Struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy. Prognoza zatrudnienia według średnich grup zawodowych.

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji opracowało materiał o charakterze analitycznym na temat prognozowanego do roku 2020 zapotrzebowania rynku pracy na pracowników w zawodach, w których kształcenie odbywa się w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015. Informacja została opracowywana między innymi dla potrzeb i na prośbę samorządu lokalnego. Uszczegółowiony materiał składa się z pięciu części. Dwie z nich zostały opublikowane przez Wydawnictwo ŁCDNiKP w ramach cyklu pn. „Analizy i badania”. Jedna publikacja dotyczy prognoz opracowanych w oparciu o projekt ogólnopolski pod nazwą „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej”, realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oddział w Łodzi. Druga z kolei publikacja przedstawia struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy (tj. informacje dotyczące bezrobocia, w tym wśród absolwentów różnych typów szkół oraz wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów pracy – w podziale według wybranych zawodów, na przestrzeni lat 2011-2014). z obydwiema publikacjami można zapoznać się bezpośrednio w siedzibie Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Są to opracowania:

  1. Struktury kwalifikacyjno-zawodowe podaży i popytu na pracę w regionie łódzkim w świetle wybranych danych urzędów pracy, Analizy i badania nr 27
  2. Prognoza zatrudnienia według średnich grup zawodowych, Analizy i badania nr 28.
Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Remigiusz Żulicki
Rok wydania: 
2 014r.