Badanie losów absolwentów łódzkich szkół zawodowych. Raport z badań.

Opracowanie to jest jednym z rezultatów projektu analityczno-badawczego pod tym samym tytułem mającego na celu: (1) pozyskanie informacji na temat problemów i procesu wkraczania osób młodych na łódzki rynek pracy, (2) pozyskanie wiedzy na temat ich aktywności zawodowej. Projekt był realizowany w 2014 roku przez Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi i Agencją Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An‑Stat w Łodzi w ramach partnerstwa w obszarze dotyczącym monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji.

Badanie losów zawodowych absolwentów szkół jest istotne gdyż pozwala na ocenę przejścia między edukacją a rynkiem pracy, badanie efektywności kształcenia oraz pozwala odpowiedzieć na pytanie jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy i jak przygotowany jest absolwent do pracy zawodowej. Badaniem zostali objęci absolwenci wybranych łódzkich szkół zawodowych (zarówno zasadniczych jak i techników), którzy kształcili się w kierunkach ważnych z punktu widzenia gospodarki Łodzi i regionu.

Efekty prowadzonych badań mogą być przydatne w doskonaleniu szkolnych systemów kształcenia zawodowego, do poznania losów absolwentów szkół zawodowych i dostosowania kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Raport zawiera uszczegółowione wyniki tych badań, wnioski z nich wynikające oraz rekomendacje ważne zarówno dla edukacji jak i różnych instytucji rynku pracy, w tym przyszłych pracodawców.

Prezentowana publikacja może stanowić istotny instrument prac diagnostycznych dla każdej szkoły i dla programowania jej rozwoju, w rezultacie ważny także dla systemu kształcenia zawodowego w regionie, w którym nieodzownym elementem powinny być sprzężenia zwrotne w układzie: „szkoła‑firma”, czyli integracja między obszarem edukacji i rynku pracy.

Opracowanie adresujemy do przedstawicieli samorządów na terenie województwa łódzkiego, dyrektorów i nauczycieli szkół, doradców zawodowych, przedsiębiorców a także innych instytucji rynku pracy oraz osób zainteresowanych zmianami w obszarze gospodarki, rynku pracy i edukacji.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 015r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-54-0