INFORMACJA NA TEMAT AKTUALNYCH PROJEKTÓW ANALITYCZNO-BADAWCZYCH

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2011/2012 oprócz przedsięwzięć ujętych pierwotnie w planie pracy na bieżący rok szkolny zrealizował 6 dodatkowych tematycznie zróżnicowanych projektów badawczych, które kończyć będzie wydanie raportu zawierającego wyniki konkretnego badania. Badania zostały podjęte na prośbę przedstawicieli różnych instytucji edukacyjnych i rynku pracy bądź urzędów. Osoby zainteresowane wynikami tych badań będą mogły się z nimi zapoznać bezpośrednio w Obserwatorium.

SĄ TO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

  1. Badanie ankietowe na temat oczekiwań łódzkich szkół wobec pracodawców oraz zakresu współpracy tych szkół z pracodawcami – realizowane wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych i ogólnokształcących) we współpracy z partnerami ORPdE, przede wszystkim Urzędem Statystycznym w Łodzi.
  2. Badanie ankietowe dotyczące opinii i doświadczeń pracowników Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na temat funkcjonującego w Centrum systemu zarządzania jakością – zrealizowane wśród konsultantów, doradców metodycznych oraz pracowników administracji.
  3. Badanie ilościowe i jakościowe w obszarze odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystania, w tym badanie ankietowe pn. „Prognozowane potrzeby kadrowe rynku pracy w województwie łódzkim w odniesieniu do branży «Odnawialne Źródła Energii – OZE»”, przeprowadzone w firmach funkcjonujących w regionie łódzkim, a także w wybranych województwach na terenie całego kraju.
  4. Badanie ankietowe wśród przedstawicieli łódzkich placówek oświatowych na temat satysfakcji szkół i przedszkoli w kontekście współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Łodzi.
  5. Badanie ankietowe wśród pracowników ŁCDNiKP (konsultantów, doradców i pracowników administracji) poświęcone problematyce zarządzania Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Pozyskanie ocen wszystkich pracowników Centrum w tym zakresie.
  6. Współpraca w ramach „Akcji Dzwon 2” realizowanej przez Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej ŁCDNiKP wśród dzieci i młodzieży łódzkich przedszkoli i szkół (publikacja na bazie przekazanych życzeń – w liczbie 1885 kart).

Łącznie w ww. badaniach ankietowych brało udział 357 respondentów.

Wybrane projekty z tych wyżej wymienionych oraz ich efekty końcowe były prezentowane podczas seminariów i konferencji w okresie wrzesień - grudzień 2012 roku.

Kierownik
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Elżbieta Ciepucha

Łódź, 2012 r.