Potrzeby kadrowe przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

okładka publikacji

Prezentowany raport jest kolejnym opracowaniem Obserwatorium, w ramach stałego cyklu „Analizy i Badania”, dotyczącym monitorowania rynku pracy województwa łódzkiego. Prezentuje on wyniki badania potrzeb kadrowych przedsiębiorców z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Badanie jest rezultatem współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w którego strukturach funkcjonuje Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji, z ŁSSE w obszarze budowania partnerstwa przedsiębiorstw z edukacją.

Głównym powodem, dla którego podjęto badanie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej było poznanie jaka jest sytuacja kadrowa przedsiębiorstw w niej działających. Czy pracodawcy dysponują zespołami pracowniczymi umożliwiającymi realizację bieżących i przyszłych celów biznesowych? Jaka jest, z ich perspektywy sytuacja na łódzkim rynku pracy? Czy kompetencje pracowników i kandydatów do pracy pokrywają się z oczekiwaniami pracodawców?

Zebrane informacje zawarte w raporcie mogą być przydatne do określania kierunków kształcenia oraz szkoleń, ustalania sieci szkół w regionie, opracowywania diagnoz z punktu widzenia wybranych segmentów rynku pracy, a także dla młodzieży do planowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Wszystkich zainteresowanych problematyką zmian na rynku pracy ukazanych na przykładzie działalności przedsiębiorców w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zapraszamy do lektury prezentowanego opracowania.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 016r.