Rekomendacje po konferencji „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji”

Jednym z ważniejszych punktów konferencji była dyskusja, w trakcie której jej uczestnicy mogli odnieść się do poszczególnych wystąpień, jak również mogli podzielić się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w odniesieniu do tematyki będącej przedmiotem tej konferencji.
Zaprezentowane podczas obydwu sesji wyniki badań stanowiły bazę informacyjną zorganizowanej dyskusji, jak również płaszczyznę odniesienia do zagadnień odnoszących się do sprzężeń zwrotnych w układzie „edukacja a rynek pracy”. W toku dyskusji, jakie kończyły każdą z sesji, uczestnicy wypracowali pakiet rekomendacji, które zostały zawarte w prezentowanej publikacji.

Autor: 
Elżbieta Ciepucha, Jakub Stempień
Rok wydania: 
2 011r.