Diagnoza potrzeb łódzkiego rynku pracy w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Raport z badań.

Prezentowane opracowanie jest kolejną branżową publikacją analityczno-badawczą, która została przygotowana w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Niepokojące wskaźniki zdrowia publicznego i mierniki demograficzne odnotowywane w województwie łódzkim uzasadniają użyteczność kwalifikacji sekcji Q (pomocy społecznej i opieki zdrowotnej), ale nie muszą one implikować popytu na te kwalifikacje na regionalnym rynku pracy. Stąd też Obserwatorium, jako jednostka analityczno-badawcza działająca w obszarze edukacji regionalnej, mająca wypracowaną metodologię badania popytu i podaży na rynku pracy, podjęła się przeprowadzenia badania ukierunkowanego na oszacowanie poziomu oraz struktury popytu na pracowników sekcji Q i ich kwalifikacje, identyfikację najbardziej poszukiwanych na łódzkim rynku pracy kwalifikacji pracowników tego segmentu, jak również rozpoznanie potrzeby rozszerzenia łódzkiej oferty kształcenia formalnego i pozaformalnego o nowe kierunki, które przygotowują do podjęcia pracy w analizowanej sekcji. Podejmowane w badaniu problemy są istotne z punktu widzenia modelowania nowych kierunków kształcenia oraz promocji szkolnictwa zawodowego. W prezentowanej publikacji staramy się dostarczyć odpowiedzi na postawione wcześniej pytania, które mogą stać się ważną przesłanką w procesie określania nowych kierunków kształcenia.

Opracowanie adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli szkół, doradców zawodowych, uczniów i ich rodziców, a także wszystkich osób zainteresowanych zmianami w obszarze gospodarki i rynku pracy.

Autor: 
Marcin Lipiec (koordynacja prac i współpraca: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 014r.