Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku

Analiza „Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w I kwartale 2024 roku” jest pierwszym, otwierającym rok 2024 opracowaniem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Charakteryzuje zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim w ujęciu kwartalnym oraz informuje o zmianach sytuacji gospodarczej w regionie, mających wpływ na liczbę miejsc pracy.

  1. Bezrobocie w IV kw. 2023 r. i w I kw. 2024 r.

W marcu 2024 roku stopa bezrobocia w województwie łódzkim wyniosła 5,6%, o 0,3p.p. przekraczając analogiczną wartość dla Polski[1]. W analizowanym miesiącu powyższy wskaźnik dla Łodzi był o 0,7p.p. niższy w porównaniu z jego wartością dla kraju. Natomiast stopa bezrobocia w Łodzi była mniejsza niż dla województwa łódzkiego o 1p.p. Dane pokazujące poziom bezrobocia w regionie łódzkim przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela 1.
Liczba bezrobotnych [LB] i stopa bezrobocia [SB] w IV kw. 2023 r. i w I kw. 2024 r.

Obszar 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024
województwo łódzkie LB [w tys.] 52,6 52,3 53,2 56,1 57,0 55,8
SB [w%] 5,3 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6
Łódź LB [w tys.] 15,0 14,8 14,9 15,5 15,8 15,7
SB [w%] 4,4 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6

Źródło: GUS

W województwie łódzkim w marcu 2024 r. stopa bezrobocia była o 0,3p.p. wyższa niż w październiku zeszłego roku, natomiast w Łodzi w ciągu analizowanych sześciu miesięcy wzrosła o 0,2p.p.

Porównując liczbę bezrobotnych w województwie łódzkim w marcu 2024 r. z danymi z października zeszłego roku można zauważyć, że przybyło 3,2 tys. bezrobotnych (tj. 6,1%). W Łodzi w analogicznym okresie w urzędach pracy zarejestrowało się 0,7 tys. bezrobotnych więcej (tj. 4,7%).

Jeśli porównamy stopę bezrobocia w woj. łódzkim w marcu 2023 r.[2] z analogicznym miesiącem 2024 r., można zaobserwować spadek o 0,1p.p. Również dla Łodzi wskaźnik ten zmniejszył się o 0,1p.p.

  1. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

W tej części opracowania analizowaliśmy poziom zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w Łodzi oraz w województwie łódzkim. Źródłem danych były oferty pracy zamieszczone w  kw. 2024 roku w witrynie pracuj.pl. Na wykresie zamieszczonym poniżej pokazana została średnia miesięczna liczba ogłoszeń dostępnych w poszczególnych branżach portalu.

Wykres 1.
Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach
w portalu pracuj.pl (I kw. 2024 r., woj. łódzkie)

Średnia miesięczna liczba ofert pracy w poszczególnych branżach na portalu pracuj.pl

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji na podstawie analizy ofert pracy zamieszczonych w I kw. 2024 r. w portalu pracuj.pl.

Początek roku przyniósł poprawę sytuacji na rynku pracy. W pierwszym kwartale 2024 r. w dwudziestu pięciu branżach liczba ofert pracy wzrosła w porównaniu z czwartym kw. 2023 r. Trzynaście sekcji proponowało średnio w miesiącu więcej niż sto ofert, tj. o jedna więcej niż w czwartym kwartale 2023 roku (Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim w IV kwartale 2023). Ponadto „HR, zasoby ludzkie” oferowała 99 miejsc pracy w miesiącu. Branże, które najbardziej zwiększyły zatrudnienie w porównaniu z wcześniejszym kwartałem to: „internet, e-commerce, nowe media” (najwięcej, o 95,3%), „nieruchomości” (o 61,9%), „zdrowie, uroda, rekreacja” (o 56,9%), „energetyka” (o 56,7%), „kontrola jakości” (o 44,7%).

Pracodawcy reprezentujący dziewięć branż portalu poszukiwali mniejszej liczby pracowników niż w okresie październik – grudzień 2023 r. Największy spadek zatrudnienia zanotowały: „public relations” (mniej o 48,7%), „IT-rozwój oprogramowania” (o 21,8%), „IT-administracja” (o 16,5%) „sektor publiczny” (o 6,7%).

Na uwagę zasługują branże, w których średnia miesięczna liczba ofert przekroczyła czterysta. Tak, jak w poprzednim kwartale należą do nich: „sprzedaż”, „praca fizyczna” oraz „obsługa klienta”.

Wymienione sekcje także w marcu 2024 r. generowały najwięcej miejsc pracy. W każdej z nich pracodawcy chcieli zatrudnić ponad pięćset osób.

  1. Aktualności z Akademickich Targów Pracy

W dniu 18.04.2024 roku na terenie Hali Expo odbyły się Akademickie Targi Pracy, organizowane wspólnie przez Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Młodzi w Łodzi, UMŁ i Invest in Lodz[3]. Celem wydarzenia było zaprezentowanie studentom i uczniom ofert pracy dostępnych nie tylko na lokalnym i regionalnym rynku, ale i na terenie całego kraju. Dodatkowo bezpośrednia rozmowa z pracodawcami umożliwiła zapoznanie młodzieży z oczekiwaniami firm wobec przyszłych pracowników. W tegorocznej, dziewiętnastej edycji, na terenie Hali Expo można było odwiedzić ponad 120 stoisk targowych.

