NOWOŚCI I ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI

Komunikat nr 2 z dnia 2010-09-30
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
rok szkolny 2010/2011

Informujemy Państwa, że w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego została wydana kolejna publikacja z serii: „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy”. Materiał został opracowany w ramach działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Opracowanie „Analiza internetowych i prasowych ofert pracy, marzec - kwiecień 2010”
(autor: Leszek Kuras, redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha) jest trzecim opracowaniem zawierającym wyniki analiz, których celem jest określenie najbardziej pożądanych przez pracodawców kompetencji przyszłych pracowników oraz sprawdzenie częstotliwości występowania ogłoszeń o  rekrutacji na określone stanowiska w poszczególnych sektorach i branżach gospodarki w województwie łódzkim.

Projekt badawczy, którego rezultatem jest niniejsza publikacja prowadzony był od listopada 2009 roku do kwietnia 2010 roku. Badanie podzielone było na trzy części, a każdą z  nich podsumowywał raport odnoszący się do dwóch miesięcy analizy. Celem projektu było prowadzenie ustawicznego monitoringu ofert pracy zamieszczanych w portalu internetowym pracuj.pl oraz w Gazecie Praca, czyli poniedziałkowym dodatku do papierowego wydania Gazety Wyborczej.

Niniejsze opracowanie, podobnie jak wcześniejsze publikacje Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, uczniów i rodziców, a także do wszystkich osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy na temat potrzeb lokalnego i  regionalnego rynku pracy.

Obecnie podejmowane są prace nad przygotowaniem raportu zbiorczego, podsumowującego cały (półroczny) okres badania. Będzie on zawierał zestawienia porównawcze oraz końcowe wnioski i rekomendacje. Mamy nadzieję, iż projekt pozwoli na ukazanie oczekiwań pracodawców i trendów, jakie mają miejsce na rynku pracy województwa łódzkiego.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że w najbliższym czasie ukaże się „Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014” (autorzy: Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski). Prace nad realizacją tej analizy były prowadzone od początku 2010 roku.

Celem prognozy było możliwie precyzyjne określenie przyszłego (zrealizowanego) popytu na pracę w poszczególnych sektorach gospodarki (rolnictwo, przemysł, usługi) i  sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prognoza obejmuje okres pięciu lat: 2010-2014 i odnosi się do całego województwa łódzkiego oraz jego poszczególnych powiatów. Dane liczbowe zostały tu opatrzone eksperckim komentarzem o charakterze jakościowym, wykorzystującym informacje dotyczące planowanych inwestycji i innych działań, mogących mieć w przyszłości wpływ na zmiany w gospodarce regionu

Prognoza może stanowić podstawę do wprowadzania korekt w zakresie kształcenia w określonych zawodach. Celem tych udoskonaleń powinno być dostosowanie oferty edukacyjnej (a więc podażowej strony rynku pracy) do przyszłego (antycypowanego) popytu na pracowników w określonych branżach.

Osoby zainteresowane problematyką rynku pracy serdecznie zapraszamy do nabycia wyżej wymienionych publikacji w siedzibie naszego Centrum.

Rodzaj: