NOWY PROJEKT ANALITYCZNO-BADAWCZY OBSERWATORIUM

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP realizował w okresie sierpień – listopad 2015 roku projekt o charakterze analityczno-badawczym pn. „Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki”. Projekt był realizowany przez konsorcjum trzech firm, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Agencję Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi i Public Consulting Group Polska. Był wykonany jako zadanie zlecone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP odpowiadało za realizację działań dotyczących srebrnej gospodarki.

Zainteresowanie tą tematyką wynika z faktu, że na całym świecie sukcesywnie wzrasta liczba osób starszych. Konieczne jest więc dostosowanie do potrzeb seniorów usług zorientowanych na poprawę/utrzymanie ich kondycji psychofizycznej oraz na ich aktywność społeczną i zawodową. Celem badania była identyfikacja zjawiska podaży i popytu na pracę w obszarze tej gospodarki. W szczególności celem była identyfikacja istniejących i potrzebnych miejsc pracy oraz zawodów służących zaspokojeniu potrzeb opiekuńczo-medycznych seniorów (z wyróżnieniem grup wiekowych 65+ i 80+), jak i wspieranie aktywności fizycznej, zawodowej oraz społecznej tych osób. W ramach badania przeprowadzono sześć zogniskowanych wywiadów grupowych, w których uczestniczyły 52 osoby reprezentujące firmy realizujące usługi opiekuńczo-medyczne i instytucje wsparcia aktywności seniorów. Istotnym celem badania było także rozpoznanie oferty edukacyjnej województwa łódzkiego w zawodach związanych z zaspokojeniem potrzeb dotyczących ogólnie rozumianego procesu starzenia się ludności. Rozwój srebrnej gospodarki będzie w najbliższych latach w województwie łódzkim wymagał dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do nowych potrzeb i wyzwań.

Aktualnie został wydany raport prezentujący szczegółowe wyniki, wnioski i rekomendacje wyżej wymienionego badania. Z raportem pt. Potencjał rynku pracy województwa łódzkiego w obszarze zielonej i srebrnej gospodarki można się zapoznać na stronie www Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi:
http://obserwatorium.wup.lodz.pl/images/stories/Raporty/Publikacja_zwarta_ziel_i_srebr.pdf

Informujemy, że raport dotyczący srebrnej gospodarki (za który odpowiadało Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego) znajduje się w II części publikacji (od strony 145). Z wyżej wymienionym raportem – w formie publikacji drukowanej - można się także zapoznać bezpośrednio w Obserwatorium.