Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2022 roku” jest ostatnim, zamykającym 2022 rok opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w czwartym kwartale, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w III i IV kw. 2022 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim na koniec grudnia 2022 roku wyniosła 5,4%, o 0,2p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,8p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. W grudniu 2022 r. stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż wartość dla województwa łódzkiego o 1p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w III i IV kw. 2022 r.

Obszar 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022 12.2022
województwo łódzkie LB [w tys.] 58,0 57,1 56,0 54,6 53,9 54,4
SB [w%] 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,4
Łódź LB [w tys.] 19,6 18,7 17,8 16,7 15,9 15,4
SB [w%] 5,5 5,3 5,0 4,7 4,5 4,4

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w grudniu 2022 r. stopa bezrobocia była o 0,4p.p. niższa niż w lipcu tego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 1,1p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w grudniu 2022 r. z danymi z lipca tego roku. można zauważyć, że ubyło 3,6 tys. bezrobotnych (tj. 6,2%). W Łodzi w analogicznym okresie z urzędów pracy wyrejestrowało się 4,2 tys. bezrobotnych (tj. 21,4%).

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim w grudniu 2021 r.[3] z analogicznym miesiącem 2022 r., można zaobserwować spadek o 0,7.p.p. Natomiast dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 1,4p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W kolejnej części opracowania przedstawiamy wysokość zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w IV kw. 2022 roku. Analizowane były oferty pracy zamieszczane w witrynie pracuj.pl. Wykres pokazuje średnią miesięczną liczbę ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (IV kw. 2022 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w IV kw. 2022 r. w portalu pracuj.pl.

W czwartym kwartale 2022 r. nastąpił dalszy spadek liczby ofert pracy dostępnych za pośrednictwem portalu pracuj.pl. Tylko piętnaście branż proponowało średnio w miesiącu więcej niż sto miejsc pracy, tj. o dwie mniej niż w trzecim kwartale rozpatrywanego roku (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2022). Większość sekcji (23 na 34) zanotowała zmniejszenie się liczby wolnych miejsc pracy w porównaniu z okresem lipiec‑wrzesień. Największy spadek dotyczył obszarów: „sektor publiczny” (o 37,4%), „budownictwo” (o 34,5%), „doradztwo, konsulting” (o 26,1%), „bankowość” (o 23,5%), „nieruchomości” (o 22,8%), „badania i rozwój” (o 20,1%). Liczba ofert wzrosła w jedenastu branżach, najwięcej w obszarach: „reklama, grafika, kreacja, fotografia” (o 40,4%), „public relations” (o 34,8%), „edukacja, szkolenia” (o 28,3%), „ubezpieczenia” (o 24,2%), „media, sztuka, rozrywka” (o 22,2%) oraz „IT ‑ rozwój oprogramowania” (o 12,5%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła sześćset. Należą do nich: „sprzedaż” oraz „IT‑rozwój oprogramowania”. Pierwsza z nich już od początku prowadzenia badań w Obserwatorium[4] generuje najwięcej miejsc pracy w województwie łódzkim. Stanowiska, na które prowadzone są rekrutacje charakteryzują się dużą różnorodnością. Pracę w „sprzedaży” znajdą między innymi przedstawiciele handlowi (także farmaceutyczni i medyczni), doradcy klienta, kasjerzy‑sprzedawcy, specjaliści ds. obsługi klienta czy kierownicy sklepu.

Zapotrzebowanie na informatyków zajmujących się programowaniem utrzymuje się na wysokiej, drugiej pozycji. Branża w porównaniu z trzecim kwartałem zanotowała wzrost o 12,5%. Jeśli weźmiemy pod uwagę także sekcję „IT ‑ administracja”, ogólnie zapotrzebowanie na pracowników sektora informatycznego plasuje się na pierwszej pozycji w rankingu (przed „sprzedażą”), generując średnio w miesiącu 1053,4 miejsc pracy.

Przyjrzyjmy się jeszcze branży „praca fizyczna”. Pod względem liczby wolnych miejsc pracy w I kw. 2022 r. zajmowała ona szóstą pozycję, natomiast w II kw. analizowanego roku było to już miejsce czwarte[5]. Trzeci kwartał przyniósł kolejną poprawę sytuacji w branży. Znalazła się ona na miejscu trzecim, które zachowała w rozpatrywanym, czwartym kwartale.. Zatrudnienie w tym obszarze mogą znaleźć absolwenci szkół kształcących w zawodzie z terenu Łodzi oraz województwa, np. elektrycy, mechanicy, mechatronicy itp.

Branże, w których w grudniu 2022 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „IT ‑ rozwój oprogramowania”, „obsługa klienta”. Wymienione sekcje generowały ponad 300 miejsc pracy miesięcznie. Niewiele mniej ogłoszeń (299) można było znaleźć w branży „IT ‑ administracja”.

 

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W ostatnim kwartale 2022 roku dopisały inwestycje kreujące nowe miejsca pracy w Łodzi oraz w regionie. Poniżej wymienione zostały niektóre z nich.

  • W Łodzi inwestuje DataArt. Jest to firma zajmująca się doradztwem technologicznym. Pracę znajdzie 80 specjalistów z branży IT, przede wszystkim posługujących się technologiami Java, JavaScript, .NET, Android, iOS, a także testerów oprogramowania oraz analityków biznesowych.[6]
  • Także w Łodzi powstał magazyn farmaceutyczny grupy Pelion. Jest to największy tego typu obiekt w Polsce. Inwestycja generuje setki nowych miejsc pracy.[7]
  • Do wspomnianej powyżej grupy należy firma farmaceutyczna Pharmalink, otwierająca swój magazyn w Łodzi. Oferuje ona pracę dla prawie tysiąca osób.[8]
  • W Łodzi budowana jest fabryka wentylatorów do pomp ciepła niemieckiej firmy Ziehl ‑ Abegg. Inwestycja powstaje na terenie kompleksu produkcyjno-magazynowego Prologis Park i będzie gotowa w 2023 roku. Zatrudnienie znajdzie 300 ‑ 400 osób.[9]
  • Także w Łodzi inwestuje firma Solar Polska, prowadząca działalność w Centrum Usług Wspólnych. Wraz z rozwojem działalności rekrutowani są nowi pracownicy.[10]
  • W strefie przemysłowej Chocianowice w Łodzi budowany jest duży, nowoczesny magazyn. Planowane oddanie do użytku przypada na lipiec 2023 roku.[11]
  • W Strykowie planowana jest budowa centrum testowego Airbus Helicopters. Powstaną nowe miejsca pracy.[12]

Wyżej wymienione przykłady inwestycji wskazują na rozwój gospodarczy regionu, a co za tym idzie, szanse na dalsze zmniejszanie bezrobocia.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu grudnia 2022 r. wynosiła 5,2%. [dane GUS].
[2] Stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego jest podana po uwzględnieniu rewizji, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/informacja-gus-nt-rewizji-stopy-bezrobocia-rejestrowanego-w-2022-r-,8,1.html, data dostępu: 26.10.2022 r.
[3] W grudniu 2021 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 6,1%, w Łodzi – 5,8%. [dane GUS].
[4] Analiza internetowych ofert pracy wykonywana jest w Obserwatorium cyklicznie, począwszy od 2010 roku
[5] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2022, Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2022, ORPdE 2022