Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty. Raport analityczno-badawczy

okładka książki

Prezentowany raport stanowi końcowy efekt projektu analityczno-badawczego „Diagnoza łódzkiego rynku pracy w obszarze beauty” przeprowadzonego w roku szkolnym 2018/2019 przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji we współpracy z wybranymi Partnerami, tj.: Urzędem Statystycznym w Łodzi, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat w Łodzi.

Zrealizowane badanie było kolejnym z cyklu projektów, które systematycznie prowadzi Obserwatorium dostarczając aktualną wiedzę o dynamicznie zmieniających się potrzebach pracodawców z terenu województwa łódzkiego.

Głównym celem projektu było ustalenie aktualnej sytuacji branży beauty w Łodzi i regionie, a także zestawienie i porównanie programów nauczania szkół zawodowych o profilu kosmetyczno/fryzjerskim i modelowania ciała z oczekiwaniami pracodawców z tego obszaru. Szczególny akcent został położony na analizę zapotrzebowania na pracowników oraz określenie poszukiwanych kwalifikacji na rynku pracy.

Opracowanie zawiera charakterystykę sektora beauty w województwie łódzkim w latach 2015-2018, w której przedstawiono branżę wyrobów kosmetycznych, sektor usługowy oraz edukację dla obszaru beauty. Przeprowadzono również analizę podstaw i programów kształcenia z uwzględnieniem edukacji rzemieślniczej, a także dokonano charakterystyki wybranych zawodów oraz przedstawiono zapotrzebowanie rynku pracy na kwalifikacje pracowników w obszarze beauty.

W drugiej części raportu przedstawiono sektor beauty w świetle przeprowadzonych w 2019 roku badań własnych. Szczegółowo omówiono wyniki oraz wnioski z badań zrealizowanych wśród pracodawców, wybranych przedstawicieli edukacji i samorządów. Raport kończy podsumowanie oraz rekomendacje wynikające z badań.

Sformułowane w raporcie wnioski mogą być wykorzystane przez instytucje mające wpływ na lokalną i regionalną politykę edukacyjną, instytucje rynku pracy, dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, ale także przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, jak również te osoby, które chcą kształcić się w systemie pozaformalnym.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w siedzibie Obserwatorium.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Klaudia Hyska-Frede, Anna Gębarowska-Matusiak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 019r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-69-4