Projekt analityczno - badawczy „JAKI PRACOWNIK – JAKI ZAWÓD? ANALIZA INTERNETOWYCH I PRASOWYCH OFERT PRACY” – raport końcowy

Komunikat nr 6 z dnia 2010-10-12
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2010/2011

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego została wydana publikacja podsumowująca półroczny projekt analityczno-badawczy: „Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy”. Materiał został opracowany w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Głównym celem projektu „Jaki pracownik – jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy” (autor: Leszek Kuras, redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha) było sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o pracę w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim oraz określenie najbardziej pożądanych na rynku pracy kompetencji przyszłych pracowników.

W ramach projektu trwającego od listopada 2009 roku do kwietnia 2010 roku przeprowadzony został monitoring ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w papierowym dodatku Gazety Wyborczej – Gazeta Praca. Projekt podzielony był na trzy części, co pozwoliło na bieżąco przekazywać wszystkim zainteresowanym informacje na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, jak również ukazywać strukturę oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji kandydatów do pracy, z uwzględnieniem zmian, wynikających z sezonowych wahań rynku pracy.

W raporcie końcowym zaprezentowane zostały zarówno dane porównawcze odnoszące się do poszczególnych paneli, jak również wnioski dotyczące całego analizowanego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem tych odnoszących się do pożądanych zmian w kształceniu. Ponadto, raport zawiera przegląd nazewnictwa zawodów aktualnie stosowanego przez pracodawców.

Jak pokazują przeprowadzone analizy, największe zapotrzebowanie na pracowników występuje w obszarze związanym ze sprzedażą i obsługą klienta. Ponadto, duża liczba ogłoszeń związana jest z obszarem finansowo – ekonomicznym, informatycznym oraz konstrukcyjno-technologicznym. Do najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników zaliczyć należy: doświadczenie zawodowe (na wymóg ten wskazuje około 70% ogłoszeń internetowych), określony profil wykształcenia (67%), umiejętność obsługi komputera (41%), znajomość języków obcych (40%) oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne (52%). Do szczególnie cenionych kompetencji należą ponadto różnego rodzaju umiejętności praktyczne, umiejętności organizacyjne pracownika, wiedza, posiadanie prawa jazdy (doświadczenia w prowadzeniu samochodu) oraz dyspozycyjność.

Zaprezentowane tu wyniki to oczywiście jedynie ułamek zgromadzonych przez nas informacji. W celu szczegółowego zapoznania się z danymi polecamy lekturę raportu. Zapraszamy do niej w szczególności dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, uczniów i ich rodziców, a także wszystkie inne osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy.

Publikacja jest dostępna w siedzibie Centrum.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz

Rodzaj: