NOWOŚCI WYDAWNICZE Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z dziedziny monitorowania rynku pracy

Komunikat nr 11 z dnia 2011-03-14
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2010/2011

Informujemy Państwa, że aktualnie (tj. od początku 2011 r.) w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zostały wydane trzy publikacje z obszaru rynku pracy. Materiały zostały opracowane w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Pierwsze opracowanie "Monitorowanie rynku pracy dla edukacji" (praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego i dr Elżbiety Ciepuchy)zawiera zbiór 11 artykułów przygotowanych przez pracowników Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji ŁCDNiKP oraz partnerów społecznych Obserwatorium, tj. przedstawicieli następujących urzędów i instytucji:

  • Urząd Statystyczny w Łodzi,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi,
  • Izba Rzemieślnicza w Łodzi,
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi,
  • Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych w Łodzi,
  • Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi.

Autorzy w swoich tekstach podjęli problematykę powiązań pomiędzy szkolnictwem zawodowym w Łodzi i województwie łódzkim a lokalnym i regionalnym rynkiem pracy. Zamieszczone w publikacji artykuły prezentują wyniki prac analitycznych i badawczych poszczególnych partnerów, charakteryzują się zatem różnorodnością podejścia do wspólnych obszarów zainteresowań, tj.: gospodarki, edukacji i rynku pracy (obszarów nierozerwalnie ze sobą powiązanych i od siebie zależnych). Podjęta w artykułach problematyka, pozwala więc lepiej zdiagnozować obecną sytuację regionalnego rynku pracy i jego potrzeby z rożnych punktów widzenia i nie może pozostawać bez znaczenia dla kształtu systemu edukacji.

Naszym zdaniem przedstawione wyniki badań i analiz prowadzonych przez każdego z partnerów pozwolą na podejmowanie trafnych decyzji w zakresie między innymi modelowania kierunków kształcenia i szkoleń (a także treści kształcenia, zwłaszcza zawodowego) w regionie łódzkim. Zbiór ten nie wyczerpuje oczywiście wszystkich aspektów rynku pracy, których analiza jest ważna dla rozpoznania oczekiwań kwalifikacyjnych tego rynku. Koncentruje się jednak na ważnych dla tego rozpoznania elementach, dotyczących zwłaszcza potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców województwa łódzkiego.

W drugim opracowaniu „Rekomendacje po konferencji: Monitorowanie rynku pracy dla edukacji” (autorzy: Elżbieta Ciepucha i Jakub Stempień) zawarto wnioski i rekomendacje dotyczące zmian w obszarze edukacji w regionie w odniesieniu do tematyki będącej przedmiotem konferencji zorganizowanej 11 stycznia 2011 r. przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z partnerami społecznymi. Zaprezentowane podczas konferencji wyniki prac analityczno-badawczych stanowiły bazę informacyjną zorganizowanej dyskusji, jak również płaszczyznę odniesienia do zagadnień odnoszących się do sprzężeń zwrotnych w układzie „edukacja a rynek pracy”.

Wśród uczestników konferencji (ponad 100 osób) znaleźli się między innymi przedstawiciele samorządów, instytucji systemu oświaty (dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół), reprezentanci instytucji rynku pracy (m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy i powiatowych urzędów pracy, ochotniczych hufców pracy i akademickich biur karier), doradcy zawodowi oraz przedstawiciele pracodawców z Łodzi i terenu województwa łódzkiego, a także inne osoby i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacją. W toku dyskusji, uczestnicy konferencji wypracowali pakiet rekomendacji, które zostały zawarte w prezentowanej publikacji.

Trzecia najnowsza publikacja „Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego. Raport z badań ankietowych” (praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa) to raport z przeprowadzonych przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji pogłębionych badań pracodawców regionu łódzkiego. Swoim zakresem badanie objęło grupę 373 firm. Próba miała charakter reprezentatywny i została wylosowana z rejestru REGON. Obserwatorium w trakcie realizacji projektu było wspierane przez dwóch partnerów: Urząd Statystyczny w Łodzi oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi.

Wydana publikacja ukazuje szczegółową analizę uzyskanych wyników badań na temat tendencji w zakresie potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy oraz wynikające z tych badań wnioski. Opracowanie zawiera informacje o przewidywanych zmianach w strukturze zatrudnienia pracowników do końca 2011. roku i przyczynach tych zmian oraz prognozach zatrudnienia do roku 2014. Ponadto znalazły się w publikacji informacje na temat potrzeb pracodawców dotyczących kwalifikacji i umiejętności pracowników w różnych dziedzinach gospodarki. Publikacja daje także możliwość zapoznania się z ocenami przeprowadzonymi przez pracodawców, miedzy innymi – w zakresie zmian na rynku pracy i proponowanych kierunków szkoleń przewidzianych dla pracowników, także ocen dotyczących przygotowania absolwentów rocznika 2008 i 2009 do wykonywania zadań zawodowych, oraz proponowanych obszarów specjalizacji do wdrożenia w szkołach zawodowych.

Zaprezentowane w niniejszym komunikacie nowości wydawnicze są adresowane do dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia (zwłaszcza zawodowego), jak również do przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy i edukacji oraz doradców zawodowych, przedsiębiorców a także do wszystkich osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy na temat potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz programistów kształcenia zawodowego.

Powyższe publikacje są dostępne w siedzibie ŁCDNiKP

Opracowała: 
Elżbieta Ciepucha
Kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Rodzaj: