Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy. Raport analityczno-badawczy

Raport który Państwu prezentujemy jest podsumowaniem projektu analityczno-badawczego „Branża spożywcza i gastronomiczna w regionie łódzkim, a potrzeby rynku pracy”. Projekt był realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji oraz wybranych Partnerów: Urząd Statystyczny w Łodzi i Izbę Rzemieślniczą w Łodzi.

Celem przeprowadzonych prac było określenie sytuacji branży spożywczej i gastronomicznej w Łodzi i w regionie łódzkim, poznanie opinii uczących się o kształceniu w szkołach zawodowych o profilach z badanych branż oraz określenie zapotrzebowania na pracowników w branży spożywczej i gastronomicznej. Wyniki tych prac zostały szczegółowo przedstawione w raporcie.

Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie zebranego materiału i zawarte w publikacji mogą posłużyć do wprowadzenia modyfikacji w formie i treściach kształcenia w analizowanych zawodach. Mogą również stanowić doskonałą przesłankę do lepszego dopasowania oferty szkół do potrzeb rynku pracy oraz popularyzacji i promocji kierunków kształcenia ważnych z punktu widzenia produkcji żywności i usług gastronomicznych.

Prezentowany raport badawczy kierowany jest zarówno do instytucji i osób kształtujących lokalną i regionalną politykę edukacyjną – przedstawicieli władz regionalnych i samorządów lokalnych, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, programistów kształcenia zawodowego, doradców zawodowych, ale także przyszłych uczestników rynku pracy – uczniów oraz absolwentów szkół i ich rodziców, jak również wszystkich tych osób, które chcą kształcić się w systemie pozaformalnym w osiąganiu kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z prezentowanym opracowaniem.

Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej w Wydawnictwie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz w siedzibie Obserwatorium.

Raport udostępniamy również w wersji elektronicznej w e-bibliotece ORPdE (http://orpde.wckp.lodz.pl/bibliotekaorpde).

Autor: 
Anna Gębarowska-Matusiak, Klaudia Hyska-Frede, Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 020r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-73-1