NOWOŚCI WYDAWNICZE ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Komunikat nr 9 z dnia 2013-11-15
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2013/2014

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w październiku br. zostały wydane dwie nowe publikacje. Materiały te opracowano w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Pierwsza publikacja „Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w wybranych sekcjach - oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników” jest kolejnym z cyklu opracowań, których głównym celem jest sprawdzenie częstotliwości występowania ofert pracy na określone stanowiska w wybranych branżach i sekcjach gospodarczych. Pod uwagę zostały tym razem wzięte sekcje: sprzedaż, obsługa klienta, call center, informatyka, finanse, ekonomia, kadra zarządzająca, inżynieria. Celem analizy jest także określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników. W związku z powyższym, w raporcie znaleźć można zarówno dane o charakterze statystycznym, jak również jakościowym (oczekiwania pracodawców formułowane na podstawie ofert pracy w odniesieniu do potencjalnych pracowników).

Projekt ten wpisuje się w jedno z głównych zadań Obserwatorium, jakim jest dostarczanie informacji na temat struktury zapotrzebowania na określone zawody i kwalifikacje zawodowe na regionalnym oraz lokalnym rynku pracy. Informacje te są szczególnie ważne z punktu widzenia systemu edukacji, który powinien uwzględniać procesy zachodzące na rynku pracy, zwłaszcza jeśli dotyczą one pojawienia się zapotrzebowania na specjalistów w nowych zawodach i specjalnościach, bądź związane są z nowymi dziedzinami gospodarki.

Publikację adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych oraz uczniów i ich rodziców.

Druga publikacja „Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy a konieczność zmian w kierunkach kształcenia w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” przedstawia szczegółową analizę wybranych wskaźników społeczno-demograficznych uzasadniających potrzebę dopasowania kierunków kształcenia zawodowego przygotowujących do podjęcia pracy w sekcji Q (opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) do bieżących i prognozowanych trendów demograficznych z uwzględnieniem wskaźników obiektywnej i subiektywnej oceny jakości zdrowia oraz procesów starzenia się społeczeństwa. W opracowaniu dokonano także oceny możliwości osiągania kwalifikacji zawodowych przypisanych do sekcji Q na poziomie ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego w różnych podregionach i powiatach województwa łódzkiego. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na potrzebę zrealizowania badań ukierunkowanych na weryfikację popytu na kwalifikacje zawodowe w sekcji Q na łódzkim rynku pracy. Dlatego też w publikacji dodatkowo przedstawiono ogólną koncepcję planowanego badania oraz jego cele szczegółowe.

Publikację adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli szkół wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, doradców zawodowych, a także wszystkich osób zainteresowanych zmianami w obszarze gospodarki i rynku pracy. Naszym zdaniem wnioski płynące z tego projektu badawczego mogą stać się ważną przesłanką w procesie modelowania nowych kierunków kształcenia.

Mamy nadzieję że zaprezentowane w niniejszym komunikacie nowości wydawnicze spotkają się z zainteresowaniem i uwagą adresatów oraz posłużą do wzbogacenia wiedzy z wybranych zakresów tematycznych.

Powyższe publikacje są dostępne w Wydawnictwie ŁCDNiKP.

Opracował: 
Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną

Rodzaj: