Potrzeby kadrowe pracodawców - partnerów Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Prezentowany raport stanowi końcowy efekt projektu badawczego przeprowadzonego w 2015 roku przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przy wsparciu w fazie terenowej dwóch innych ośrodków działających w strukturach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Ośrodka Doradztwa Zawodowego.

Podejmowane w badaniu problemy są istotne z punktu widzenia projektowanych w Łodzi i w regionie zmian w obszarze kształcenia zawodowego, zarówno w kontekście kształcenia szkolnego jak i uczenia się przez całe życie. W szczególności uwzględniono w prowadzonych analizach plany zatrudnieniowe wybranej grupy pracodawców i zapotrzebowanie firm na przyszłe kadry o odpowiednich umiejętnościach i kompetencjach społecznych. Zwrócono także uwagę na oceny dotyczące przygotowania ostatnich roczników absolwentów różnych typów szkół do wykonywania zadań zawodowych oraz opinie pracodawców na temat pożądanych kierunków współpracy firm z placówkami edukacyjnymi.

Informacje i wnioski zaprezentowane w raporcie dotyczące oczekiwań pracodawców Partnerów Centrum w zakresie poszukiwanych kandydatów do pracy pozwolą na opracowanie dedykowanej pracodawcom oferty edukacyjnej i wsparcie ich w pozyskiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Sformułowane w raporcie wnioski mogą być z powodzeniem wykorzystane nie tylko przez docelową grupę badawczą, ale również przez przedstawicieli samorządów oraz instytucji i osób związanych z edukacją, jak dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi oraz rodziców i uczniów. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym raportem.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Dorota Cierniak-Dymarczyk, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 016r.