PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJA KONFERENCJI W RAMACH WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W OBSZARZE MONITOROWANIA RYNKU PRACY DLA EDUKACJI

Seminarium odbyło się 9 listopada 2012r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Spotkanie prowadziła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – Elżbieta Ciepucha. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło organizowanej przez Obserwatorium wraz z Partnerami konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb organizacji współpracy szkół z pracodawcami w województwie łódzkim”. Było także kontynuacją partnerskich tematycznych spotkań seminaryjnych.

W seminarium uczestniczyli poza pracownikami Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przedstawiciele Instytucji Partnerskich oraz szkół ponadgimnazjalnych wybranych do zaprezentowania podczas konferencji przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy między szkołą a pracodawcami. Byli to dyrektorzy i przedstawiciele następujących instytucji:

  • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat,
  • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
  • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi,
  • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
  • Urzędu Statystycznego w Łodzi,
  • Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi,
  • Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi.

Najważniejszymi punktami spotkania było: wypracowanie wspólnego stanowiska na temat „Bariery współpracy w kształceniu zawodowym na linii szkoła ↔ pracodawcy”, omówienie najważniejszych elementów, jakie powinny być zawarte w wystąpieniach dyrektorów trzech wybranych szkół łódzkich oraz sprawy organizacyjne dotyczące konferencji.

W pierwszym punkcie spotkania uczestnicy seminarium zapoznali się z propozycjami barier zaproponowanymi przez Pana Kazimierza Kubiaka omówili je i w ramach dyskusji ustalili ich ostateczną wersję, która zostanie zaprezentowana podczas konferencji.

Następnie Pani kierownik Elżbieta Ciepucha nakreśliła, jakie elementy powinna zawierać prezentacja szkoły ponadgimnazjalnej i przypomniała, iż jest to prezentacja wspólna szkoły wraz z ze współpracującymi ze szkołą pracodawcami prezentująca najważniejsze korzyści i osiągnięcia wynikające z podjętej współpracy.

Ostatnim punktem spotkania było szczegółowe omówienie spraw związanych z organizacją konferencji. Omówiono między innymi sprawę organizacji sali konferencyjnej (Duża Sala Obrad UMŁ) i sekretariatu oraz ich obsługi. Ponadto ustalono szczegóły dotyczące cateringu podczas konferencji (który zapewni Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi), materiałów konferencyjnych oraz wydruku i rozesłania zaproszeń do uczestników konferencji.

Ze względu na fakt, iż było to ostatnie spotkanie organizacyjne przed konferencją Partnerzy zobowiązali się do stałego z przedstawicielami Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawach organizacyjnych wymagających dodatkowych szczegółowych ustaleń oraz pojawiających się na bieżąco zmian.