Z PRAC NAD MONITOROWANIEM RYNKU PRACY - nowości wydawnicze dotyczące efektów prowadzonej działalności analityczno-badawczej

Komunikat nr 6 z dnia 2016-12-06
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2016/2017

Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zostały już wydane trzy opracowania z obszaru rynku pracy. Materiały zostały opracowane w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i są wynikiem realizowanych projektów o charakterze analityczno-badawczym. Prace te są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez różne instytucje i placówki edukacyjne w naszym regionie. Wyniki prowadzonych prac mogą być pomocne między innymi w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej, jak również mogą być wykorzystane do określania kierunków kształcenia i szkoleń istotnych z punktu widzenia potrzeb rynku pracy i oczekiwań zgłaszanych przez pracodawców.

W pierwszym opracowaniu pt. „Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w branży informatycznej” (autor: Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak) zawarto wyniki projektu analitycznego, który dotyczył rozpoznania potrzeb rynku pracy w zakresie zatrudnienia pracowników w zawodach związanych z branżą informatyczną. Szczegółową analizę przeprowadzono w oparciu o wybrane portale internetowe prezentujące oferty pracy dla tej grupy osób poszukujących zatrudnienia. Dla potrzeb prowadzonej analizy wykorzystano także wybrane aktualne wyniki badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i innych instytucji badawczych, dane urzędów pracy oraz dostępne źródła zastane.

Branża usług informatycznych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki, a specjaliści z dziedziny IT to od lat jedna z najbardziej poszukiwanych grup pracowników na rynku pracy. Zdaniem ekspertów z Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych czterech lat w całej Europie potrzebnych będzie ponad 700 tys. pracowników w sektorze IT. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego szacuje się, że obecnie w Polsce brakuje około 50 tys. informatyków. Aktualnie poszukiwani są między innymi: specjaliści utrzymania aplikacji, specjaliści budowy i rozwoju aplikacji, konsultanci do obsługi systemu do zarządzania przedsiębiorstwem SAP. Szansę na zatrudnienie mają zarówno absolwenci wyższych uczelni, jak i pracownicy z kilkuletnim doświadczeniem. Wiele firm poszukuje programistów (zwłaszcza znających dwa języki programowania – Java i dot.net). Nie zabraknie także pracy dla analityków biznesowych i systemowych oraz osób odpowiedzialnych za rozwój systemów. Nowe oczekiwania kierowane pod adresem branży ICT oraz nieustanny postęp technologiczny, z którym mamy obecnie do czynienia powodują pojawianie się coraz to nowych zawodów i specjalności. Na ten temat można przeczytać w wyżej wymienionym opracowaniu.

Drugie z kolei opracowanie o charakterze analitycznym pt. „Informacja na temat zapotrzebowania rynku pracy na pracowników w zawodach: technik automatyk oraz inżynier automatyk” (autor: Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, współpraca: Jarosław Tokarski) dotyczyło rozpoznania rynku pracy na pracowników w zawodzie technik automatyk. Dodatkowo uwzględniono informacje na temat inżyniera automatyki i robotyki. Szczegółową analizę przeprowadzono w oparciu o wybrane portale internetowe prezentujące oferty pracy dla tej grupy osób poszukujących zatrudnienia (między innymi portal: pracuj.pl, gratka.pl, olx.pl oraz portal publicznych służb zatrudnienia). Dla potrzeb prowadzonej analizy wykorzystano także aktualne wybrane wyniki badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji (między innymi badań ankietowych pracodawców regionu łódzkiego) i innych instytucji badawczych, dane urzędów pracy oraz dostępne źródła zastane. Informację opracowano na zapotrzebowanie zgłoszone przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.

Prowadzona analiza potwierdziła znaczne zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z dziedziny automatyki zarówno z wykształceniem średnim (po ukończeniu technikum), jak i z wyższym. Pracodawcy wręcz wskazują na trudności związane z pozyskaniem takich specjalistów. Szczegóły zawiera ww. informacja analityczna.

W kolejnym, opracowaniu „Jaki pracownik, Jaki zawód?” (autor: Anna Gębarowska-Matusiak, współpraca: Jarosław Tokarski) omówiono wyniki przeprowadzonej analizy internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji przyszłych pracowników.

