Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy

W prezentowanym opracowaniu zawarto wyniki zrealizowanego w 2016 roku projektu badawczego pod tym samym tytułem dotyczącego rozpoznania potrzeby kształcenia w zawodach związanych z przemysłem włókienniczym i odzieżowym w Łodzi i w województwie łódzkim. Aby pozyskać możliwie dużo informacji o wybranym obszarze badaniem objęto zarówno pracodawców z sektora włókienniczo-odzieżowego jak i uczniów szkół o profilu włókienniczo-odzieżowym. W opracowaniu zawarto między innymi informacje na temat aktualnej kondycji i perspektyw przemysłu włókienniczo-odzieżowego, zapotrzebowania regionalnego rynku pracy na zawody i kwalifikacje włókiennicze i odzieżowe, oczekiwań pracodawców odnośnie kompetencji wymaganych na stanowiskach pracy w zakładach tekstylnych i odzieżowych, preferowanych kierunków współpracy przedsiębiorców z placówkami edukacyjnymi oraz oceny stopnia przygotowania absolwentów włókienniczych i odzieżowych szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy. Szczegółową analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych skierowanych do obu grup respondentów oraz indywidualne wywiady pogłębione przeprowadzone z ekspertami i pracodawcami z branży.

Zawarte w raporcie wnioski i rekomendacje stanowić mogą przesłankę dla wprowadzenia zmian w zakresie, formach i treściach kształcenia oraz liczbie uczących się w odniesieniu do konkretnych kwalifikacji w ramach badanego obszaru kształcenia.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z prezentowanym raportem.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 017r.