Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2017

Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje – Podsumowanie roku

I. Bezrobocie

W Łodzi w IV kwartale odnotowano najniższe bezrobocie w całym 2017 roku. W grudniu stopa bezrobocia wyniosła 6,4% i była niższa o pół punktu procentowego w stosunku do ostatniego miesiąca III kwartału (Wykres 1). Tendencja spadkowa utrzymywała się od początku roku, tak więc różnica między styczniem a grudniem ostatecznie wyniosła 1,5% (Wykres 2).

Podobnie rzecz się miała z liczbą bezrobotnych. W końcu grudnia 2017 roku w Łodzi zarejestrowanych było 21,9 tysięcy bezrobotnych, co oznacza spadek o około 9% w relacji do kończącego III kwartał września (23,9 tys.). Sukcesywnie ubywało bezrobotnych w trakcie całego roku. Ostatecznie pomiędzy styczniem (27,3 tys.) a grudniem ich liczba zmalała o blisko 20% (Wykres 3).

Wykres 1
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w III i IV kwartale 2017 roku

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w III i IV kwartale 2017 roku

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego[1]

W województwie łódzkim czwarty kwartał również przyniósł pozytywne zjawiska. Jakkolwiek stopa bezrobocia w grudniu nieco wzrosła w stosunku do listopada (z 6,7% w listopadzie, na 6,8% w grudniu; Wykres 1), to cały kwartał był najlepszym dla województwa w skali całego roku. Różnica poziomu stopy bezrobocia między styczniem a grudniem wyniosła 2% (Wykres 2).

Systematycznie malała także liczba bezrobotnych w województwie łódzkim. W grudniu zarejestrowanych było 72,7 tysiące osób, podczas gdy na koniec poprzedniego kwartału było ich o 3,9 tysiące więcej (76,6 tys. wrzesień 2017). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych na przestrzeni całego roku wyniósł z kolei 23% - jest to o 21,9 tysięcy mniej osób pozostających bez pracy (Wykres 3).

Wykres 2
Stopa bezrobocia w Łodzi i województwie w 2017 roku

Stopa bezrobocia w Łodzi i województwie w 2017 roku

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego[2]

Wykres 3
Liczba bezrobotnych w Łodzi i województwie w 2017 roku

Liczba bezrobotnych w Łodzi i województwie w 2017 roku

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego[3]

Biorąc pod uwagę sytuację w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego najwyższą stopę bezrobocia w IV kwartale odnotowano w powiecie kutnowskim i łaskim (po 9,4%) oraz łęczyckim i łódzkim wschodnim (po 8,1%). Z kolei najmniej osób bezrobotnych w stosunku do ludności aktywnej zawodowo występuje w powiatach: rawskimskierniewickim (po 4,3%), a także w wieruszowskim (4,8%)[4]

Analizując strukturę bezrobocia[5] zarówno w Łodzi, jak i w województwie uderza duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych. W Łodzi na koniec kwartału 2017 roku ta grupa stanowiła 60,07% ogółu zarejestrowanych, w regionie była nieco niższa - 55,83%. Blisko połowa (45,55%) zarejestrowanych bezrobotnych w Łodzi, a 1/3 zarejestrowanych w województwie nie znajduje pracy ze względu na brak kwalifikacji zawodowych. Problemy ze znalezieniem pracy mają także osoby 50+. Stanowią one około 1/3 nieaktywnych zawodowo zarówno w Łodzi, jak i w skali województwa (Łódź 35,99%; województwo 30,76%). Na tym tle statystyki rysują lepszą sytuację młodych na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W Łodzi bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia to 14,24% ogółu ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy, w województwie – to co piąty młody człowiek. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii bezrobotnych przeważają osoby w przedziale wieku 25-30 lat. Problem ze znalezieniem pracy mają także osoby niepełnosprawne. W Łodzi jest to 10,30% wszystkich zarejestrowanych, w skali regionu sytuacja niepełnosprawnych wygląda nieco lepiej - 8,05%. Liczba nieaktywnych zawodowo kobiet w stosunku do bezrobotnych mężczyzn nie odbiega w stopniu znaczącym zarówno w skali miasta Łodzi (48,53% kobiety), jak i województwa łódzkiego (51,79% kobiety). Zestawiając powyższe dane z III kwartałem 2017 roku, zauważa się ogólną poprawę i spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych kategoriach. Jedynie liczebność grupy bezrobotnych niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi pozostaje na tym samym poziomie.

Na koniec warto podkreślić, że średnia stopa bezrobocia dla Polski w IV kwartale 2017 roku wyniosła 6,6%.  Na tym tle województwo łódzkie z wartością 6,8% znajduje się w grupie województw charakteryzujących się średnim poziomem bezrobocia[6] (patrz rysunek 1).

Rysunek 1
Stopa bezrobocia w województwach w IV kwartale 2017

Stopa bezrobocia w województwach w IV kwartale 2017

Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego[7]

str. 1 z 2   następna ›[2] Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ [data dostępu: 25.01.2018r.]
[3] Op.cit.
[5] Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy ; data dostępu: 26.01.2018r.]