Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku

Opracowanie „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2023 roku” jest kolejną z cyklu analizą Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym, a także zawiera informacje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w I i II kw. 2023 r.

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim na koniec czerwca 2023 roku wyniosła 5,5%, o 0,5p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,5p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. W czerwcu 2023 r. stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż dla województwa łódzkiego o 1,0p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kw. 2023 r.

Obszar 01.2023 02.2023 03.2023 04.2023 05.2023 06.2023
województwo łódzkie LB [w tys.] 56,8 57,7 57,4 56,3 55,6 55,1
SB [w%] 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,5
Łódź LB [w tys.] 15,8 16,1 16,2 16,0 15,9 15,8
SB [w%] 4,5 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5

Źródło: GUS

W woj. łódzkim w czerwcu 2023 r. stopa bezrobocia była o 0,2p.p. niższa niż w styczniu b.r., natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy pozostała na tym samym poziomie.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w czerwcu 2023 r. z danymi ze stycznia b.r. można zauważyć, że ubyło 1,7 tys. bezrobotnych (tj. 3,0%). W Łodzi w analogicznym okresie liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pozostała na niezmienionym poziomie.

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim w czerwcu 2022 r.[2] z analogicznym miesiącem 2023 r., można zaobserwować spadek o 0,3.p.p. Natomiast dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 1,1p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W drugiej części opracowania przedstawiamy poziom zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim w II kw. 2023 roku. Analizie poddane były oferty pracy zamieszczane w witrynie pracuj.pl. Średnia miesięczna liczba ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu przedstawiona została na wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kw. 2023 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w II kw. 2023 r. w portalu pracuj.pl.

W drugim kwartale 2023 r. większość branż oferowała mniej miejsc pracy niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Piętnaście sekcji proponowało średnio w miesiącu więcej niż sto ofert, tj. o dwie mniej niż w pierwszym kwartale 2023 roku (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2023). W siedmiu z trzydziestu czterech branż pracodawcy zatrudniali częściej niż w okresie styczeń – marzec 2023 r. Największy wzrost dotyczył obszarów: „inne” (o 79,9%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 33%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 16,7%), „praca fizyczna” (o 12,9%).

Mniej ofert niż w pierwszym kwartale b.r. proponowali pracodawcy reprezentujący dwadzieścia siedem branż. Największy spadek zanotowały: „media, sztuka, rozrywka” (mniej o 45,5%), „BHP, ochrona środowiska” (o 37,3%), „finanse, ekonomia” (o 37%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła pięćset. Należą do nich: „sprzedaż” oraz „praca fizyczna”. ”Obsługa klienta” oferuje niewiele mniej - 498 miejsc pracy.

Pierwsza z wymienionych branż już od kilkunastu lat[3] generuje najwięcej miejsc pracy w województwie łódzkim. Stanowiska, na które prowadzone są rekrutacje charakteryzują sią dużą różnorodnością. Pracę w sprzedaży znajdą między innymi przedstawiciele handlowi (także farmaceutyczni i medyczni), doradcy klienta, kasjerzy-sprzedawcy, magazynierzy-sprzedawcy, pracownicy sklepu czy kierownicy sklepu.

Sekcja „praca fizyczna” jest obszarem, w którym dostępnych jest coraz więcej miejsc pracy. zatrudnienie znajdą tu absolwenci szkół branżowych, techników, a także uczelni wyższych technicznych. Poszukiwani są między innymi pracownicy produkcji, operatorzy maszyn, elektrycy, mechanicy, automatycy, technicy utrzymania ruchu, operatorzy maszyn CNC.

Sekcja „obsługa klienta” jest obszarem, który od lat pozostaje na pierwszych miejscach w rankingu liczby ofert pracy dostępnych w regionie. Zatrudnienie znajdą między innymi specjaliści ds. obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, doradcy techniczno – handlowi, specjaliści ds. reklamacji.

Branże, w których w czerwcu 2023 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „praca fizyczna” i „obsługa klienta”. Dwie pierwsze z wymienionych sekcji generowały ponad 500 miejsc pracy miesięcznie. Niewiele mniej ogłoszeń (465) można było znaleźć w trzeciej z wymienionych branż.

  1. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W kolejnej części opracowania wymienione zostały przykłady inwestycji, które w pierwszym kwartale b.r. kreowały nowe miejsca pracy w Łodzi oraz w regionie.

  • W Łodzi inwestuje polska firma z sektora IT – Onwelo. Swoje biuro otwiera w Bramie Miasta. Zatrudnienie znajdą przede wszystkim „specjaliści z obszaru rozwoju oprogramowania – Front-end Developerzy ze znajomością technologii Angular i React, Back-end Developerzy ze znajomością języków Java i .NET, a także Full Stack Developerzy. Będą oni współtworzyć projekty z takich branż jak automotive czy FinTech. Oczywiście poszukiwani są także pracownicy działów back office.”[4]
  • Także w Łodzi otwiera Centrum Usług Wspólnych firma Signify, będąca liderem branży oświetleniowej. Łódzkie biuro świadczy usługi finansowe, zakupowe, technologiczne oraz związane z nieruchomościami dla organizacji biznesowych firmy.[5]

Wyżej wymienione przykłady inwestycji wskazują na rozwój gospodarczy regionu, a co za tym idzie, szanse na zmniejszenie bezrobocia.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji



[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu czerwca 2023 r. wynosiła 5,0%. [dane GUS].
[2] W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,8%, w Łodzi – 5,6%. [dane GUS].
[3] Analiza internetowych ofert pracy wykonywana jest w Obserwatorium cyklicznie, począwszy od 2010 roku