INFORMACJA NA TEMAT AKTUALNYCH PROJEKTÓW ANALITYCZNO-BADAWCZYCH

Komunikat nr 19 z dnia 2014-02-21
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2013/2014

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje w roku szkolnym 2013/2014 trzy tematycznie zróżnicowane projekty analityczno-badawcze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w raportach końcowych. Dwa projekty badawcze są realizowane we współpracy z Partnerami, z którymi ŁCDNiKP ma podpisane porozumienia o współpracę w obszarze monitorowania rynku pracy.

SĄ TO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

 1. Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. To priorytetowy projekt realizowany aktualnie przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Celem projektu jest poznanie problemów związanych z wejściem absolwentów na rynek pracy oraz poznanie przebiegu ścieżek (karier) zawodowych osób młodych po ukończeniu nauki. Pozyskane z tego badania informacje mogą świadczyć o stopniu zgodności oferty edukacyjnej z potrzebami gospodarki i o skuteczności kształcenia zawodowego. Badaniem ankietowym w ramach tego projektu zostali objęci absolwenci wybranych łódzkich szkół zawodowych (zasadniczych i techników). Łącznie w ramach projektu badaniem objęto 459 absolwentów, reprezentujących 15 zawodów z niżej wymienionych szkół:
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi
  • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi
  • Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi.
  Wywiady przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego (metodą PAPI). Aktualnie prowadzona jest analiza statystyczna zebranego materiału jednostkowych wyników ankiet. Projekt umożliwi opisanie sytuacji osób młodych, funkcjonujących co najmniej jeden rok na rynku pracy. Uczestnikami były więc osoby, które posiadają pewne doświadczenie w kontaktach z pracodawcami i zetknęły się już z rzeczywistymi warunkami na rynku pracy. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.
 2. Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W ramach projektu zostały dotychczas przeprowadzone badania ankietowe na celowo dobranej próbie, poświęcone rozpoznaniu rozmiarów i struktury popytu na kwalifikacje zawodowe pracowników wśród przedstawicieli firm województwa łódzkiego reprezentujących Sekcję Q (opieki zdrowotnej i pomocy społecznej). Łącznie przeprowadzono 60 wywiadów. Aktualnie prowadzona jest analiza statystyczna zebranego materiału jednostkowych wyników ankiet.
 3. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie będzie określenie popytu na pracę w Łodzi i w województwie łódzkim na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli firm prowadzących swoją działalność w ŁSSE. Badanie będzie stanowiło kontynuację wcześniejszych projektów realizowanych w latach 2000-2012 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, dotyczących rozpoznania potrzeb kadrowych i oczekiwań pracodawców. Aktualny projekt badawczy jest realizowany przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Na obecnym etapie projekt jest w fazie przygotowań do realizacji badań terenowych. W założeniach tego projektu jest przeprowadzenie ponad 100 wywiadów z przedsiębiorcami.

Wyniki badań pozyskane w ramach wyżej wymienionych projektów będą mogły mieć wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia i szkoleń do potrzeb regionalnego rynku pracy. Rezultaty tych badań będą prezentowane podczas seminariów i konferencji planowanych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w III kwartale 2014 roku.

Informacje na temat tych spotkań będą zamieszczone na stronie internetowej www.orpde.wckp.lodz.pl

Opracowała:
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: