AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 4/2012 (9)

W czwartej i ostatniej w 2012 roku „Aktualnej informacji o rynku pracy” przedstawiamy zarówno bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, jak również prezentujemy dane porównawcze z IV kwartału 2011 roku.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w czwartym kwartale 2011 i 2012 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w IV kwartale 2011 i 2012 roku

Obszar10.201111.201112.201110.201211.201212.2012
województwo łódzkieLB152796148858146135143238141873142022
SB [w%]13,813,513,313,113,013,0
m. ŁódźLB407014047540121397223915739209
SB [w%]11,611,611,511,411,311,3

Źródło: WUP w Łodzi

Porównując dane dotyczące bezrobocia w Łodzi i województwie łódzkim rok do roku widzimy, że w IV kwartale 2012 roku mamy do czynienia ze zdecydowanie wyższymi wskaźnikami liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. O ile bowiem w październiku 2011 roku w całym województwie zarejestrowanych było około 131 tysięcy osób bezrobotnych, o tyle w październiku 2012 roku bezrobotnych było już ponad 141 tysięcy, a więc o 10 tysięcy więcej osób. Z jeszcze większymi różnicami mamy do czynienia gdy porównamy grudzień 2011 i grudzień 2012 roku. O ile rok temu, na koniec grudnia, zarejestrowanych było około 138,5 tysiąca osób bez pracy, o tyle w grudniu 2012 liczba ta zwiększyła się do 151 tysięcy osób, co oznacza, że między grudniem 2011 a grudniem 2012 roku w województwie łódzkim przybyło 12,5 tysiąca osób bezrobotnych. Z podobnym zjawiskiem, a więc wzrostem liczby osób bezrobotnych mamy do czynienia także w samej Łodzi. Porównując październik 2011 i 2012 roku, widzimy, że liczba bezrobotnych w ciągu roku wzrosła w Łodzi o około 4 tysiące (z 35,8 tysiąca osób do 39,9 tysiąca osób). Z podobną zmianą mamy do czynienia wówczas, gdy zestawimy grudzień 2011 i 2012 roku (37 tysięcy osób bez pracy w grudniu 2011 roku i niemal 41 tysięcy osób bez pracy w grudniu 2012 roku).

Prezentowane zestawienie w sposób jednoznaczny pokazuje zdecydowanie pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. Odczuwalny przez firmy, w większym stopniu niż wcześniej, kryzys gospodarczy wpływa na decyzje o redukcji zatrudnienia bądź w najlepszym wypadku odracza decyzje o zatrudnieniu nowych pracowników, co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie się wskaźników bezrobocia. Zgodnie z przewidywaniami analityków, sytuacja na rynku pracy powinna zacząć się poprawiać w II połowie 2013 roku, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w poprawiających się statystykach bezrobocia.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Przedstawienie aktualnego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim to obok informacji o bezrobociu, jeden z dwóch kluczowych elementów cyklicznej informacji o rynku pracy. Tym razem analizie poddane zostały dane dotyczące internetowych ofert pracy zamieszczone w portalu pracuj.pl w układzie trzydziestodniowym, w odniesieniu do ostatniego miesiąca trzeciego kwartału 2012 roku.

Wykres 1.
Liczba ofert pracy w tygodniu w poszczególnych branżach*
w portalu pracuj.pl (w grudniu 2012 r.)

Źródło: Opracowanie własne Obserwatorium rynku Pracy dla Edukacji.
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą

Biorąc pod uwagę zaprezentowane na powyższym wykresie dane, należy stwierdzić, iż jeśli chodzi o liczbę ofert pracy dostępnych na stronie pracuj.pl w cyklu trzydziestodniowym, to zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o pracę związanych jest z branżą szeroko rozumianej sprzedaży. Poszukiwani są zarówno sprzedawcy, jak również przedstawiciele handlowi oraz doradcy klienta w różnych obszarach, począwszy od budownictwa, a na ubezpieczeniach skończywszy. Tylko w końcu 2012 roku w regionie łódzkim, w sekcji sprzedaż dostępnych było niemal 500 ofert pracy, a kolejnych 220 przypisanych było do sekcji obsługa klienta.

Baczniejsza analiza zamieszczonych na powyższym wykresie danych pozwala powiedzieć, że drugim obok obszaru sprzedaży i obsługi klienta działem, w którym mamy do czynienia z ponadprzeciętną liczbą ofert pracy jest obszar ekonomiczny (sekcje: finanse/ekonomia, kadra zarządzająca, księgowość/audyt/podatki). W sekcji finanse/ ekonomia znajdziemy bowiem ponad 220 ofert pracy, niemal 140 skierowanych jest do kadry zarządzającej, a ponad 100 do księgowych i finansistów.

Trzecim sektorem o wyróżniającej się liczbie ofert pracy jest sektor techniczno-technologiczny (sekcje: informatyka/programowanie, informatyka/administracja, inżynieria/konstrukcje/technologia). W trzech wymienionych sekcjach dostępnych było w sumie ponad 400 ofert pracy.

Należy zauważyć, iż podobna, do przedstawionej wyżej, sytuacja utrzymuje się na rynku pracy od dłuższego czasu. Prowadzone w ORPdE od listopada 2009 roku analizy internetowych ofert pracy, nieprzerwanie pokazują, że sprzedaż i obsługa klienta, a także obszar ekonomiczny i obszar związany z nowoczesnymi technologiami oraz techniką to działy, w których występuje najwięcej ofert pracy.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz