PUBLIKACJA „POTRZEBY REGIONALNEGO RYNKU PRACY W UKŁADZIE ETOSU PRACY. STUDIUM PRZYPADKU DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Komunikat nr 5 z dnia 2011-11-28
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2011/2012

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego została wydana kolejna publikacja z serii: „Badania i analizy”. Materiał został opracowany w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy.

Opracowanie „Potrzeby regionalnego rynku pracy w układzie etosu pracy. Studium przypadku dla województwa łódzkiego” (autorzy: Jakub Stempień i Leszek Kuras) jest piętnastym z kolei raportem zawierającym wyniki podjętych badań i analiz.

Publikacja przedstawia rezultaty pogłębionych analiz dotyczących problemów rynku pracy związanych z kompetencjami personalnymi i społecznymi w układzie etosu pracy. Zarówno badania, jak i codzienna praktyka pokazują, że pracodawcy w tym samym stopniu oczekują od pracowników umiejętności wykonywania konkretnych zadań zawodowych, jak również odpowiedniego stosunku do samej pracy (co ściśle wiąże się to z etosem pracy). Prezentowane opracowanie stanowi próbę analizy tego zjawiska.

W opracowaniu wykorzystano zarówno wyniki badań realizowanych przez podmioty zewnętrzne (m.in. PARP, CBOS), jak również rezultaty własnych (tj. Obserwatorium) projektów. Analiza odnosi się do całego kraju, natomiast dane dla regionu łódzkiego stanowią podstawę do omówienia wybranego studium przypadku.

Raport składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony aspektom teoretyczno-metodologicznym wiążącym się z zagadnieniem etosu pracy. W rozdziale drugim rozpatrywana jest kwestia popytu na rynku pracy na kompetencje personalne i społeczne związane z etosem pracy. W rozdziale trzecim omówiono dane charakteryzujące zasoby pracy z punktu widzenia etosu pracy. Całość opracowania pozwala na wskazanie wniosków dotyczących równowagi na rynku pracy w aspekcie kompetencji personalnych i społecznych wiążących się z etosem pracy, których celem jest określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników oraz sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim.

* * *

Poniżej prezentujemy wybrane wyniki wykonanych analiz w zakresie popytu i podaży kompetencji personalnych i społecznych związanych z etosem pracy.

W badaniach ankietowych realizowanych przez ORPdE wśród pracodawców z województwa łódzkiego okazało się, że w trakcie naboru nowych pracowników najważniejsze kryteria rekrutacyjne, to: solidność i zaangażowanie w pracy (12,8% wskazań),  uczciwość i lojalność (8,9%) oraz dyspozycyjność (8,9%). Wskazuje to, że kompetencje personalne i społeczne związane z etosem pracy są dla pracodawców z regionu co najmniej równie istotne jak specjalistyczna wiedza kandydata do pracy. Potwierdzają to wyniki badań ankietowych wykonanych przez Instytut Nowych Technologii (Partner instytucjonalny ORPdE). Do grona najbardziej pożądanych cech  potencjalnych pracowników respondenci zaliczyli tu odpowiedzialność (13,9% ogółu wskazań), zaangażowanie (12,8%), uczciwość (12,1%) oraz sumienność (11,6%).

Zarazem badania sondażowe realizowane przez CBOS dowodzą, że aż 92% dorosłych Polaków było przekonanych, że warto być pracowitym, a praca nadaje sens życiu człowieka. Tyle samo osób uważało, że warto wykonywać swoją pracę z sercem, nawet jeśli nie jest ona specjalnie znacząca. Dodać do tego należy opinię 84% ankietowanych, iż praca to moralny obowiązek człowieka wobec siebie i innych ludzi.

Zebrane w raporcie dane pozwalają na analizę zagadnienia kompetencji personalnych i społecznych związanych z etosem pracy w układzie równowagi popytu i podaży pracy w odniesieniu do tych właśnie kompetencji. Wyniki tej analizy są szczególnie istotne przy rozważaniu wychowawczej funkcji szkoły w zakresie odpowiedniego przygotowania osób młodych do funkcjonowania w środowisku pracy.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionych publikacji w siedzibie naszego Centrum.

Opracował: 
Jakub Stempień
Specjalista ds. badań i analiz

Rodzaj: