Misja i cele

Od dłuższego czasu w Łodzi i w województwie podkreślano konieczność podjęcia działań, które umożliwią lepsze rozpoznanie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych oraz dostosowanie działań podejmowanych w ramach sektora edukacyjnego do wymagań stawianych przez współczesną gospodarkę.

Aby odpowiedzieć na zmiany zachodzące w edukacji (zwłaszcza zawodowej) wywołane dynamicznymi zmianami w gospodarce i na rynku pracy Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego podjęło decyzję o poszerzeniu Zespołu do spraw monitorowania rynku pracy w ramach funkcjonującej w Centrum Pracowni Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji i zorganizowanie na bazie tej Pracowni Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Powołanie profesjonalnego OBSERWATORIUM, poprzez dostarczanie właściwych narzędzi, umożliwi bardziej elastyczne reagowanie samorządów i szkolnictwa na potrzeby rynku pracy, stając się istotnym źródłem informacji dla programowania zmian w pożądanych kierunkach kształcenia i dla określania nowych specjalizacji oraz najważniejszych kwalifikacji lub umiejętności oczekiwanych z punktu widzenia pracodawców.

Działania te są istotne z punktu widzenia projektowanych w Łodzi i regionie dużych zmian w obszarze kształcenia zawodowego, zarówno w kontekście kształcenia szkolnego jak i ustawicznego. Umożliwią one skorelowanie potrzeb rynku pracy z ofertą szkolnictwa zawodowego, a w dłuższym okresie integrację dwóch wzajemnie ze sobą powiązanych dziedzin życia, tj. rynku pracy i edukacji.

W myśl naszych założeń Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji prowadzić będzie swoją działalność w sposób stały, a realizowane badania będą miały charakter cykliczny, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych stosowanych rozwiązań metodologicznych. Funkcjonujące od listopada 2009r. Obserwatorium kontynuuje działania podejmowane przez Pracownię Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji, po to aby odpowiedzieć na zmiany zachodzące w obszarze edukacji.

Naszym zdaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji może być doskonałym bankiem informacji o potrzebach rynku pracy i może przyczynić się do weryfikacji programów kształcenia oraz lepszego przygotowania młodzieży do wyboru dalszej własnej ścieżki kształcenia, a w przyszłości także zawodu zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy. Tym samym Obserwatorium staje się podstawowym źródłem informacji dla potrzeb doradztwa zawodowego. Prezentacja wyników badań i analiz wskazujących na brak zapotrzebowania na lokalnym/wojewódzkim rynku pracy na określone zawody (kwalifikacje) i z drugiej strony pokazująca zapotrzebowanie na inne zawody (kwalifikacje), powinna tym samym przyczynić się do lepszej alokacji młodzieży na rynku edukacyjnym a w konsekwencji na rynku pracy.

Chcielibyśmy zachęcić wszystkich lokalnych partnerów społecznych (a zwłaszcza szkoły) do ścisłej współpracy z naszym Obserwatorium Rynku Pracy i do udziału w realizacji różnych interesujących oraz ważnych dla edukacji regionalnej projektów i przedsięwzięć.

Kierownik Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji