NOWOŚCI WYDAWNICZE ŁÓDZKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Komunikat nr 2 z dnia 2013-09-12
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2013/2014

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we wrześniu bieżącego roku zostały wydane dwie nowe publikacje. Materiały te zostały opracowane w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Pierwsza publikacja „Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+” przedstawia wyniki badania ankietowego, które przeprowadzone zostało w ramach projektu  badawczego przez Obserwatorium.

Zrealizowany w IV kwartale 2012 i I kwartale 2013 roku projekt stanowi istotne rozszerzenie zakresu działalności badawczej Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji i choć jak w większości projektów realizowanych przez ORPdE obejmował on problematykę rynku pracy, to tym razem koncentrował się na pracownikach z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, a nie osobach dopiero wchodzących na rynek pracy. Tematyka aktywności zawodowej osób po 50 roku życia staje się jedną z najbardziej istotnych kwestii podnoszonych w badaniach rynku pracy. Nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. Dąży się obecnie do takiej sytuacji na rynku, w której wszyscy zdolni do pracy niezależnie od wieku, a więc również i ci starsi pracownicy, będą mogli znaleźć zatrudnienie, które zagwarantuje właściwe wykorzystanie ich potencjału oraz przyniesie satysfakcję z pracy.

Niniejsza publikacja nie tylko dostarcza informacji dotyczących planów zatrudnieniowych pracodawców z Łodzi w odniesieniu do pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, ale również ukazuje problemy dla regionu łódzkiego występujące w tym obszarze rynku pracy i edukacji. Zatem prezentowany raport może być znaczącym wsparciem w zakresie promowania idei kształcenia ustawicznego i może skutkować podjęciem określonych działań w tym zakresie. Dlatego też, kierujemy go do przedstawicieli samorządu Łodzi i województwa, przedstawicieli instytucji rynku pracy i edukacji, przedstawicieli pracodawców i związków pracodawców, osób reprezentujących badaną kategorię pracowników oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat rynku pracy.

Druga publikacja „Poczta Dzwonowa. Budowanie lokalnych więzi społecznych” jest wynikiem współpracy Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji oraz Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej w ŁCDNiKP. Dokumentuje ona akcję społeczną Poczta Dzwonowa, która była realizowana w roku 2012. Przedsięwzięcie to miało na celu uczczenie dnia 1 czerwca 2012 roku, kiedy to na wieży Archikatedry Łódzkiej zawieszony został nowy dzwon.

Akcja ta miała charakter Poczty Dzwonowej i została zrealizowana w roku szkolnym 2011/2012 w 24 szkołach i przedszkolach. Włączyły się do niej również środowiska czterech religii tworzących historię Miasta: judaizmu, katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu. Dzieci i młodzież wysyłały, poprzez wrzucenie do wędrującej pomiędzy szkołami i przedszkolami skrzynki na listy w kształcie dzwonu, samodzielnie wykonane karty z życzeniami z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Ogółem zebrano 1873 kartki.

Do opracowania materiału zastosowano ilościowe i jakościowe procedury kodowania. Przedmiotem ilościowych analiz były formalne (graficzne) aspekty kompozycji plastycznych - kartek pocztowych, a ściślej częstotliwości występowania wyodrębnionych wskaźników. Z kolei przedmiotem opracowania jakościowego była treściowa zawartość życzeń.

Publikacja prezentuje wybraną część spośród przygotowanych prac, a każde ze środowisk, które brało udział w akcji, zostało w tym opracowaniu uwzględnione. Kierujemy ją do wszystkich osób zainteresowanych historią Łodzi (w tym zwłaszcza historią dzwonu archikatedralnego), twórczością plastyczną młodych ludzi oraz zagadnieniami trwałości wspólnot lokalnych.

Mamy nadzieję że zaprezentowane w niniejszym komunikacie nowości wydawnicze spotkają się z zainteresowaniem i uwagą adresatów oraz posłużą do wzbogacenia wiedzy z wybranych zakresów tematycznych.

Powyższe publikacje są dostępne w Wydawnictwie ŁCDNiKP.

Opracował: 
Jarosław Tokarski
Specjalista ds. programowania i zarządzania informacją statystyczno-analityczną

Rodzaj: