Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji wraz Urzędem Statystycznym w Łodzi zrealizowało w 2023 roku projekt analityczno-badawczy mający za zadanie przeprowadzenie diagnozy branży motoryzacyjnej. Branża ta to nie tylko produkcja pojazdów i ich elementów składowych, ale również bardzo istotna część usług związanych z obsługą i serwisowaniem różnego typu pojazdów. Dlatego też jest to ważna gałąź gospodarki i rynku pracy. Ponadto w dziedzinie motoryzacji zachodzi wiele zmian związanych z wprowadzaniem nowych rodzajów pojazdów i napędów. Te czynniki sprawiły, że motoryzacja stała się tematem kolejnego badania.

Głównym celem projektu było określenie aktualnej sytuacji branży w Łodzi i w regionie łódzkim oraz potrzeby kształcenia w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną.

Badanie pozwoliło na pozyskanie informacji na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców reprezentujących analizowaną branżę. W ramach projektu staraliśmy się również zebrać informacje na temat nowych kwalifikacji i umiejętności wkraczających na rynek pracy, a związanych ze zmianami zachodzącymi w branży motoryzacyjnej.

W projekcie badane były trzy grupy respondentów: uczniowie ostatnich klas szkół kształcących się w analizowanej branży, przedstawiciele edukacji, tj. dyrektorzy i kierownicy kształcenia praktycznego ze szkół kształcących w kierunkach motoryzacyjnych oraz pracodawcy.

Prace badawcze zostały zakończone w końcu 2023 r. a ich wyniki są przedstawione w opublikowanym raporcie pt. „Branża motoryzacyjna w regionie łódzkim – rynek pracy, edukacja, innowacje” (cykl Analizy i badania nr 50). Prezentujemy w nim:

  • stan szkolnictwa zawodowego w wyodrębnionych zawodach na terenie Łodzi i okolic,
  • innowacje wkraczające do branży motoryzacyjnej,
  • stopień przygotowania absolwentów szkół zawodowych kształcących w analizowanej branży do wejścia na rynek pracy,
  • rozmiar i strukturę popytu na pracowników z tego obszaru na łódzkim i wojewódzkim rynku pracy,
  • kompetencje zawodowe i społeczne oczekiwane przez pracodawców branży motoryzacyjnej.

Publikację kierujemy do przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, jak również do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, instytucji i osób kształtujących lokalną politykę edukacyjną.

Raport dostępny jest w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Dziękujemy sponsorom materiałów promocyjnych, firmom Sobiesław Zasada AutomotiveSakura Cars Garage oraz partnerowi Urzędowi Statystycznemu w Łodzi za czynny udział w badaniu i wniesienie istotnego wkładu w jego realizację.