Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2020 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w III kwartale 2020 roku” jest trzecim w bieżącym roku opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływ pandemii na liczbę miejsc pracy.

I. Bezrobocie w II kw. 2020 r. i III kw. 2020 r.

W końcu września 2020 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,2% i była o 0,1p.p. wyższa niż w Polsce[1]. w analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,2p.p. niższy w porównaniu z wartością dla kraju. We wrześniu 2020 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim przekraczała wartość dla Łodzi o 0,3p.p. Dane dotyczące bezrobocia pokazane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w II i III kw. 2020 r.

Obszar 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020
województwo łódzkie LB [w tys.] 63,3 65,8 67,2 67,8 67,6 67,3
SB [w%] 5,8 6,0 6,2 6,2 6,2 6,2
Łódź LB [w tys.] 17,8 18,9 19,8 20,5 20,6 20,8
SB [w%] 4,9 5,2 5,6 5,8 5,8 5,9

Źródło: GUS

We wrześniu 2020 r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,4p.p. wyższa niż w kwietniu 2020 r., w Łodzi natomiast w ciągu analizowanych sześciu miesięcy wzrosła o 1p.p.

Porównując dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego z kwietnia 2020 r. z danymi z września bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta wzrosła o 4 tys. (co stanowi 6,3%). w Łodzi w analogicznym okresie do rejestrów urzędów pracy przybyło 3 tys. osób (tj. 16,9%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim we wrześniu 2019 r.[2] oraz we wrześniu 2020 roku, można zaobserwować wzrost powyższego wskaźnika o 0,8p.p. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zwiększyła się o 1p.p.

Przyczyny wzrostu bezrobocia należy upatrywać w ograniczeniach nakładanych na gospodarkę, spowodowanych pandemią COVID-19.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W tej części informacji o rynku pracy prezentujemy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w III kw. 2020 r. Analizie poddano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy w poszczególnych branżach pokazano na wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (III kw. 2020 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w III kw. 2020 r. w portalu pracuj.pl.

Trzeci kwartał 2020 r. to kolejny okres, w którym wpływ na gospodarkę regionu łódzkiego miała pandemia COVID-19. w porównaniu z drugim kwartałem br. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020) zauważalne było jednak pewne ożywienie. w dziesięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100, a prawie wszystkie sekcje zanotowały większą liczbę wolnych miejsc pracy. Największy wzrost przypadł w udziale branży „ubezpieczenia”. Wyniósł on 217,9%, co oznacza ponad trzykrotny przyrost. Kolejne miejsca zajęły: „transport, spedycja” (o 192,2%), „edukacja, szkolenia” (o 142,6%), „prawo” (o 140,1%), „public relations” (o 138,1%), „sprzedaż” (o 114%), „łańcuch dostaw” (o 80,1%), „produkcja” (o 79,7%), „praca fizyczna” (o 75,7%). Niższe zapotrzebowanie na pracowników zanotowały cztery branże. Największy spadek widoczny był w sekcji „badania i rozwój” (o 10,1%), kolejne miejsca zajęły: „doradztwo, konsulting” (o 7,2%), „finanse, ekonomia” (o 4,5%) oraz „administracja biurowa” (o 2,2%). Należy zaznaczyć, że pierwszy z wymienionych obszarów był jednym z dwóch, które w II kwartale zwiększyły zatrudnienie.

Na wykresie 2 pokazano różnicę pomiędzy średnią liczbą ofert pracy między II a III kwartałem 2020 roku. Jest ona wyrażona w procentach i dotyczy dziesięciu branż najczęściej rekrutujących. Tylko dwie z nich zanotowały niewielkie spadki.

