Partnerski projekt badawczy: Przemysł włókienniczo-odzieżowy w regionie łódzkim wczoraj i dziś a potrzeby rynku pracy

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego realizuje obecnie projekt analityczno-badawczy, którego celem jest rozpoznanie potrzeb kadrowych i oczekiwań pracodawców reprezentujących przemysł włókienniczy i odzieżowy oraz ocena stopnia przygotowania absolwentów szkół zawodowych kształcących w analizowanym obszarze do wejścia na rynek pracy. Poprzez prowadzone w ramach projektu badania chcemy pozyskać informacje na temat zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców oraz rozpoznać potrzeby kształcenia w zawodach związanych z przemysłem włókienniczym i odzieżowym w Łodzi i w województwie łódzkim. Projekt jest realizowany we współpracy z wybranymi Partnerami, z którymi Obserwatorium ma podpisane porozumienia o współpracy w obszarze dotyczącym monitorowania i prognozowania rynku pracy dla potrzeb edukacji. Partnerami projektu są: Urząd Statystyczny w Łodzi, Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody LEWIATAN oraz Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Zespół badawczy planuje zrealizować dwa komponenty badań: ilościowy i jakościowy. W ramach komponentu ilościowego zostaną przeprowadzone dwa rodzaje badań ankietowych w terenie: wśród wybranych pracodawców i uczniów wybranych szkół zawodowych. Natomiast w ramach badań jakościowych przeprowadzone zostaną trzy zogniskowane wywiady grupowe, w których uczestniczyć będą wybrani eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele szkół oraz samorządu.

Uzyskane w ramach projektu analityczno-badawczego informacje stanowić mogą przesłankę dla wprowadzenia zmian w obszarze kształcenia zawodowego w odniesieniu do analizowanego przemysłu.

Końcowym efektem projektu będzie raport badawczy. Zostanie także zorganizowane seminarium bądź konferencja, podczas, której zaprezentowane będą wyniki badania oraz podjęta dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi problemów w budowaniu sprzężeń zwrotnych w układzie SZKOŁA – PRACODAWCA w wyżej wymienionym obszarze.

W razie pytań bądź potrzeby pozyskania bardziej szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do kontaktu z zespołem Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji odpowiedzialnym za realizację badania w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pod numerem tel. (42) 678-33-78 wew. 357. lub elektronicznie na adres: obserwatorium@wckp.lodz.pl.