MONITOROWANIE RYNKU PRACY DLA POTRZEB ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY SZKÓŁ Z PRACODAWCAMI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Seminarium odbyło się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Spotkanie prowadziła kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – Elżbieta Ciepucha. Celem zorganizowanego seminarium było przedstawienie wybranych, aktualnych wyników prac badawczych nad monitorowaniem rynku pracy dla potrzeb edukacji, podsumowanie podjętych w roku szkolnym 2011/2012 kierunków współpracy partnerskiej oraz projektowanie wspólnych przedsięwzięć na następny rok.

W seminarium uczestniczyli poza pracownikami Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przedstawiciele instytucji partnerskich:

 • Agencji Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat,
 • Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi,
 • Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SAN w Łodzi,
 • Izby Rzemieślniczej w Łodzi,
 • Urzędu Statystycznego w Łodzi,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

Główne tematy jakie poruszano podczas seminarium to:

 1. Kwalifikacje zawodowe i umiejętności poszukiwane na rynku pracy –
  na bazie aktualnej analizy internetowych i prasowych ofert pracy

  Leszek Kuras (Specjalista ds. statystyki i analiz w Obserwatorium w ŁCDNiKP)

 2. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej województwa łódzkiego w świetle wyników badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  Katarzyna Pawlata (kierownik Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w WUP)

 3. Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu – wybrane wyniki badania ankietowego oraz
  Współpraca pracodawców ze szkołami i innymi instytucjami systemu oświaty w opinii pracodawców woj. łódzkiego – wybrane wyniki badań
  Elżbieta Ciepucha (kierownik ORPdE w ŁCDNiKP)
  Jakub Stempień (specjalista ds. badań i analiz w Obserwatorium w ŁCDNiKP)

 4. Kierunki współpracy partnerskiej w zakresie monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji w roku szkolnym 2012/2013
  prowadzenie Elżbieta Ciepucha (kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP)

  W tej części spotkania E. Ciepucha podsumowała główne kierunki prac sieci partnerstwa podejmowane w roku szkolnym 2011/2012 oraz przedstawiła przedsięwzięcia projektowane do realizacji w najbliższych miesiącach przez ORPdE we współpracy z Partnerami. W ramach tego punktu spotkania szczególnie skupiono się na propozycji organizacji przez Partnerstwo konferencji poświęconej kwestii współpracy szkół i pracodawców, omawiając jej tematykę, termin organizacji itp.

W ramach burzliwej dyskusji uczestnicy spotkania odnieśli się do zagadnień przedstawionych we wskazanych wyżej wystąpieniach. Zainteresowanie wzbudziły problemy aktywności zawodowej ludności wiejskiej. Jest to temat słabo rozpoznany i trudno poddający się systematycznym badaniom. Ustalono, że tematyka ta zostanie bardziej szczegółowo poruszona na jednym z kolejnych spotkań partnerskich.

Seminarium zakończyło się ustaleniem składu Zespołu roboczego ds. przygotowania i organizacji konferencji oraz wyznaczeniem terminu jego spotkania. Ustalono iż, organizatorami tej ważnej z punktu widzenia edukacji lokalnej i regionalnej konferencji będą wszyscy Partnerzy biorący udział w niniejszym seminarium.