KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNIKP

SZKOŁY – PLACÓWKI

 1. Badania i analizy rynku pracy
  Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji funkcjonujące w ŁCDNiKP od listopada 2009 roku prowadzi kompleksowy i systematyczny monitoring rynku pracy w Łodzi i województwie łódzkim dla potrzeb edukacji lokalnej i regionalnej, dostarczając aktualnych informacji o zachodzących oraz prognozowanych zmianach (zwłaszcza w odniesieniu do potrzeb kadrowych pracodawców). Dzięki badaniom i analizom realizowanym w ORPdE szkoły, samorządy oraz instytucje działające w obszarze edukacji i rynku pracy otrzymują informacje umożliwiające elastyczne reagowanie na zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Wyniki realizowanych prac są prezentowane w postaci raportów, artykułów, wykładów monograficznych i wystąpień podczas konferencji i seminariów oraz w trakcie zajęć edukacyjnych adresowanych do uczniów łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

  Zestaw wybranych dobrych praktyk z tego obszaru obejmuje m.in.:

  1. Serię wydawniczą „BADANIA I ANALIZY”. Dotychczas ukazało się 15 pozycji z tej serii. Prezentuje ona wyniki własnych, tj. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji prac realizowanych w ramach różnych projektów analitycznobadawczych.

  2. Wystąpienia (referaty) podczas krajowych i wojewódzkich konferencji poświęconych problemom rynku pracy i edukacji.

  3. Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi na temat obecnej i prognozowanej sytuacji na lokalnym oraz regionalnym rynku pracy. Celem tych spotkań jest dostarczenie uczniom wiedzy niezbędnej dla podejmowania trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych.

  4. Współpraca z łódzkimi szkołami w zakresie monitorowania rynku pracy i dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb tego rynku (uruchamianie nowych kierunków kształcenia i specjalizacji).

 2. Szczegółowe informacje o zapotrzebowaniu na pracowników z punktu widzenia różnych branż oraz ekspertyzy rynku pracy zapotrzebowane przez łódzkie szkoły
  Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przygotowuje szczegółowe ekspertyzy i diagnozy rynku pracy. Zapotrzebowania na takie opracowania mogą zgłaszać szkoły oraz instytucje samorządowe, weryfikujące zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe w poszczególnych branżach i sektorach gospodarki. Pozwala to na odpowiednie modelowanie kierunków kształcenia zawodowego w Łodzi i regionie.

  1. Ekspertyza (diagnoza) dotycząca prognoz rozwoju branży kolejowej w Łodzi i regionie – na zamówienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi.

  2. Materiał „Wnioski z pogłębionych badań rynku pracy prowadzonych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP w latach 2010-2011” – na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi oraz materiał „Proponowane zmiany w łódzkim systemie edukacji zawodowej” – na potrzeby Forum Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzi.

Pełen tekst artykułu dostępny jest w postaci pliku pdf poniżej.

Opracowanie:
Elżbieta Ciepucha
Jakub Stempień
Jarosław Tokarski