NOWOŚCI WYDAWNICZE I NOWE PROJEKTY ANALITYCZNO-BADAWCZE ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Z DZIEDZINY MONITOROWANIA RYNKU PRACY

Komunikat nr 9 z dnia 2016-02-22
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2015/2016

Informujemy Państwa, że w bieżącym roku szkolnym w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zostały już wydane trzy publikacje z obszaru rynku pracy. Materiały zostały opracowane w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i są wynikiem realizacji projektów o charakterze analityczno-badawczym.

W pierwszym opracowaniu „Jaki pracownik, Jaki zawód?” (autor: Anna Gębarowska-Matusiak, współpraca: Jarosław Tokarski) omówiono wyniki przeprowadzonej analizy internetowych ofert pracy z punktu widzenia wybranych portali, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji przyszłych pracowników.

Celem prowadzonej analizy było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji pracowników na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim w i półroczu 2015 roku. w ramach tego projektu badawczego prowadzony jest od 2010 roku ustawiczny szczegółowy monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl. Dodatkowo w ostatniej (szóstej) edycji badania monitorowany był także po raz pierwszy portal internetowy gratka.pl. Oferty pracy są badane w przekroju kwalifikacyjno-zawodowym. Na tym przykładzie ukazywane jest aktualne zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy i zmiany na przestrzeni kilku lat.

Znajomość oczekiwań pracodawców w zakresie poszukiwanych kwalifikacji kandydatów do pracy może być pomocna w planowaniu przez młodzież kariery zawodowej. Dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

W drugim opracowaniu „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki” (autor: Elżbieta Ciepucha) zawarto wyniki projektu badawczego, który był realizowany w bieżącym roku szkolnym w konsorcjum trzech firm: ŁCDNiKP – Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, Public Consulting Group Polska i Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi. Projekt realizowano jako zadanie zlecone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli odpowiadało za realizację działań dotyczących srebrnej gospodarki. Głównym celem badania była identyfikacja zjawiska podaży i popytu na pracę w obszarze usług senioralnych na terenie województwa łódzkiego. w ramach projektu, tj. tej części za którą odpowiadało Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji: przygotowano metodologię badawczą, analizę desk research, scenariusze grupowe wywiadu zogniskowanego (FGI) dla wszystkich kategorii respondentów (tzn. pracodawców i instytucji działających w obszarze badanego sektora gospodarki), przeprowadzono zogniskowane wywiady pogłębione, w których uczestniczyły łącznie 52 osoby, przeprowadzono analizy uzyskanego materiału empirycznego oraz opracowano 2 raporty cząstkowe i raport końcowy z tych badań.

Opracowany przez Zespół ORPdE raport końcowy uzyskał bardzo dobrą recenzję. Został on wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (jest dostępny na stronie Urzędu: http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/Publikacja_zwarta_ziel_i_srebr.pdf. Można się także zgłosić po tę publikację bezpośrednio do Obserwatorium – ŁCDNiKP.

Projekt zakończyła konferencja zorganizowana 24 listopada 2015 roku przez zleceniodawcę, podczas której były przedstawione szczegółowe wyniki badania. Przedstawiona prezentacja oraz poruszane w niej zagadnienia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników obydwu spotkań.

Planowany jest dodruk tego raportu przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w marcu 2016 roku. Będzie to bezpłatna publikacja.

W trzecim opracowaniu „Kobieta sukcesu na łódzkim rynku pracy” (red. Elżbieta Ciepucha i Janusz Moos, praca zbiorowa) prezentowane są wyniki kolejnego projektu partnerskiego. Projekt realizowany był w ramach sieci współpracy przy ORPdE przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi. Jego zasadniczym celem była identyfikacja czynników determinujących szanse awansu kobiet na stanowiska menedżerskie i założenie własnej firmy. Istotnym elementem badania było także określenie ścieżek edukacyjno-zawodowych kobiet sukcesu oraz ukazanie przebiegu ich karier zawodowych od momentu ukończenia edukacji formalnej aż do obecnej sytuacji zawodowej.

Realizację projektu rozpoczęto w i połowie 2015 roku. Było to badanie ankietowe, w którym uczestniczyły 353 osoby. Dodatkowo przeprowadzono 21 indywidualnych wywiadów pogłębionych (techniką IDI) wśród respondentek, którymi były kobiety podejmujące pracę na własny rachunek lub obejmujące stanowiska menedżerskie w różnych firmach. Materiał pozyskany z wywiadów posłużył do opracowania rekomendacji w zakresie aktywizacji kobiet do podejmowania przedsiębiorczej aktywności oraz opisania „dobrych praktyk”. Podczas indywidualnych wywiadów pogłębionych respondentki udzielały wskazówek zachęcających młode kobiety (absolwentki szkół) do podejmowania decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej i pełnienia ról menedżerskich. Podejmowały próbę oceny edukacji pod kątem przygotowania absolwentów różnych typów szkół do pełnienia ról menedżerskich – kierowania zespołami pracowniczymi lub firmą. Jak również prezentowały własne opinie, rozwiązania i pomysły dotyczące potrzeby wdrażania różnych działań, które powinny być podejmowane przez szkoły i inne instytucje rynku pracy celem przygotowania i wsparcia uczniów (nie tylko dziewcząt) w podejmowaniu takich ról w przyszłości.