Wykres 2.
Wzrost/spadek średniej liczby ofert pracy między III kw. 2020 r., a II kw. 2020 r.
dla dziesięciu największych branż zamieszczonych w portalu pracuj.pl

wzrost/spadek średniej liczby ofert pracy między III kwartałem 2020r.,a II kwartałem 2020r. dla dziesięciu największych branż

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Poprawę sytuacji na rynku pracy można także zauważyć jeśli porównamy poszczególne miesiące III kwartału 2020 roku do analogicznych okresów 2019 r. (wykres 3). w lipcu br. pracodawcy jeszcze rekrutowali znacząco mniej niż przed rokiem (różnica wyniosła 42%). Jednak począwszy od sierpnia 2020 r. można już zauważyć korzystne zmiany. Liczba nowych miejsc pracy w tym miesiącu była podobna do analogicznej wartości sprzed roku. Porównując rok do roku liczbę ofert dostępnych we wrześniu, widać różnicę na korzyść 2020 r., wzrost wyniósł 17%. Optymistyczne zmiany są skutkiem powolnego odmrażania gospodarki. Jeśli zestawimy liczbę wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w portalu pracuj.pl w III kw. bieżącego roku z analogiczną wartością z 2019 r. widać natomiast, że gospodarka nie osiągnęła jeszcze stanu sprzed roku. Różnica w liczbie ofert na korzyść 2019 r. wynosi 1002, tj. 8,5%.

Wykres 3.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w III kwartale 2019 i 2020 roku
zamieszczonych w portalu pracuj.pl

Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w III kwartale 2019 i 2020 roku zamieszczonych w portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

W dalszej części opracowania rozpoznawane były oferty dostępne w portalu pracuj.pl we wrześniu 2020 roku. w celu sprawdzenia, jak pandemia wpłynęła na branże rozpatrywane w  pierwszych dwóch kwartałach br. dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z sekcji „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „badania i rozwój” oraz „transport, spedycja”. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z danymi z marca oraz czerwca 2020 roku.[3]

Branża „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” we wrześniu 2020 r. oferowała 16 miejsc pracy (w marcu br. tylko 4, w czerwcu 15). Dla porównania, łącznie w III kw. br. w omawianej sekcji zamieszczono 48 ogłoszeń (w II kw. było ich 27). Branża cały czas się odradza. Pracodawcy zatrudniający we wrześniu b.r. poszukiwali kandydatów na różne stanowiska: kucharz (najwięcej, tj. 4), kierownik restauracji (3 oferty), zastępca szefa kuchni, pokojowa/-y, manager gastronomii, kierownik działu służby pięter, kelner, kierowca (w pizzerii). Oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku (wymóg pojawiał się najczęściej), dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, wiedza i umiejętności zawodowe, wykształcenie kierunkowe, umiejętności interpersonalne, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy, sumienność, zaangażowanie, dokładność, dbałość o porządek. aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office. oraz programów do zarządzania hotelem. Dla pracodawców ważne były także umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, pozytywne nastawienie do pracy oraz wysoka kultura osobista kandydata. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim hotele, poza tym restauracje, pizzeria, duży kompleks rekreacyjny.

We wrześniu 2020 r. sekcji „badania i rozwój” dostępne były 82 oferty. w marcu br. pracodawcy zamieścili 66 ogłoszeń, natomiast w czerwcu poszukiwano 76 pracowników. Łącznie w II kw. prowadzono nabór na 198 stanowisk, natomiast w III kw. do obsadzenia było 178 miejsc pracy (tj. o 10,1% mniej). Zatrudnienie w omawianej branży w miesiącach kończących poszczególne kwartały ma tendencję wzrostową, natomiast jeśli spojrzymy w skali całego kwartału - nieznacznie spadło. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: laborant (najwięcej, tj. 8 ofert), technolog (4 oferty), biotechnolog (3 oferty), analityk (3 oferty), młodszy specjalista ds. zapewnienia jakości, diagnosta laboratoryjny, biochemik, biostatyk, technik – laborant, koordynator badań klinicznych, technik bioprocesowy, operator poboru prób, młodszy specjalista ds. mikrobiologii. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wiedza i umiejętności zawodowe poparte wykształceniem wyższym oraz doświadczeniem na podobnym stanowisku, umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole, umiejętności analityczne, dokładność, kreatywność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, komunikatywna znajomość j. angielskiego, uprawnienia diagnosty laboratoryjnego, znajomość pakietu MS Office. Firmy zatrudniające pracowników to przede wszystkim firmy i hurtownie farmaceutyczne, działające w obszarze biotechnologii, produkujące kosmetyki, a także banki, szpitale, instytut badawczy i inne.

We wrześniu 2020 r. w sekcji „transport, spedycja” dostępne były 133 oferty. Dla porównania, w marcu br. pracodawcy prowadzili nabór na 68 stanowisk, natomiast w czerwcu poszukiwano tylko 21 pracowników. Łącznie w II kwartale branża oferowała 102 miejsca pracy, w III kw. ich liczba wzrosła do 298. Po zniesieniu ograniczeń w transporcie spowodowanych pandemią branża zaczęła się odradzać. Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: spedytor międzynarodowy (najwięcej, tj. 14 ofert), kierowca międzynarodowy C+E (11 ofert), kierowca kat. C+E (5 ofert), kierowca kat. B (4 oferty), spedytor krajowy – międzynarodowy (4 oferty), ponadto: kurier – dostawca, dyspozytor, specjalista ds. celnych, agent celny, spedytor, spedytor całopojazdowy, spedytor – dyspozytor, magazynier – kierowca. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: znajomość języków obcych (j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego, j. rosyjskiego, j. niderlandzkiego), doświadczenie zawodowe, dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel), umiejętności interpersonalne, komunikatywność wykształcenie średnie, umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy, wiedza i umiejętności zawodowe rozumiane także jako znajomość branży, samodzielność, znajomość specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w logistyce i magazynie, prawo jazdy odpowiedniej kategorii, kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia ADR, uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, książeczka sanitarno–epidemiologiczna, karta kierowcy, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Ponadto zatrudniano kandydatów zaangażowanych w wykonywaną pracę, dyspozycyjnych, odpowiedzialnych, punktualnych, potrafiących pracować pod presją czasu, o wysokiej kulturze osobistej. Pracowników poszukiwały między innymi firmy transportowe, zajmujące się spedycją, logistyką.

Branże, w których we wrześniu 2020 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to nadal: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „praca fizyczna”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

Nowe miejsca pracy w Łodzi tworzy Amazon. o powstającym w naszym mieście centrum logistycznym e-commerce pisaliśmy w drugim kwartale br. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku). Firma postanowiła rozszerzyć inwestycję poprzez powiększenie centrum i utworzenie w ciągu najbliższych 12 miesięcy kolejnych 500 stanowisk.[4]

W związku ze wzrostem sprzedaży pracowników poszukuje firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Zatrudnienie znajdzie około 600 osób. do obsadzenia są stanowiska: pracownik produkcji, pracownik transportu wewnętrznego, operator wózków jezdniowych. Są to umowy o pracę tymczasową, ale firma przewiduje możliwość stałego zatrudnienia pracowników.[5]

W Łodzi nie brakuje pracy dla informatyków. Zatrudnia ich firma GFT, międzynarodowy dostawca oprogramowania m.in. dla banków. do obsadzenia jest 135 nowych miejsc pracy dla specjalistów IT, którzy będą realizowali zadania dla instytucji finansowych, ubezpieczeniowych oraz przemysłu.[6]

W Łodzi rekrutuje także firma Hydro Extrusion Poland sp. z o. o., produkująca akcesoria aluminiowe dla branży automotive. Planowane jest uruchomienie nowej linii produkcyjnej, powstanie zatem około 100 miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą pracownicy operacyjni, pracownicy produkcji, pracownicy utrzymania ruchu oraz automatycy.[7]

Nadal trwają remonty łódzkich dróg, rewitalizacje, budowane są mieszkania i inne obiekty. Nie brakuje więc pracy dla branży budowlanej. Przykładem mogą być inwestycje mieszkaniowe realizowane w okolicy pl. Wolności. Docelowo powstanie ponad 300 nowych apartamentów. w jednej z kamienic przy ul. Piotrkowskiej powstaje także hotel.[8]

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu września 2020 r. wynosiła 6,1%. [dane GUS].
[2] We wrześniu 2019 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,4%, w Łodzi – 4,9%. [dane GUS].
[3] Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w i kwartale 2020 roku; ORPdE, kwiecień 2020 r., Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku; ORPdE, lipiec 2020 r.