Wśród pracodawców znajdowali się przedstawiciele różnych sektorów gospodarki. Były to m.in. firmy z branży produkcyjnej, takie jak: Amcor, Barry Callebaut czy Daikin. Branżę logistyczno-spedycyjną reprezentował Decathlon Centrum Zaopatrzenia Łódź, a finansowo/audytową: Nordea i PKF. Przedstawicielami obszaru handlu byli m.in. Leroy Merlin i Rossmann. Nie zabrakło również przedstawicieli firm branży energetycznej, czyli Hitachi Energy czy Veolia. Pracowników poszukiwały także firmy Adaptive, Alorica, Ceri z branży BPO/BPM oraz liczne firmy z sektora IT, np. Accenture, Fujitsu, Boat.systems czy Comarch. Szeroki wybór ofert pracy i staży można było znaleźć również w strefie firm branży medycznej i farmaceutycznej. Były to m.in.: Adamed, Salve medica, American Heart of Poland czy DOZ S.A. Co ciekawe, swoje stoiska prezentowały również instytucje państwowe: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Wśród oferowanych wolnych miejsc pracy zauważalny był duży popyt na pracowników z wykształceniem technicznym, branżowym oraz tych posiadających tytuł inżyniera. Proponowane oferty dla wspomnianych osób dotyczyły nie tylko zatrudnienia, ale również staży i praktyk. Były to propozycje pracy na stanowisku m.in. operatora maszyn CNC, inżyniera procesu, mechanika, automatyka, elektryka czy kontrolera jakości. Podstawowe wymagania stawiane kandydatom oprócz wykształcenia kierunkowego, to najczęściej doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office, czynne prawo jazdy kat. B oraz potwierdzone formy doskonalenia zawodowego, tj. odbyte praktyki, certyfikaty, ukończone kursy. Dodatkowo wymagana jest znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym oraz aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub gotowość przystąpienia do badań). Ponadto pracodawcy w swych ofertach kładli duży nacisk na kompetencje miękkie kandydata do pracy: komunikatywność, chęć nauki i rozwoju, samodzielność i inicjatywę w działaniu, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole.

Drugimi pod względem ilości oferowanych miejsc pracy były stanowiska z obszaru IT. Wśród proponowanych ofert najczęściej pojawiały się takie jak: programista, fullstack developer, support engineer czy specjalista ds. wsparcia technicznego IT. W kwestii wymagań na stanowiska specjalistyczne pracodawcy głównie podkreślali posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego, doświadczenie na podobnym stanowisku oraz biegłość języka angielskiego (poziom minimum C1). Dodatkowo w ofertach pojawiały się wymogi takie jak: znajomość MS Office w szczególności MS Excel, znajomość środowiska Microsoft oraz przynajmniej jednego z języków programowania: C/C++, Java, Perl, PHP, .NET/C#, Python, a także komunikatywność, umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem.

Wiele ofert kierowanych było również do osób posiadających wykształcenie z obszaru medycyny, farmacji i biologii. Pracodawcy poszukiwali kandydatów na stanowiska takie jak: technolog, analityk laboratorium, technik farmaceutyczny/ magister farmacji, doradca ds. dermokosmetyków czy kontroler jakości w produkcji leków. W tym zakresie podstawowymi wymogami stawianymi kandydatom do pracy było: kierunkowe wykształcenie (najczęściej wyższe lub policealne), doświadczenie (często powyżej 2 lat). Mile widziane są dodatkowe kursy i uprawnienia kierunkowe lub pokrewne, znajomość j. angielskiego, umiejętność pracy w zróżnicowanych zespołach, znajomość pakietu Office (Power Point, Word, Excel) oraz otwartość i chęć poszukiwania nowych rozwiązań.

Odwiedzający Hale Expo mogli również skorzystać ze Strefy Doradczej targów, gdzie specjaliści z obszaru doradztwa zawodowego służyli pomocą w napisaniu CV i listu motywacyjnego, eksponując mocne strony i umiejętności, które przyciągną uwagę rekruterów.

Warte uwagi były również prelekcje i warsztaty, które odbywały się w trakcie targów. Była to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności miękkich oraz nowoczesnych trendów w branży. Dodatkowo na dedykowanych scenach, pracodawcy mieli możliwość prezentacji swoich firm i oczekiwań wobec przyszłych pracowników.

Młodzież szkolna oraz studenci mogli uzyskać szereg cennych informacji dotyczących zdobywania doświadczenia zawodowego już podczas nauki. Były to przede wszystkim treści dotyczące oferowanych programów stażowych i możliwości odbycia praktyk zawodowych – płatnych i bezpłatnych. Na bazie rozmów z pracodawcami mieli okazję zebrać dane i niezbędne informacje do zaplanowania własnej dalszej ścieżki edukacyjnej.

Opracował: 
Zespół Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji[1] Stopa bezrobocia dla Polski w końcu marca 2024 r. wynosiła 5,3%. [dane GUS].
[2] W marcu 2023 r. stopa bezrobocia w woj. łódzkim wyniosła 5,7%, w Łodzi – 4,7%. [dane GUS].
[3] Działania Invest in Lodz COIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”), źródło: https://www.investinlodzkie.com/o-nas-invest-in-the-lodzkie-region/ lodzkie region (investinlodzkie.com) (data dostępu: 22.04.2024r.)