Aktualnie ww. publikacja znajduje się Zespole Wydawniczym ŁCDNiKP. Planowany termin wydania to marzec 2016 r. Natomiast na przełomie kwietnia/maja br. planowana jest konferencja podczas, której zostaną zaprezentowane wyniki tego badania. Podczas konferencji będzie można również otrzymać raport końcowy. Zachęcamy serdecznie do śledzenia strony internetowej Obserwatorium (www.orpde.wckp.lodz.pl), na której będą zamieszczane informacje na temat tego spotkania.

Do końca roku szkolnego 2015/2016 planowane jest wydanie kolejnych trzech publikacji z obszaru monitorowania rynku pracy, które będą przedstawiać wyniki badań realizowanych w ramach projektów przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Są to następujące prace: 

  1. Projekt badawczy pod nazwą „Potrzeby kadrowe pracodawców – Partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”. Było to badanie ankietowe, w którym uczestniczyło 40 firm. Głównym celem (rozpoczętego w czerwcu 2015 roku) projektu było pozyskanie informacji na temat zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach. w obecnej chwili trwają prace nad opracowaniem raportu końcowego z tego badania. Planowany termin wydania publikacji to marzec 2016 roku.
  2. Wybór opracowań ORPdE za okres od stycznia 2014 r. – do lutego 2016 r. pn. „Uszczegółowione analizy rynku pracy w kontekście zapotrzebowania na pracowników w wybranych zawodach na bazie projektów analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji”. Będzie to druga część opracowania, kontynuacja zbioru opracowań z okresu: luty 2010 r. - styczeń 2014 r. Wydany przez Centrum w 2014 roku zbiór zawierał szczegółowe informacje o charakterze analitycznym dotyczące zapotrzebowania rynku pracy na wybrane zawody/kwalifikacje, które sporządzane były na potrzeby samorządu lokalnego, łódzkich szkół zawodowych oraz przedstawicieli Pracowni/Ośrodków ŁCDNiKP. Planowany termin zakończenia tych prac ustalono na przełom marca/kwietnia 2016 r.
  3. Projekt badawczy pod nazwą „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Realizację projektu rozpoczęto jeszcze w roku szkolnym 2014/2015. Było to badanie ankietowe, w którym uczestniczyło 17 firm działających w Strefie. Badanie realizowane było przez Zespół ORPdE we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która odpowiadała za przebieg badań w terenie. Głównym celem projektu jest pozyskanie informacji na temat zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach. Zakończono prace nad opracowaniem zbiorczego zestawienia szczegółowych wyników tego badania. w kolejnym etapie będą prowadzone analizy pozyskanych danych oraz prace nad opracowaniem i wydaniem raportu końcowego z badania. Planowany termin zakończenia prac ustalono na czerwiec 2016 r.

Informujemy ponadto, że Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji realizuje w partnerstwie jeszcze jeden bardzo ważny dla integracji edukacji i rynku pracy projekt badawczy pn. „Branża włókienniczo - odzieżowa w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami społecznymi, z którymi Obserwatorium ma podpisane porozumienia o współpracy w zakresie monitorowania i prognozowania regionalnego rynku pracy. Projekt realizują wspólnie z Obserwatorium ŁCDNiKP: Urząd Statystyczny w Łodzi, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Aktualnie została zakończona faza terenowa badania, w ramach której przeprowadzono ankiety w dwóch grupach respondentów, tj.: (1) wybrana grupa pracodawców i (2) uczniowie wybranych szkół zawodowych. Kolejny etap prac w ramach tego projektu będzie dotyczył przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych z wybranymi ekspertami. Końcowe wyniki badania zostaną zaprezentowane w II półroczu 2016 roku (w formie raportu i podczas konferencji).

Wszystkie wyżej omówione opracowania są adresowane do dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, a także do wszystkich osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy na temat potrzeb rynku pracy oraz przedstawicieli samorządów regionu  łódzkiego i programistów kształcenia zawodowego.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy poruszaną w niniejszym komunikacie serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionych publikacji w Wydawnictwie ŁCDNiKP bądź bezpośrednie zgłoszenie się do Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Opracowała:
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: