Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2023 roku” jest kolejną, trzecią z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w II i III kw. 2023 r.

We wrześniu 2023 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,4%, o 0,4p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,5p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. We wrześniu b.r. stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż dla województwa łódzkiego o 0,9p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w II i III kw. 2023 r.

Obszar 04.2023 05.2023 06.2023 07.2023 08.2023 09.2023
województwo łódzkie LB [w tys.] 56,3 55,6 55,1 54,7 54,3 53,6
SB [w%] 5,6 5,5 5,6 5,5 5,5 5,4
Łódź LB [w tys.] 16,0 15,9 15,8 15,8 15,5 15,3
SB [w%] 4,5 4,5 4,7 4,7 4,6 4,5

Źródło: GUS

W Łodzi we wrześniu 2023 r. stopa bezrobocia była taka sama jak w kwietniu b.r., natomiast w województwie łódzkim w ciągu analizowanych sześciu miesięcy zmalała o 0,2p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim we wrześniu 2023 r. z danymi z kwietnia b.r. można zauważyć, że ubyło 2,7 tys. bezrobotnych (tj. 4,8%). W Łodzi w analogicznym okresie z urzędów pracy wyrejestrowało się 0,7 tys. bezrobotnych (tj. 4,4%).

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim we wrześniu 2022 r.[2] z analogicznym miesiącem 2023 r., można zaobserwować spadek o 0,2p.p. Natomiast dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 0,5p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Druga część opracowania zawiera informacje dotyczące poziomu zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w III kw. 2023 roku. Analizie poddane były oferty pracy zamieszczane w witrynie pracuj.pl. Średnia miesięczna liczba ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu przedstawiona została na wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kw. 2023 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w III kw. 2023 r. w portalu pracuj.pl.

Trzeci kwartał 2023 r. był okresem, w którym dwadzieścia branż (ponad połowa) oferowała mniej miejsc pracy niż w II kw. bieżącego roku. Trzynaście sekcji proponowało średnio w miesiącu więcej niż sto ofert, tj. o dwie mniej niż w drugim kwartale 2023 roku (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023). W czternastu z trzydziestu czterech branż pracodawcy zatrudniali częściej niż w okresie kwiecień – czerwiec 2023 r. Największy wzrost dotyczył obszarów: „sektor publiczny” (o 86,5%), „media, sztuka, rozrywka” (o 61,1%), „bhp, ochrona środowiska” (o 33,3%), „ubezpieczenia” (o 23,5%).

Największy spadek zatrudnienia zanotowały: „public relations” (mniej o 59,6%), „inne” (o 46,9%), „internet, e-commerce, nowe media” (o 37,2%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 33,2%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła pięćset. Należą do nich: „sprzedaż”, „praca fizyczna” oraz „obsługa klienta”.

Pierwsza z wymienionych branż już od kilkunastu lat[3] generuje najwięcej miejsc pracy w województwie łódzkim. Rekrutowano na różne stanowiska, między innymi: przedstawiciele handlowi (także farmaceutyczni i medyczni), doradcy klienta, kasjerzy-sprzedawcy, magazynierzy-sprzedawcy, pracownicy sklepu czy kierownicy sklepu.

Sekcja „praca fizyczna” jest obszarem, który cały czas się rozwija. Zatrudnienie znajdą w niej absolwenci szkół branżowych, techników, a także uczelni wyższych technicznych. Poszukiwani są między innymi pracownicy produkcji, operatorzy maszyn, elektrycy, mechanicy, automatycy, technicy utrzymania ruchu, operatorzy maszyn CNC.

„Obsługa klienta”, podobnie jak sprzedaż, jest obszarem, który od dawna generuje dużo miejsc pracy w regionie. Zatrudnienie znajdą w nim między innymi specjaliści ds. obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, specjaliści ds. reklamacji.

We wrześniu 2023 r. w regionie łódzkim najwięcej ofert pracy było dostępnych w branżach: „sprzedaż”, „praca fizyczna” i „obsługa klienta”. Dwie pierwsze z wymienionych sekcji generowały ponad 700 miejsc pracy miesięcznie. W trzeciej branży można było znaleźć ponad 500 ogłoszeń.

  1. Aktualności z Akademickich Targów Pracy

W dniu 26.10.2023 roku na terenie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się Targi Pracy, organizowane przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych UŁ. Partnerem wspierającym byli „Młodzi w Łodzi”[4]. Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie studentom i uczniom ofert pracy dostępnych na lokalnym i regionalnym rynku, a także zapoznanie młodzieży z oczekiwaniami firm wobec przyszłych pracowników. W tegorocznej, siedemnastej edycji, na terenie Wydziału Zarządzania można było odwiedzić ponad 50 stoisk targowych.

