PGE wspiera zawody techniczne. Klasy patronackie w łódzkim

Od dłuższego już czasu popyt na średnią kadrę techniczną na rynku pracy znacznie przewyższa jej podaż. w regionie łódzkim zauważalny jest deficyt m.in. elektryków, mechaników, czy elektromechaników[1], czego skutki odczuwa jeden z największych pracodawców w regionie - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Z tego powodu Spółka podjęła decyzję o włączeniu się w proces odbudowy szkolnictwa zawodowego i zwiększenia jego popularności wśród młodzieży. Projekt PGE zakłada objęcie patronatem klas w dwóch szkołach technicznych w regionie łódzkim.

W lutym bieżącego roku na terenie Elektrowni Bełchatów, zostało zawarte porozumienie pomiędzy firmą PGE oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie i Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie. w tych właśnie placówkach od nowego roku szkolnego 2018/2019 powstaną klasy patronackie PGE, kształcące w czterech zawodach: technik mechanik, elektryk, automatyk i mechatronik.

Sytuacja kadrowa w firmie PGE odzwierciedla aktualny stan w wielu polskich przedsiębiorstwach. Znaczna część pracowników odchodzi na emeryturę, a nie równoważy tego zjawiska napływ młodych kadr. w wyniku braku zastępowalności specjalistów, powstaje niebezpieczna luka kompetencyjna, która jeśli będzie się pogłębiać, zagraża płynności funkcjonowania przedsiębiorstw. Stąd też inicjatywa PGE podjęcia współpracy ze szkołami, które są gotowe kształcić w pożądanych przez Spółkę specjalnościach. Patronat będzie obejmował przede wszystkim opiekę nad uczniami nowo otworzonych klas, poprzez organizację praktyk zawodowych i szkoleń. Dla osób wykazujących się największą motywacją do nauki ufundowane zostaną stypendia. Część zajęć - zwłaszcza praktycznych - odbywać się będzie na terenie elektrowni Bełchatów. Również nauczyciele placówek objętych projektem, otrzymają wsparcie w ramach warsztatów metodycznych.

Województwo łódzkie jest drugim regionem, gdzie PGE objęło patronatem klasy zawodowe. Podobne porozumienie zostało zawarte w Zgorzelcu i Bogatyni (woj. dolnośląskie), gdzie także znajduje się kopalnia i elektrownia tej firmy.

Warto przy tej okazji podkreślić, że branża energetyczna daje pewne zatrudnienie. Poza energetyką konwencjonalną, która jeszcze przez długi czas będzie podstawowym źródłem energii, coraz więcej miejsc pracy pochodzić będzie z sektora produkcji energii ze źródeł odnawialnych.[1] Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, Jakich pracowników będzie brakować w 2018 roku w województwie łódzkim?, źródło: http://orpde.wckp.lodz.pl/node/340 (data dostępu 21.03.2018r.)

 

Rodzaj: