AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 1/2013 (10)

W pierwszej w 2013 roku „Aktualnej informacji o rynku pracy” przedstawiamy bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w końcu 2012 roku i na początku 2013 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w IV kwartale 2012 i I kwartale 2013 roku

Obszar10.201211.201212.201201.201302.201303.2013
województwo łódzkieLB141919145781151036161914165454164006
SB [w%]13,213,514,014,815,1b.d.
m. ŁódźLB398884062840987431774426644123
SB [w%]11,711,912,112,612,9b.d.

Źródło: WUP w Łodzi

Porównując dane dotyczące bezrobocia w Łodzi i województwie łódzkim w końcu 2012 i na początku 2013 roku, możemy zaobserwować dość gwałtowny wzrost liczby osób bezrobotnych, a co za tym idzie dynamiczny wzrost stopy bezrobocia. O ile bowiem w październiku 2012 roku liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła niespełna 142 tysiące osób, o tyle w marcu 2013 roku mieliśmy już 164 tysiące osób bez pracy (należy podkreślić, że w lutym br. liczba bezrobotnych w województwie łódzkim była jeszcze wyższa i przekroczyła poziom 165 tysięcy osób). Dla porównania, w analogicznym okresie 2012 roku (tj. w marcu) liczba bezrobotnych w województwie łódzkim wynosiła ok. 152 tysiące osób. Interpretując powyższe dane trudno doszukiwać się jakichkolwiek pozytywów. Jeśli nawet bowiem przyjąć, że niezwykle gwałtowny wzrost liczby osób bez pracy (o ponad 23 tysiące osób) pomiędzy październikiem 2012 roku, a lutym 2013 spowodowany był w dużej mierze bezrobociem sezonowym, to zestawienie liczby osób pozostających bez pracy w układzie rok do roku wskazuje, że pomiędzy marcem 2012 roku a marcem 2013 roku przybyło ponad 11 tysięcy osób bez pracy.

Niestety, z podobnym zjawiskiem, tj. szybkim przyrostem liczby osób bezrobotnych mamy także do czynienia w samej Łodzi. Porównując październik 2012 roku i marzec 2013 roku widzimy, że liczba bezrobotnych w ciągu 6 miesięcy wzrosła w Łodzi o ponad 4 tysiące (z ok. 40 tysięcy osób do ponad 44 tysięcy osób). Podobną zmianę obserwujemy wówczas, gdy zestawimy marzec 2012 i 2013 roku (40,7 tysięcy osób bez pracy w marcu 2012 roku i niemal 44,1 tysięcy osób bez pracy w marcu 2013 roku).

Prezentowane zestawienia w sposób jednoznaczny wskazują na zdecydowane pogorszenie się sytuacji na regionalnym rynku pracy. Niestety, patrząc średniookresowo wstecz na rynek pracy, można zauważyć, że tendencja wzrostu bezrobocia ma od dłuższego czasu charakter stały. Tym, co może stanowić swego rodzaju „światełko w tunelu” jest fakt, że w marcu br. tendencja wzrostowa została przełamana (liczba bezrobotnych w marcu była niższa niż w lutym, zarówno w odniesieniu do całego województwa, jak i Łodzi). Jeśli nawet w głównej mierze jest to zasługa czynników sezonowych, to sam fakt zastopowania gwałtownego przyrostu liczby osób bez pracy jest dobrym sygnałem.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Przedstawienie aktualnego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim to obok informacji o bezrobociu, jeden z dwóch kluczowych elementów cyklicznej informacji o rynku pracy. Analizą, podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, objęte były oferty pracy umieszczone w portalu pracuj.pl. Tym razem przedstawimy dane dotyczące liczby ofert pracy w marcu 2013 roku.

Podobnie, jak to miało miejsce w grudniu 2012 roku (Informacja nr 4/2012), także w analizowanym okresie, najwięcej ofert pracy związanych było z branżami: sprzedaż, finanse/ekonomia oraz obsługa klienta/call center.

Najwięcej ofert pracy (489) dostępnych było w sekcji „sprzedaż”. Poszukiwano tu między innymi pracowników na następujące stanowiska: przedstawiciel handlowy, menedżer sprzedaży, doradca klienta, sprzedawca. Drugą w kolejności sekcją, biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy, była sekcja „finanse/ekonomia”, w której dostępnych było 211 ofert. Oferty pracy były tu skierowane między innymi do przedstawicieli następujących zawodów: doradca finansowy, analityk finansowy, przedstawiciel bankowy, specjalista ds. kontroli finansowej. Trzecie miejsce pod względem liczby ofert pracy zajęła sekcja „obsługa klienta/call center”, w której dostępnych było 205 ofert pracy. Poszukiwano tu np.: specjalistów ds. obsługi klienta, doradców klienta, doradców techniczno – handlowych, pracowników działu obsługi klienta, konsultantów telesprzedaży, pracowników działu telefonicznej obsługi klienta, kucharzy, kelnerów, hostessy.

Kolejne pozycje w zestawieniu zajmują sekcje: „informatyka/programowanie” – 144 oferty pracy, „inżynieria/konstrukcje/technologia” – 131 ofert, „kadra zarządzająca” – 109 ofert. Na uwagę zasługuje także sekcja „informatyka/administracja”, w której w marcu 2013 roku poszukiwano 79 pracowników, co łącznie z sekcją „informatyka/programowanie” daje 223 oferty pracy dla informatyków.

W analizowanym okresie, na wysokiej pozycji w zestawieniu znalazła się ponadto sekcja „produkcja”, w której można było znaleźć 94 oferty pracy. Dla porównania w grudniu 2012 roku, w sekcji tej dostępnych było jedynie 51 ofert, co oznacza bardzo wyraźny przyrost ofert w tym obszarze rynku pracy. Pracodawcy poszukiwali tutaj przede wszystkim inżynierów i techników różnej specjalności, a także konstruktorów, technologów, specjalistów ds. planowania produkcji, operatorów maszyn, pracowników produkcji, monterów, mechaników, drukarzy.

Szczegółowe dane dotyczące liczby ofert pracy w marcu 2013 roku przedstawia wykres nr 1.

Wykres 1.
Liczba ofert pracy w tygodniu w poszczególnych branżach*
w portalu pracuj.pl (w marcu 2013 r.)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą

Opracowali: 
Leszek Kuras - Specjalista ds. badań i analiz
Anna Gębarowska-Matusiak - Specjalista ds. statystyki i analiz