Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji rozpoczęło prace nad nowym partnerskim projektem analityczno-badawczym mającym za zadanie przeprowadzanie w roku szkolnym 2019/2020 diagnozy branży spożywczej i gastronomicznej na potrzeby kształcenia zawodowego. Głównym celem badania jest określenie aktualnej sytuacji wspomnianych branż w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z analizowanymi branżami. Ponadto zebrane dane umożliwią zestawienie programu nauczania szkół zawodowych o profilu spożywczo-gastronomicznym z oczekiwaniami pracodawców z tego obszaru oraz z oczekiwaniami uczniów kształcących się w analizowanych zawodach.

Dodatkowo poprzez prowadzone w ramach projektu badania chcemy pozyskać informacje na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców reprezentujących firmy spożywcze i gastronomiczne.

Badanie realizowane będzie we współpracy z wybraną grupą Partnerów z Sieci Współpracy Partnerskiej działającej przy Obserwatorium, tj. Urzędem Statystycznym w Łodzi oraz Izbą Rzemieślniczą w Łodzi.

Zespół badawczy planuje w ramach projektu uwzględnić dwa obszary. Jednym z nich będzie diagnoza dostępnych kierunków kształcenia w zawodach spożywczo/gastronomicznych, a drugim diagnoza lokalnego i regionalnego rynku pracy w kontekście badanych branż. W pierwszym obszarze badawczym zostanie dokonana analiza aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego kształcącego w wyodrębnionych zawodach. W szczególności opis ten dotyczyć będzie ilości szkół, programów kształcenia oraz uzyskanych uprawnień i ukształtowanych umiejętności w danym zawodzie. Drugi obszar badania ma udzielić odpowiedź na pytanie dotyczące wielkości i struktury popytu na pracowników, a także dostarczyć informacji o kompetencjach zawodowych i społecznych oczekiwanych przez regionalnych pracodawców branży spożywczej i gastronomicznej.

Dzięki badaniu możliwe będzie również zestawienie programu nauczania szkół zawodowych z oczekiwaniami pracodawców z tego obszaru oraz opiniami uczących się. Uzyskane informacje stanowić mogą przesłankę dla wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia zawodowego w celu lepszego dopasowania oferty szkół do potrzeb rynku pracy oraz popularyzacji tych kierunków kształcenia wśród młodzieży.

Wnioski z badania zostaną przekazane władzom, instytucjom i osobom odpowiedzialnym za formy, treści i organizację kształcenia na potrzeby analizowanego sektora oraz wszystkim zainteresowanym tematem. Ponadto efektem końcowym projektu będzie raport badawczy wydany przez Wydawnictwo ŁCDNiKP.

W razie pytań bądź potrzeby pozyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji odpowiedzialnym za realizację badania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. (42) 678-33-78 w. 357. lub elektronicznie na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl.