INFORMACJA NA TEMAT AKTUALNYCH PROJEKTÓW ANALITYCZNO-BADAWCZYCH

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje w roku szkolnym 2013/2014 trzy tematycznie zróżnicowane projekty analityczno-badawcze. Wyniki tych badań zostaną zaprezentowane w raportach końcowych. Dwa projekty badawcze są realizowane we współpracy z Partnerami, z którymi ŁCDNiKP ma podpisane porozumienia o współpracę w obszarze monitorowania rynku pracy.

SĄ TO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

  1. Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. To priorytetowy projekt realizowany przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Celem projektu ma być poznanie problemów związanych z wejściem absolwentów na rynek pracy oraz poznanie przebiegu ścieżek (karier) zawodowych osób młodych po ukończeniu nauki. Badaniem ankietowym w ramach tego projektu zostaną objęci uczniowie wybranych łódzkich szkół zawodowych (zasadniczych i techników). Projekt umożliwi opisanie sytuacji osób młodych, funkcjonujących co najmniej jeden rok na rynku pracy. Uczestnikami badań będą więc osoby, które posiadają pewne doświadczenie w kontaktach z pracodawcami i zetknęły się już z rzeczywistymi warunkami na rynku pracy. Projekt badawczy jest realizowany we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.
  2. Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem badań ankietowych przeprowadzonych na celowo dobranej próbie będzie określenie popytu na pracę w Łodzi i w województwie łódzkim na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli firm prowadzących swoją działalność w ŁSSE. Badanie będzie stanowiło kontynuację wcześniejszych projektów realizowanych w latach 2000-2012 przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, dotyczących rozpoznania potrzeb kadrowych i oczekiwań pracodawców. Aktualny projekt badawczy jest realizowany przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
  3. Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W ramach projektu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe na celowo dobranej próbie, poświęcone rozpoznaniu rozmiarów i struktury popytu na kwalifikacje zawodowe pracowników wśród przedstawicieli firm województwa łódzkiego reprezentujących Sekcję Q.  

Wyniki badań pozyskane w ramach ww. projektów będą mogły mieć wpływ na dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.

Rezultaty tych badań będą prezentowane podczas seminariów i konferencji planowanych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w II połowie 2014 roku. Informacje na temat tych spotkań będą zamieszczone na stronie internetowej ORPdE.

Kierownik
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Elżbieta Ciepucha

Łódź, 3 grudnia 2013 roku.