Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2018

Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje

I. Bezrobocie

Drugi kwartał 2018 roku charakteryzował się systematycznym spadkiem wskaźników bezrobocia zarówno w Łodzi, jak i w województwie łódzkim, tym samym została utrzymana tendencja, która zarysowała się już w końcówce ubiegłego kwartału.

W Łodzi w czerwcu stopa bezrobocia osiągnęła najniższą wartość od 1991 roku i wyniosła 5,9%. Zmalała również liczba bezrobotnych. Na koniec czerwca w łódzkich urzędach pracy zarejestrowanych było 20,6 tysiąca bezrobotnych, co oznacza spadek o blisko 7% w relacji do marca bieżącego roku (22,1 tys.). Natomiast na przestrzeni minionego kwartału z rejestru bezrobotnych wykreślono 800 osób.

Wykres 1
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I i II kwartale 2018 roku – porównanie

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I i II kwartale 2018 roku porównanie

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego[1]

Podobnie rzecz się miała w skali całego województwa. Stopa bezrobocia obniżyła się z poziomu 6,8% na koniec I kwartału do 6,2% w końcówce II kwartału. Jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych, w marcu w województwie łódzkim zarejestrowanych było 73,8 tysiąca osób, podczas gdy na koniec czerwca - 67,1 tysiąca, co oznacza spadek o 9%. Różnica w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na początku i na końcu II kwartału 2018 roku wyniosła 5% - jest to o 3,7 tysiąca mniej osób pozostających bez pracy. Najmniej problemów ze znalezieniem zatrudnienia mieli mieszkańcy w powiatach: skierniewickim (stopa bezrobocia w czerwcu 3,7%) oraz rawskim (3,8%)[2]. Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w powiatach kutnowskimłaskim, w których w II kwartale odnotowano najwyższe stopy bezrobocia, odpowiednio 9,1%8,0%.

Analiza szczegółowych danych charakteryzujących rynek pracy województwa łódzkiego w drugim kwartale bieżącego roku pokazuje spadki we wszystkich kategoriach zarejestrowanych bezrobotnych względem poprzedniego kwartału.

  • Największa zmiana nastąpiła w grupie najmłodszych bezrobotnych. Liczba osób do 25 roku życia pozostających bez pracy zmniejszyła się w Łodzi aż o 14,5% do poziomu 1 176 osób, a w regionie o 9,4% i wynosiła 6 559 osób. Mają oni najmniejszy udział w zbiorowości bezrobotnych w Łodzi - 5,7%, a w regionie - 9,8% ogółu. Osób młodych pozostających bez pracy w szerszej kategorii - do 35 roku życia jest w Łodzi 2 955 (14,3% ogółu bezrobotnych), w województwie – 14 548 (21,7%). To pokazuje, że trudniej znaleźć pracę młodym ludziom w przedziale 25 – 35 lat, aniżeli tym do 25 roku życia.
  • W dalszym ciągu najbardziej liczną grupą są długotrwale bezrobotni, którzy stanowią 54,9% ogółu zarejestrowanych w województwie i 59,6% w samej Łodzi. Jednakże w porównaniu do poprzedniego kwartału ich liczba również zmalała - w województwie o blisko 7% i aktualnie wynosi 36 865, a w Łodzi o 4,6% i wynosi 12 278.
  • Poprawie uległa także sytuacja w drugiej co do wielkości grupie zarejestrowanych bezrobotnych, czyli osób bez kwalifikacji zawodowych. Lokalnie stanowią oni aż 46% (spadek o 5% względem poprzedniego kwartału), w regionie natomiast jest to prawie co trzeci bezrobotny (spadek o 8%).
  • W rejestrach łódzkich urzędów pracy wpisane są 7352 osoby w wieku 50+. Ich liczba w relacji do poprzedniego kwartału zmalała o 5,8%. Stan bezrobotnych 50+ w pozostałych powiatach to łącznie 20 435 osób (zmiana w stosunku do I kwartału o 9%). Dane te sytuują najstarszą grupę pozostających bez pracy na trzecim miejscu wśród ogółu bezrobotnych.
  • Odsetek niepracujących osób niepełnosprawnych na terenie Łodzi wynosi aktualnie 10%, w województwie - 8%. W relacji do pierwszego kwartału w Łodzi ich liczba spadła o 4% (tj. o 78 osób), a w województwie o 5% (tj. o 284 osoby).
  • Stosunek liczby kobiet i mężczyzn biernych zawodowo jest różny w obrębie województwa: w Łodzi poza rynkiem pracy pozostaje więcej mężczyzn (51%), a w pozostałych powiatach – kobiet (53%)[3].

Odwołując się do sytuacji w całym kraju warto zauważyć, że średnia stopa bezrobocia dla Polski na koniec II kwartału 2018 roku wyniosła 5,9%. W tym układzie, województwo łódzkie z wartością 6,2% plasuje się wśród regionów o umiarkowanym poziomie bezrobocia[4] (rysunek 1).

Rysunek 1
Stopa bezrobocia w województwach na koniec II kwartału 2018

Stopa bezrobocia w województwach na koniec II kwartału 2018

Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego[5]

str. 1 z 2   następna ›[3] Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy; data dostępu: 16.06.2018]
[4]Główny Urząd Statystyczny …op. cit.
[5] Główny Urząd Statystyczny … op. cit.