Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2018

Bezrobocie – Poszukiwani pracownicy – Nowe inwestycje

I. Bezrobocie

Pierwszy kwartał 2018 roku przyniósł kontynuację pozytywnych zjawisk na rynku pracy w Łodzi i województwie łódzkim, które obserwowaliśmy już w poprzednim roku.

W Łodzi w marcu stopa bezrobocia wyniosła 6,4% i była taka sama jak w rekordowym grudniu 2017 roku, natomiast obniżyła się o 1,4 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wykres 1). Zmalała również liczba bezrobotnych w Łodzi. Na koniec marca w łódzkich powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 22,1 tysięcy bezrobotnych, co oznacza spadek o blisko 19% w relacji do marca zeszłego roku (5,1 tys. osób). Sukcesywnie ubywało bezrobotnych także w trakcie całego I kwartału 2018 roku. Pomiędzy styczniem a marcem ich liczba zmniejszyła się o 600 osób (2,6%).

Wykres 1
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I kwartale 2017 i 2018 roku - porównanie

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w I kwartale 2017 i 2018 roku - porównanie

Opracowanie własne ORPdE na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego[1]

Podobne zmiany miały miejsce na terenie całego województwa. Stopa bezrobocia na poziomie 6,8% na koniec marca 2018 oznacza obniżkę o 1,6 punktu procentowego względem analogicznego okresu roku poprzedniego (8,4% - marzec 2017 roku) oraz utrzymanie poziomu z ostatniego kwartału 2017 roku. Jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych, w marcu w województwie łódzkim zarejestrowanych było 73,8 tysiące osób, podczas gdy na koniec pierwszego kwartału ubiegłego roku było ich o 16,8 tysiące więcej (90,6 tys. marzec 2017 roku). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu całego I kwartału 2018 roku wyniósł 3,15% - jest to o 2,4 tysiąca mniej osób pozostających bez pracy.

Analizując sytuację w poszczególnych powiatach województwa łódzkiego najwyższą stopę bezrobocia w I kwartale odnotowano w powiecie kutnowskim (9,8%), łaskim (9,3%) oraz łódzkim wschodnim (8%). Najmniej problemów ze znalezieniem pracy mieli mieszkańcy w powiatach: rawskim (4,2%), a także w wieruszowskim (4,9%)[2].

Patrząc na strukturę bezrobocia[3] na lokalnym i regionalnym rynku pracy zwraca uwagę utrzymujący się od dłuższego czasu duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych. W Łodzi na koniec I kwartału 2018 roku grupa ta stanowiła 58% ogółu zarejestrowanych, a w województwie - 54%. Problemem pozostają także osoby bez kwalifikacji zawodowych. Jest ich blisko 46% w Łodzi, a co trzeci bezrobotny w regionie (34%). Analizując dane wg. kategorii wiekowych, liczną grupę bezrobotnych nadal stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Jest to ponad 1/3 pozostających bez pracy na terenie Łodzi (35,24%) i nieco mniej - 30,5% w skali województwa. W lepszej sytuacji znajdują się osoby do 30 roku życia. W Łodzi jest ich 15,2% wśród ogółu ujętych w rejestrach urzędów pracy. W regionie natomiast odsetek ten jest wyższy i sięga 22%. Oznacza to, że co piąty bezrobotny naszego województwa to człowiek młody (do 30 lat). W ciągu całego kwartału zauważalna była tendencja spadkowa w rejestrze bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Na regionalnym rynku pracy bez zatrudnienia było blisko 7,8% osób z orzeczeniami, natomiast w Łodzi nieco więcej - 9,7%. Liczba kobiet i mężczyzn bezrobotnych nie różni się w stopniu znaczącym. Zarówno w skali Łodzi (48% kobiety, 52% mężczyźni), jak i województwa (51% kobiety, 49% mężczyźni) są to zbliżone wartości. Zestawiając powyższe dane z IV kwartałem 2017 roku, zauważa się ogólny spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych kategoriach (sięgający maksymalnie 1,5 punktu procentowego). Jedynie liczba osób bez kwalifikacji zawodowych w Łodzi, jak i województwie pozostaje na tym samym poziomie.

Odwołując się do sytuacji w całym kraju warto zauważyć, że średnia stopa bezrobocia dla Polski na koniec I kwartału 2018 roku wyniosła 6,6%. W tym układzie, województwo łódzkie z wartością 6,8% plasuje się wśród regionów o umiarkowanym poziomie bezrobocia[4] (patrz rysunek 1).

Rysunek 1
Stopa bezrobocia w województwach na koniec I kwartału 2018

Stopa bezrobocia w województwach na koniec I kwartału 2018

Opracowanie własne ORPdE na podstawie: danych Głównego Urzędu Statystycznego[5]

str. 1 z 2   następna ›[2] Główny Urząd Statystyczny… op. cit.
[3] Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi [źródło: http://wuplodz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy; data dostępu: 25.04.2018r.]
[4] Główny Urząd Statystyczny… op. cit.
[5] Główny Urząd Statystyczny… op. cit.