Potrzeby kadrowe pracodawców województwa łódzkiego – raport z badań ankietowych

Raport stanowi końcowy efekt projektu analityczno-badawczego POTRZEBY KADROWE PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO realizowanego w 2010 roku przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Projekt jest kontynuacją badań rynku pracy podejmowanych w latach 2000-2008 przez Pracownię Monitorowania Rynku Pracy dla Potrzeb Edukacji. Projekt pozwala przede wszystkim odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania:

  • Jakich absolwentów poszukuje rynek pracy?
  • Jakie kwalifikacje (zwłaszcza zawodowe) są najważniejsze dla pracodawców?

Ponadto możliwe było pozyskanie wiedzy w następujących obszarach:

  • plany zatrudnieniowe pracodawców z województwa łódzkiego do końca 2011 roku oraz wstępne prognozy zatrudnienia na lata 2012-2014,
  • zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • ocena przygotowania absolwentów roczników 2008 i 2009 do pracy zawodowej,
  • doświadczenia pracodawców we współpracy z instytucjami systemu oświaty,
  • włączanie się pracodawców z województwa łódzkiego w działania w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników,
  • opinie pracodawców z regionu na temat kształcenia modułowego.

Podejmowane w badaniu problemy są istotne z punktu widzenia projektowanych w Łodzi i regionie zmian w obszarze kształcenia zawodowego, zarówno w kontekście kształcenia szkolnego (ponadgimnazjalne oraz wyższe) jak i ustawicznego.
Należy podkreślić, że obecne badanie pozwoliło na pozyskanie aktualnej wiedzy oraz odnotowanie zmian i zachodzących tendencji na wojewódzkim rynku pracy na przestrzeni ostatnich lat.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 011r.
Nr ISBN: 
83-89386-72-4