Zapotrzebowanie kadrowe firm w Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+

Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badania ankietowego Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, które przeprowadzone zostało przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Zrealizowany w IV kwartale 2012 i I kwartale 2013 roku projekt stanowi istotne rozszerzenie zakresu działalności badawczej Obserwatorium i choć jak w większości projektów realizowanych przez ORPdE obejmował on problematykę rynku pracy, to tym razem koncentrował się na pracownikach o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, a nie osobach dopiero, co wchodzących na rynek pracy. Tematyka aktywności zawodowej osób po 50 roku życia staje się jedną z najbardziej istotnych kwestii podnoszonych w badaniach rynku pracy. Nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, dąży się obecnie do takiej sytuacji na rynku, w której wszyscy zdolni do pracy niezależnie od wieku, a więc również i ci starsi pracownicy, będą mogli znaleźć zatrudnienie, które zagwarantuje właściwe wykorzystanie ich potencjału oraz przyniesie satysfakcję z pracy.

Niniejsza publikacja nie tylko dostarcza informacji dotyczących planów zatrudnieniowych pracodawców z Łodzi w odniesieniu do pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+, ale również ukazuje istotne problemy dla regionu łódzkiego występujące w tym segmencie rynku pracy i edukacji.

Należy podkreślić, iż prezentowany raport może być znaczącym wsparciem w zakresie promowania idei kształcenia ustawicznego i może skutkować podjęciem określonych działań w tym obszarze. Dlatego też, niniejszą publikację kierujemy do przedstawicieli samorządu Łodzi i województwa, przedstawicieli instytucji rynku pracy i edukacji, przedstawicieli pracodawców i związków pracodawców, osób reprezentujących badaną kategorię pracowników oraz wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat rynku pracy.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Anna Gębarowska-Matusiak, Leszek Kuras, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 013r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-95-3