Wśród pracodawców znajdowali się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki. Były to m.in. firmy z branży produkcyjnej, takie jak: Atlas, Barry Callebaut czy Daikin Manufacturing Poland. Obszar logistyczno-spedycyjny reprezentowały m.in. firmy: Decathlon Centrum Zaopatrzenia Łódź i UPS Global Business Services, a finansowo/audytowy: BFF Banking Group, EY, Deloitte, a także Nordea. Przedstawicielami obszaru handlu byli m.in. Biedronka (Jeronimo Martins Polska S.A) oraz Lidl. Nie zabrakło również przedstawicieli firm branży telekomunikacyjnej, czyli Polkomtel Sp. z o.o. Pracowników poszukiwała także firma Capita, CERI i CONDUENT z branży BPO/BPM oraz liczne firmy z sektora IT, np. Ericsson, Fujitsu czy autoDNA. Co ciekawe, swoje stoiska prezentowały również instytucje państwowe: Urząd Miasta Łodzi - Program Młodzi w Łodzi, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Agencja Wywiadu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy targów mogli również porozmawiać z doradcą zawodowym, uzyskać pomoc w napisaniu własnego listu motywacyjnego, wykonać zdjęcie do CV, a także skorzystać ze strefy ofert pracy – miejsca, w którym zebrane były wszystkie oferowane stanowiska przez wystawców.

Wśród oferowanych wolnych miejsc pracy zauważalny był duży popyt na pracowników z wykształceniem ekonomicznym i finansowym. Pracodawcy poszukiwali kandydatów na stanowiska takie jak: kontroler finansowy, księgowy, specjalista ds. księgowości, finance specialist, audytor czy specjalista administracji i rozliczeń. Drugimi pod względem ilości oferowanych miejsc pracy były stanowiska z obszaru IT. Wśród proponowanych ofert najczęściej pojawiały się takie jak: Mid Developer Java, specjalista IT, software developer, programista, grafik. W kwestii wymagań na stanowiska specjalistyczne pracodawcy głównie podkreślali posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego, doświadczenie na podobnym stanowisku oraz biegłość języka angielskiego (poziom minimum C1) a także podstawy rachunkowości i audytu. Dodatkowo w ofertach pojawiały się wymogi takie jak: znajomość MS Office w szczególności MS Excel, środowiska Microsoft, języków programowania REST, API, Java Script, a także komunikatywność, umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem.

Wiele ofert kierowanych było również do osób posiadających wykształcenie techniczne i zawodowe. Były to propozycje pracy na stanowisku m.in. magazyniera, logistyka, operatora CNC, pracownika produkcji, mechanika, sprzedawcy, doradcy klienta czy pracownika biurowego. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom oprócz wykształcenia technicznego/ branżowego, to najczęściej doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office, czynne prawo jazdy kat. B oraz potwierdzone formy doskonalenia zawodowego, tj. odbyte praktyki, certyfikaty, ukończone kursy czy webinaria. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Ponadto pracodawcy w swych ofertach kładą duży nacisk na kompetencje miękkie kandydata do pracy: komunikatywność, chęć nauki i rozwoju, samodzielność, dyspozycyjność. Wiele firm deklarowało również dokształcanie potencjalnych pracowników i finansowanie wymaganych szkoleń i studiów.

Swoje stoiska podczas Akademickich Targów Pracy miały również organizacje pozarządowe, m.in.: portal otouczelnie.pl, Fundacja Aktywizacja oraz Level Up. Odwiedzający mogli również skorzystać z ich pomocy w celu planowania swojej ścieżki zawodowej. Do wolontariatu zachęcały również stowarzyszenia, m.in. Szlachetna Paczka oraz Fundacja Gajusz.

Dodatkowo, młodzież szkolna oraz studenci mogli uzyskać szereg cennych informacji dotyczących zdobywania doświadczenia zawodowego już podczas nauki. Były to przede wszystkim treści dotyczące oferowanych programów stażowych i możliwości odbycia praktyk zawodowych. Na bazie rozmów z pracodawcami mieli okazję zebrać dane i niezbędne informacje do zaplanowania własnej dalszej ścieżki edukacyjnej.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2023 r. wynosiła 5,0%. [dane GUS].
[2] We wrześniu 2022 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,6%, w Łodzi – 5,0%. [dane GUS].
[3] Analiza internetowych ofert pracy wykonywana jest w Obserwatorium cyklicznie, począwszy od 2010 roku
[4] Program Młodzi w Łodzi powstał, aby zachęcić młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią, wspierać rozwój ich kariery zawodowej oraz zapewnić lokalnym przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom wysoko wykwalifikowane kadry. Realizatorem programu jest Urząd Miasta Łodzi.