Partnerski projekt badawczy: Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy

Informujemy, że Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zakończyło realizację partnerskiego projektu badawczego pod nazwą „Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy”.

Celem projektu było rozpoznanie potrzeby kształcenia w zawodach związanych z przemysłem włókienniczym i odzieżowym w Łodzi i w województwie łódzkim. Zgromadzony w wyniku wielostronnych badań ilościowych i jakościowych materiał dostarczył szczegółowych informacji na temat:

  • aktualnej kondycji i perspektyw przemysłu włókienniczo-odzieżowego, przemysłu o symbolicznym znaczeniu dla regionu łódzkiego,
  • zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody i kwalifikacje włókiennicze i odzieżowe,
  • oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji wymaganych na stanowiskach pracy w zakładach tekstylnych i odzieżowych, 
  • preferowanych kierunków współpracy przedsiębiorców z placówkami edukacyjnymi,
  • oceny stopnia przygotowania absolwentów włókienniczych i odzieżowych szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy.

Dane do analizy pozyskane zostały za pomocą badania ankietowego oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.

Badanie ankietowe skierowano do dwóch grup respondentów: pracodawców z sektora włókienniczo-odzieżowego oraz uczniów szkół o profilu włókienniczo-odzieżowym. W przypadku pracodawców zastosowano tradycyjne wywiady kwestionariuszowe oraz ankiety przesłane drogą mailową. Pracodawcy wytypowani zostali we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Wykaz firm sporządzony był według schematu: struktura podmiotów według wielkości zatrudnienia (z wyłączeniem firm o liczbie pracujących z przedziału 0-2 osoby), z zachowaniem struktury według Polskiej Klasyfikacji Działalności [ działy klasyfikacji: 13 (Produkcja wyrobów tekstylnych), 14 (Produkcja odzieży), 15 (Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych) ]. W układzie przestrzennym dobór firm, z uwzględnieniem wyżej podanej struktury, obejmował poszczególne powiaty o najwyższym udziale firm włókienniczo-odzieżowych: Łódź, pabianicki, zgierski, łódzko-wschodni, łaski, zduńskowolski i tomaszowski. Pozostałe powiaty rozpatrywane były łącznie. Lista firm do badania zweryfikowana była w oparciu o bazy danych będące w dyspozycji pozostałych partnerów projektu, tj. Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN i Instytutu EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ostateczny dobór odpowiedniej próby badawczej został wypracowany podczas spotkań partnerów realizujących projekt. Zdecydowaną większość badanych firm stanowiły łódzkie przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do uczniów posłużono się ankietą audytoryjną, którą przeprowadzono w klasach programowo najwyższych szkół zawodowych kształcących na potrzeby branży włókienniczej i odzieżowej (tj. w klasach trzecich i czwartych technikum oraz trzecich szkół zasadniczych).

W rezultacie analizie poddano 114 ankiet uzyskanych od pracodawców oraz 104 wypełnione przez uczniów.

Indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzono na celowo dobranej grupie osób: z ekspertami i pracodawcami z branży, z przedstawicielami samorządu województwa łódzkiego oraz z dyrektor jednej ze szkół zawodowych. W sumie zrealizowano 9 wywiadów.

Badanie ankietowe w terenie wśród wybranej grupy pracodawców i uczniów zostało zrealizowane w końcu IV kwartału 2015 roku i w I kwartale roku 2016. Natomiast wywiady pogłębione z wybranymi ekspertami (w tym pracodawcami) przeprowadzono w II i III kwartale 2016 roku.

Końcowym efektem projektu jest opracowany i wydany raport badawczy, który zawiera wnioski sformułowane na podstawie zebranego materiału badawczego oraz rekomendacje. Łącznie stanowić one mogą  przesłankę dla wprowadzenia zmian w zakresie, formach i treściach kształcenia oraz liczbie uczących się w odniesieniu do konkretnych kwalifikacji w ramach badanego obszaru kształcenia.

Planowane jest także w kwietniu 2017 roku zorganizowanie przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji seminarium branżowego, podczas którego zaprezentowane zostaną szczegółowe wyniki badania oraz podjęta będzie dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi problemów w budowaniu sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA – PRACODAWCA w obszarze objętym analizą.

Opracowała:
Elżbieta Ciepucha
Kierownik ORPdE