Celem prowadzonej analizy było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji pracowników na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim w I półroczu 2016 roku. W ramach tego projektu badawczego prowadzony jest od 2010 roku ustawiczny szczegółowy monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl. Dodatkowo w dwóch ostatnich (tj. szóstej i siódmej) edycjach badania monitorowany był także portal internetowy gratka.pl. Oferty pracy są badane w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. W opracowaniu wyodrębniona została również kategoria „praktyki, staże”, której analiza pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, na jakich stanowiskach i w jakich firmach zatrudniani są praktykanci oraz stażyści.

W wyniku ostatniej (VII edycji ww. badania) ustalono, że pracodawcy regionu łódzkiego najczęściej poszukiwali w analizowanym okresie pracowników z następujących branż/ dziedzin działalności gospodarczej: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, inżynieria”, „finanse, ekonomia”, „IT – rozwój oprogramowania” i „IT – administracja” oraz „łańcuch dostaw” i „transport, spedycja”. Natomiast wśród najważniejszych wymagań stawianych przyszłym pracownikom przedsiębiorcy wymieniali: doświadczenie zawodowe, umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie w wykonywaną pracę, wiedzę kierunkową, znajomość języków obcych, umiejętności organizacyjne, posiadanie specjalistycznych uprawnień i umiejętności oraz umiejętność obsługi komputera, umiejętności analityczne, obowiązkowość, sumienność, samodzielność i dyspozycyjność. Więcej na ten temat można przeczytać w wydanej przez ŁCDNiKP publikacji.

Do końca pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 planowane jest wydanie kolejnych publikacji z obszaru monitorowania rynku pracy, które będą przedstawiać wyniki analiz i badań realizowanych w ramach projektów przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Są to następujące prace:

  1. Projekt badawczy pod nazwą „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Realizację projektu rozpoczęto jeszcze w roku szkolnym 2014/2015. Było to badanie ankietowe o charakterze pilotażowym, w którym uczestniczyło 17 firm działających w Strefie. Badanie realizowane było przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która odpowiadała za przebieg badań w terenie. W pierwszym zamyśle miało to być badanie pełne, obejmujące swoim zakresem około 130 firm działających w Strefie. Głównym celem projektu było pozyskanie informacji o zapotrzebowaniu pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach. Obecnie trwają prace końcowe nad opracowaniem raportu z badań.
  2. Wybór opracowań ORPdE za okres od stycznia 2014 r. – do grudnia 2016 r. pn. „Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”. Będzie to druga część opracowania, kontynuacja zbioru opracowań z okresu: luty 2010 r. - styczeń 2014 r. Wydany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w 2014 roku zbiór zawierał szczegółowe informacje o charakterze analitycznym dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na wybrane zawody/ kwalifikacje, które sporządzane były na potrzeby samorządu lokalnego, łódzkich szkół zawodowych oraz przedstawicieli Pracowni/ Ośrodków ŁCDNiKP.
  3. Projekt badawczy pod nazwą „Zapotrzebowanie łódzkiego rynku pracy na programistów i operatorów maszyn sterowanych numerycznie (CNC)”. Jest to projekt o charakterze analityczno-badawczym. Szczegółowa analiza zostanie przeprowadzono w oparciu o wybrane portale internetowe prezentujące oferty pracy dla tej grupy osób poszukujących zatrudnienia. Wykorzystane będą także aktualne wybrane wyniki badań własnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i innych instytucji badawczych, dane urzędów pracy oraz dostępne źródła zastane. Dla potrzeb projektu dodatkowo realizowane są aktualnie badania terenowe – ankietowe wśród wybranej grupy pracodawców.
  4. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji realizuje w partnerstwie jeszcze jeden bardzo ważny dla integracji edukacji i rynku pracy projekt badawczy pn. „Branża włókienniczo - odzieżowa w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami społecznymi, z którymi Obserwatorium ma podpisane porozumienia o współpracy w zakresie monitorowania i prognozowania regionalnego rynku pracy. Projekt realizują wspólnie z Obserwatorium ŁCDNiKP: Urząd Statystyczny w Łodzi, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Badanie objęło swoim zakresem zarówno komponent ilościowy jak i jakościowy. W ramach projektu przeprowadzono ankiety w dwóch grupach respondentów, tj.: (1) wybrana grupa pracodawców i (2) uczniowie wybranych szkół zawodowych, jak również przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi ekspertami. Obecnie trwają prace nad opracowaniem raportu szczegółowego z badań. Końcowe wyniki badania zostaną zaprezentowane podczas planowanej przez Obserwatorium konferencji.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy poruszaną w niniejszym komunikacie serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionych publikacji w Wydawnictwie ŁCDNiKP bądź bezpośrednie zgłoszenie się do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Opracowała:
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: