Informacja na temat działalności Punktu Konsultacyjnego ORPdE podczas XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych

W dniach 5-6 marca 2015 roku odbyły się XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne. Na stoisku Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego został zorganizowany punkt konsultacyjny Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Punkt konsultacyjny czynny był przez cały czas trwania Targów: 05.03.2015 roku w godzinach 1000 – 1800, 06.03.2015 r. w godzinach 900 – 1800.

Celem funkcjonowania PUNKTU KONSULTACYJNEGO było udzielanie bieżących i prognostycznych informacji na temat łódzkiego rynku pracy (w aspekcie popytu na pracę i podaży pracy). Istotnym zadaniem było także promowanie działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Jak wynika z przedstawionych niżej informacji, cele te zostały zrealizowane.

Punkt konsultacyjny był adresowany do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, uczniów i rodziców, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkich osób odwiedzających Targi, które byłyby zainteresowane problematyką rynku pracy i edukacji w kontekście związków zachodzących pomiędzy tymi dwoma obszarami.

W trakcie trwania Targów punkt konsultacyjny był obsługiwany zawsze przez dwóch pracowników ORPdE. Punkt ten był wyposażony w duży monitor, na którym stale wyświetlane były wybrane aktualne, najważniejsze wyniki badań i analiz realizowanych w latach 2010-2015 przez ORPdE, dwa laptopy (jeden podłączony do monitora, na drugim uczący się różnych typów szkół mogli wypełnić miniankietę dotyczącą swoich planów zawodowo - edukacyjnych) oraz publikacje ORPdE.

Ankietę wypełniło 28 uczących się w różnych typach szkół. Największy procent stanowili gimnazjaliści (32,1%) oraz licealiści (32,1%). Są to osoby, które nie dokonały jeszcze wyboru zawodu. w kategorii „inna” jednej odpowiedzi udzieliła studentka Politechniki Łódzkiej, pozostałe dwie osoby nie wpisały, do jakiej szkoły uczęszczają.

Tabela 1.
Uczący się według typu szkoły

Lp.Typ szkołyliczba wskazań
1.gimnazjum9
2.liceum ogólnokształcące9
3.technikum7
4.inna3
Razem28

Uczący się zapytani o zawód, który chcieliby w przyszłości wykonywać wymieniali następujące obszary: informatyczny (informatyk, programista, tester gier) – 5 wskazań; mechaniczny oraz mechatroniczny (mechatronik, inżynier mechatronik, automatyk, mechanik) – 6 wskazań; logistyczny (logistyk, spedytor, spedytor logistyk) – 3 wskazania. Pozostałe wybory to: energetyka, geodeta, inżynier, lekarz weterynarii, pracownik marketingu, muzyk, nauczyciel języka, piekarz, recepcjonista w hotelu, sekretarka, technik elektryk, technik rachunkowości, technik żywienia i usług gastronomicznych, tłumacz. Były to pojedyncze wskazania.

 Kolejne pytanie dotyczyło motywów podjęcia decyzji o wyborze zawodu. Uczący się mogli udzielić maksymalnie trzy odpowiedzi. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2.
Motywy podjęcia decyzji o wyborze zawodu

Lp.

Wskazania

Liczba wskazań

Szkoła, w której uczy się respondent

Razem

gimnazjum

LO

technikum

inna

1.

własne zainteresowania

6

4

3

3

16

2.

przewidywanie osiągnięcia wysokich zarobków

5

5

4

0

14

3.

łatwość uzyskania pracy
w wyuczonym zawodzie

3

4

4

1

12

4.

możliwość uzyskania praktycznych umiejętności

1

5

1

1

8

5.

namowa rodziców, kolegów

1

2

2

0

5

6.

tradycje rodzinne

1

1

1

1

4

7.

konieczność szybkiego zdobycia zawodu

1

1

2

0

4

8.

położenie szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania

2

0

1

0

3

9.

wolne miejsca

1

0

0

0

1

10.

porada doradcy zawodowego, pedagoga lub psychologa

0

0

0

1

1

11.

inne powody

0

1

0

0

1

Razem

21

23

18

7

69

Ogółem na pytanie Co skłania Cię do wyboru takiego zawodu/ kierunku kształcenia? uzyskano 69 odpowiedzi. Dla 16 uczących się (z 28, którzy wypełnili ankietę) ważne są własne zainteresowania, dla 14 osób było to przewidywanie osiągnięcia wysokich zarobków. Natomiast 12 osób przewiduje, że łatwo znajdzie pracę w wybranym przez siebie zawodzie. Wyniki ankiety pokazują, że położenie szkoły w pobliżu miejsca zamieszkania respondenta oraz wolne miejsca w szkole mają dla uczących się znikome znaczenie. Młodzież dokonująca wyboru zawodu nie korzysta także z porady doradcy zawodowego, pedagoga lub psychologa.

Pytanie trzecie dotyczyło najważniejszych kompetencji ułatwiających wykonywanie pracy. Zadaniem respondentów było uporządkowanie ich od najważniejszych do najmniej istotnych (według stopnia ważności: 1 – najważniejsza, 5 – najmniej ważna). Wyniki przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.
Kompetencje ułatwiające wykonywanie pracy

Lp.

Nazwa kompetencji

Średnia ważność

Szkoła, w której uczy się respondent

Ogółem

gimnazjum

LO

technikum

inna

1.

kompetencje zawodowe

2,22

2,56

2,43

2,00

2,36

2.

kompetencje językowe

3,11

2,67

3,43

2,33

2,96

3.

kompetencje komputerowe

3,44

3,44

2,14

3,67

3,14

4.

kompetencje interpersonalne

3,44

3,11

3,57

2,33

3,25

5.

kompetencje samoorganizacyjne

2,78

3,22

3,43

4,67

3,29

Uczący się w gimnazjum na pierwszym miejscu wymieniają kompetencje zawodowe, na drugim są kompetencje samoorganizacyjne, trzecią pozycję w rankingu zajmują kompetencje językowe. Inaczej wymagania pracodawców oceniają licealiści. Według nich wykonywanie zadań na stanowisku pracy najbardziej ułatwiają kompetencje zawodowe, drugie miejsce zajmują kompetencje językowe, trzecie natomiast kompetencje interpersonalne. Uczący się w technikum na pierwszym miejscu wymieniają kompetencje komputerowe, kompetencje zawodowe zajmują dopiero drugie miejsce, trzecie miejsce przypada kompetencjom językowym oraz samoorganizacyjnym. Respondenci, którzy zaznaczyli inną szkołę jako najważniejsze wybrali kompetencje zawodowe, na drugim miejscu są kompetencje językowe oraz interpersonalne, pozycję trzecią zajmują kompetencje komputerowe.

Ostatnie, czwarte pytanie brzmiało: Które czynniki Twoim zdaniem ułatwiają znalezienie pierwszej pracy. Można było wybrać maksimum trzy odpowiedzi. Uzyskane wyniki zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 4.
Czynniki ułatwiające znalezienie pierwszej pracy

Lp.

Wskazania

Liczba wskazań

Szkoła, w której uczy się respondent

Razem

gimnazjum

LO

technikum

inna

1.

znajomość języków obcych

6

7

3

2

18

2.

gotowość poszerzania kwalifikacji

3

5

2

3

13

3.

umiejętności interpersonalne, np. praca w zespole, komunikatywność

3

5

1

2

11

4.

pracowitość, wytrwałość, upór

1

3

2

2

8

5.

umiejętności informatyczne

4

2

1

0

7

6.

dobre świadectwo szkolne

5

0

2

0

7

7.

dyspozycyjność

1

2

3

0

6

8.

znajomości własne lub rodziców

1

1

3

0

5

9.

dobra prezencja

0

2

1

0

3

Razem

24

27

18

9

78

Uczący się w gimnazjum jako najważniejsze czynniki ułatwiające znalezienie pierwszej pracy wymieniali: znajomość języków obcych, dobre świadectwo szkolne oraz umiejętności informatyczne. Młodzież reprezentująca liceum ogólnokształcące jako istotne czynniki wskazywała: znajomość języków obcych, gotowość poszerzania kwalifikacji, umiejętności interpersonalne. Respondenci uczęszczający do technikum na pierwszym miejscu także wymieniali znajomość języków obcych, taką samą liczbę wskazań uzyskały kategorie: dyspozycyjność, znajomości własne lub rodziców. Uczący się w innych szkołach jako najważniejsze wskazywali: gotowość poszerzania kwalifikacji, znajomość języków obcych, umiejętności interpersonalne oraz pracowitość, wytrwałość i upór.

Podsumowanie wyników:

 1. Najważniejszymi motywami podjęcia decyzji o wyborze zawodu są:
 • własne zainteresowania,
 • przewidywanie osiągnięcia wysokich zarobków,
 • łatwość uzyskania pracy w wyuczonym zawodzie.
 1. Najważniejszymi kompetencjami ułatwiającymi wykonywanie pracy według respondentów są:
 • kompetencje zawodowe,
 • kompetencje językowe,
 • kompetencje komputerowe.
 1. Wśród czynników ułatwiających znalezienie pierwszej pracy najważniejsze według respondentów są:
 • znajomość języków obcych,
 • gotowość poszerzania kwalifikacji,
 • umiejętności interpersonalne.

 

Ogółem w czasie Targów udzielono 66 konsultacji, z których skorzystało łącznie 106 osób.

Z konsultacji korzystali:

 • uczniowie gimnazjów (32 osoby),
 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (24 osoby),
 • absolwenci szkół ponadgimnazjalnych (2 osoby),
 • nauczyciele wszystkich typów szkół (16 osób),
 • studenci uczelni wyższych (5 osób),
 • rodzice (9 osób),
 • przedstawiciele instytucji: Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, Polska Izba Firm Szkoleniowych - British Centre, ZOO Safari, ZOO w Łodzi, SENSITIVA – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (8 osób),
 • doradcy zawodowi i szkoleniowi (3 osoby),
 • wykładowcy akademiccy, pracownicy naukowi wyższych uczelni (6 osób),
 • pracodawcy (1 osoba).

Konsultacje dotyczyły następujących tematów (często więcej niż jednego):

 • aktualnych informacji na temat potrzeb oraz sytuacji na rynku pracy regionu łódzkiego (33 konsultacje),
 • konkretnych branż gospodarki oraz zawodów i ich perspektyw rozwojowych
  w Łodzi i regionie (8 konsultacji),
 • zawodów przyszłości (5 konsultacji),
 • pomocy w wyborze dalszej ścieżki kształcenia (10 konsultacji),
 • informacji o działalności ORPdE oraz najnowszych badaniach prowadzonych
  w Obserwatorium (7 konsultacji),
 • możliwości współpracy (3 konsultacje),
 • publikacji wydawanych przez ORPdE (9 konsultacji).

Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat następujących obszarów zawodowych (zawodów/ kwalifikacji zawodowych):

 • informatyka
 • nauki ścisłe, obszar „inżynieria”
 • mechatronika, mechanika
 • automatyka, robotyka
 • zawody medyczne.

W czasie Targów kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji – p. Elżbieta Ciepucha udzieliła wywiadu reporterowi TVP 3 Łódź. Tematem rozmowy była działalność Obserwatorium i branże, w których w województwie łódzkim dostępnych jest najwięcej miejsc pracy oraz wybrane wyniki badań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem absolwentów szkół zawodowych.

W ramach XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w dniu 6 marca 2015 r. w sali konferencyjnej A przedstawiło prezentację dydaktyczną nt. „Sytuacja na rynku pracy w regionie łódzkim w świetle wybranych wyników analiz i badań ORPdE”. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez p. Annę Gębarowską-Matusiak (specjalistę ds. statystyki i analiz w Obserwatorium) byli uczący się w gimnazjum wraz z dwoma nauczycielami, łącznie 16 osób.

Należy podkreślić, że Punkt Konsultacyjny ściśle współdziałał z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. Osoby odwiedzające Punkt ORPdE były zapraszane do skorzystania z oferty doradców ODZ. Podobnie, doradcy zachęcali swoich gości by odwiedzili również stoisko ORPdE.