Partnerski projekt badawczy: Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze „BEAUTY”

Prezentowane badanie jest kolejnym projektem analityczno‑badawczym wpisującym się w działalność Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji które miało na celu przeprowadzanie w roku szkolnym 2018/2019 diagnozy branży „beauty” na potrzeby kształcenia zawodowego. W szczególności głównym celem badania było rozpoznanie potrzeby kształcenia w zawodach związanych z sektorem fryzjersko-kosmetycznym i modelowania ciała w Łodzi i w województwie łódzkim. Było ono realizowane we współpracy z wybraną grupą Partnerów z Sieci Współpracy Partnerskiej działającej przy Obserwatorium, tj. Urzędem Statystycznym w Łodzi, Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi i Izbą Rzemieślniczą w Łodzi.

Poprzez prowadzone w ramach projektu badania chcieliśmy pozyskać informacje czy istnieje potrzeba modyfikacji łódzkiej oferty kształcenia formalnego w kierunkach przygotowujących do podjęcia pracy w obszarze „beauty” oraz jakie jest zapotrzebowanie na pracowników tej branży.

W ramach projektu uwzględniono dwa obszary: pierwszy z nich to analiza dostępnych kierunków kształcenia w obszarze „beauty”, a drugi to diagnoza lokalnego i regionalnego rynku pracy w kontekście badanej branży. W badaniu analizie poddano kwalifikacje z trzech grup zawodowych: obszaru fryzjerskiego, kosmetycznego oraz pielęgnacji i modelowania ciała. W pierwszym obszarze badawczym dokonano analizy aktualnego stanu szkolnictwa zawodowego kształcącego w wyodrębnionych zawodach. Celem drugiego obszaru badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące wielkości i struktury popytu na pracowników, a także dostarczenie informacji o kompetencjach zawodowych i społecznych oczekiwanych przez regionalnych pracodawców branży „beauty”.

Badanie pozwoliło również na zestawienie programu nauczania szkół zawodowych z oczekiwaniami pracodawców z tego obszaru, a uzyskane informacje stanowić mogą przesłankę dla wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia zawodowego w celu lepszego dopasowania oferty szkół do potrzeb rynku pracy oraz popularyzacji tych kierunków kształcenia.

Efektem końcowym projektu jest raport analityczno-badawczy, w którym szczegółowo zaprezentowano wyniki badania oraz wnioski z badań zrealizowanych wśród pracodawców, wybranych przedstawicieli edukacji i samorządów. Raport kończy podsumowanie oraz rekomendacje wynikające z badań. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim (przejdź do raportu →).

W razie pytań bądź potrzeby pozyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji odpowiedzialnym za realizację badania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. (42) 678-33-78 w. 357 lub elektronicznie na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl.

Dziękujemy za pomoc sponsorowi materiałów promocyjnych dla projektu, firmie Golden Rose.