Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w II kwartale 2020 roku” jest kolejnym w bieżącym roku, opracowaniem kwartalnym Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Przedstawia zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim oraz informacje dotyczące sytuacji gospodarczej w regionie, w tym wpływ pandemii na liczbę miejsc pracy.

I. Bezrobocie w I i II kw. 2020 r.

W końcu czerwca 2020 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 6,1% i była analogiczna jak dla całej Polski. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,6p.p. niższy w porównaniu z wartością dla kraju, a tym samym i dla województwa łódzkiego. Dane dotyczące bezrobocia pokazane zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w I i II kw. 2020 r.

Obszar 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020
województwo łódzkie LB [w tys.] 61,8 61,6 60,6 63,3 65,8 67,2
SB [w%] 5,6 5,6 5,5 5,8 6,0 6,1
Łódź LB [w tys.] 17,3 17,2 16,9 17,8 18,9 19,8
SB [w%] 4,8 4,8 4,7 4,9 5,2 5,5

Źródło: GUS

W czerwcu 2020 r. w województwie łódzkim stopa bezrobocia była o 0,5p.p. wyższa niż w styczniu 2020 r. W Łodzi natomiast wzrost stopy bezrobocia wyniósł 0,7p.p. w stosunku do stycznia br.

Porównując dane dotyczące liczby bezrobotnych dla województwa łódzkiego ze stycznia 2020 r. z danymi z czerwca bieżącego roku, można zauważyć, że liczba ta wzrosła o 5,4 tys. (to jest o 8,8%). W Łodzi w analogicznym okresie w rejestrach urzędów pracy przybyło 2,5 tys. osób (co stanowi przyrost o 14,3%).

Porównując stopę bezrobocia w województwie łódzkim w czerwcu 2019 r.[1] oraz w czerwcu 2020 roku, można zaobserwować, że powyższy wskaźnik wzrósł o 0,5p.p. Analogicznie w Łodzi, porównując rok do roku, stopa bezrobocia zwiększyła się o 0,4p.p.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W tej części informacji o rynku pracy prezentujemy zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w II kw. 2020 r. Analizie poddano oferty zamieszczone w portalu pracuj.pl. Średnią miesięczną liczbę wolnych miejsc pracy w poszczególnych branżach pokazano na wykresie.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (II kw. 2020 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w II kw. 2020r. w portalu pracuj.pl.

W drugim kwartale 2020 r. wyraźnie zaznaczył się wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę. W dziewięciu branżach średnia miesięczna liczba ofert była wyższa niż 100. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2020) w prawie wszystkich sekcjach pracodawcy poszukiwali znacząco mniej pracowników, Największy spadek widoczny był w branżach „media, sztuka, rozrywka” (o 72%), „public relations” (o 71%), „zakupy” (o 65,4%), „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” (o 59,6%), „prawo” (o 58,1%), „transport, spedycja” (o 57,9%), „energetyka” (o 55,7%), „sprzedaż” (o 55,1%), „obsługa klienta” (o 51,5%), „kontrola jakości” (o 51,4%). Najmniej miejsc pracy ubyło w sekcji „praca fizyczna” (14,6%). Wzrost widoczny był w dwóch obszarach: „badania i rozwój” (największy, tj. 7,7%) oraz „edukacja, szkolenia” (o 1,2%).

Na poniższym wykresie (wykres 2) zaprezentowano procentowy spadek średniej liczby ofert pracy między I a II kwartałem 2020 roku dla branż skupiających najwięcej ofert pracy.

Wykres 2.
Spadek średniej liczby ofert pracy między I kwartałem 2020 r., a II kwartałem 2020 r.
dla dziesięciu największych branż zamieszczonych w portalu pracuj.pl

Spadek średniej liczby ofert pracy między I kwartałem 2020r.,a II kwartałem 2020r. dla dziesięciu największych branż

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Wspomniany spadek liczby ofert pracy jest również widoczny w porównaniu II kwartału 2020 roku do analogicznego okresu w roku 2019. Poniższy diagram (wykres 3) prezentuje liczbę zamieszczanych ofert pracy w sumie dla wszystkich branż w poszczególnych miesiącach II kwartału 2020 roku. Jak widać liczba ta sukcesywnie spadała w każdym kolejnym miesiącu. Na zakończenie kwartału w sumie we wszystkich branżach zamieszczono 6894 oferty pracy, gdzie w analogicznym okresie sprzed roku było ich o 45% więcej (12625 zamieszczonych ofert). Zależność ta jest również widoczna w porównaniu miesiąc do miesiąca roku 2019 i 2020. Każdy z analizowanych okresów II kwartału 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego charakteryzuje się spadkiem liczby ofert. Już w kwietniu spadek ten wynosił 38%, a w maju i czerwcu pracodawcy zamieszczali już o 49% mniej ofert pracy niż rok wcześniej. Są to widoczne spadki przypadające bezpośrednio na okres wprowadzenia wielu zmian w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw wywołanych pandemią COVID-19.

Wykres 3.
Liczba ofert pracy dla wszystkich branż w II kwartale 2019 i 2020 roku
zamieszczonych w portalu pracuj.pl

Spadek liczby ofert pracy w 12-tu największych branżach w marcu 2020 roku względem marca 2019 roku zamieszczonych w portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

W dalszej części opracowania rozpoznawane były oferty, w wytypowanych branżach, dostępne w portalu pracuj.pl w czerwcu 2020 roku. W celu sprawdzenia, jak pandemia wpłynęła na branże rozpatrywane w pierwszym kwartale br. dokonano uszczegółowionej analizy wolnych miejsc pracy z tych samych sekcji co w I kwartale tj. „hotelarstwo, gastronomia, turystyka”, „badania i rozwój” oraz „transport, spedycja”. Poziom zapotrzebowania na pracowników zestawiono z danymi z marca 2020 roku.[2]

Branża „hotelarstwo, gastronomia, turystyka” w czerwcu 2020 r. oferowała 15 miejsc pracy (w marcu 2020 r. tylko 4). Dla porównania, łącznie w II kw. br. w omawianej sekcji zamieszczono 27 ogłoszeń. Można więc mówić o powolnym odradzaniu się branży po pandemii. Pracodawcy zatrudniający w czerwcu b.r. poszukiwali kandydatów na następujące stanowiska: szef kuchni, kucharz, kelner, recepcjonista, kierownik obiektu hotelowo-restauracyjnego, dietetyk, pracownik SPA – masażysta/kosmetyczka. Oczekiwano następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza i umiejętności zawodowe, wykształcenie średnie, motywacja do pracy, zaangażowanie, dyspozycyjność do pracy zmianowej, samodzielność, kreatywność, umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole, umiejętności interpersonalne, aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna, komunikatywna znajomość języka angielskiego, umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz programów do zarządzania hotelem (np. Amadeus). Od kandydatów na stanowisko recepcjonisty oczekiwano także nienagannej prezencji i kultury osobistej. Firmy poszukujące pracowników to przede wszystkim hotele, poza tym kawiarnie, restauracje, firma cateringowa.

W czerwcu 2020 r. w sekcji „badania i rozwój” dostępnych było 76 ofert. W marcu br. pracodawcy zamieścili 66 ogłoszeń. Łącznie w II kwartale prowadzono nabór na 198 stanowisk, tj. o 7,7% więcej niż w I kw. tego roku. Zatrudnienie w omawianej branży rośnie więc pomimo pandemii. Poszukiwani byli między innymi kandydaci na następujące stanowiska: technolog (najwięcej, tj. 9 ofert), analityk ds. kontroli jakości (4 oferty), technik laboratorium (3 oferty), ankieter, konstruktor, specjalista ds. operacyjnego zapewnienia jakości, analityk biznesowy, analityk chemiczny, analityk-architekt IT, bioinformatyk, biotechnolog, diagnosta laboratoryjny, młodszy asystent w Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Badań Przesiewowych, specjalista ds. walidacji, translator. Pracodawcy oczekiwali następujących kompetencji kwalifikacji: wykształcenie wyższe, wiedza i umiejętności zawodowe poparte doświadczeniem na podobnym stanowisku, umiejętności interpersonalne oraz pracy w zespole, dokładność, terminowość, kreatywność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność obsługi komputera (MS Office), komunikatywna znajomość j. angielskiego, umiejętności analityczne, prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Firmy zatrudniające pracowników prowadzą różnorodną działalność, między innymi w branży spożywczej, farmaceutycznej, medycznej.

Ostatnią z analizowanych sekcji jest „transport, spedycja”. W czerwcu 2020 r. pracodawcy prowadzili nabór na 21 stanowisk. W marcu br. dostępnych było 68 ofert. Łącznie w II kwartale branża oferowała 102 miejsca pracy, tj. o 57,9% mniej niż w I kw. br. Przyczyny spadku zatrudnienia należy upatrywać w ograniczeniach związanych z pandemią. Pracodawcy chcieli zatrudnić między innymi kandydatów na następujące stanowiska: kierowca krajowy - międzynarodowy C+E (najwięcej, tj. 5 ofert), młodszy specjalista ds. utrzymania sieci LNH (3 oferty), spedytor międzynarodowy (2 oferty), dyspozytor, dyspozytor – spedytor międzynarodowy, kierowca, kierowca – dostawca, specjalista ds. logistyki. Oczekiwania pracodawców dotyczyły następujących kompetencji i kwalifikacji: doświadczenie zawodowe, wykształcenie średnie lub wyższe, znajomość zagadnień transportowych, komunikatywna znajomość języków obcych (j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. niderlandzki), znajomość branży, umiejętności analityczne, umiejętność obsługi komputera (MS Office, głównie Excel), kurs na przewóz rzeczy, uprawnienia ADR, uprawnienia do obsługi dźwigu za kabinowego HDS, uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych, książeczka sanitarno–epidemiologiczna, karta kierowcy, aktualne badania lekarskie i psychotechniczne. Ponadto poszukiwano kandydatów, którzy potrafią pracować w zespole, organizować pracę własną, komunikatywnych, samodzielnych, zaangażowanych w wykonywaną pracę, dyspozycyjnych, odpowiedzialnych, punktualnych, potrafiących pracować pod presją czasu, o wysokiej kulturze osobistej. Pracowników poszukiwały między innymi firmy transportowe, zajmujące się spedycją, logistyką.

Branże, w których w czerwcu 2020 r. w regionie łódzkim dostępnych było najwięcej ofert pracy, to: „sprzedaż”, „obsługa klienta”, „praca fizyczna”.

III. Nowe inwestycje w Łodzi i województwie łódzkim

W Łodzi powstaje centrum logistyki e-commerce firmy Amazon. Jest to druga inwestycja w województwie łódzkim. Docelowo utworzonych zostanie ponad 100 nowych miejsc pracy. Zatrudnienie znajdą między innymi inżynierowie, specjaliści HR i IT, specjaliści BHP i finansów, kierownicy operacyjni. Firma już rozpoczęła rekrutację.[3]

Trwają remonty łódzkich dróg, także osiedlowych. Wakacje, z powodu zmniejszonego ruchu, są dobrym okresem na takie inwestycje.[4]

W Łodzi prowadzone są także prace związane z rewitalizacją Księżego Młyna. Odnawiane są nie tylko kolejne domy, ale także teren wokół nich. W budynkach powstaną komfortowe mieszkania oraz lokale użytkowe dla lokalnych przedsiębiorców.[5]

Dzięki prowadzonym w mieście licznym remontom pracy w branży budowlanej raczej nie zabraknie.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] W czerwcu 2019 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,6%, w Łodzi – 5,1%. [dane GUS].
[2]Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2020 roku; ORPdE, kwiecień 2020 r.