Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec pracodawców z regionu – wyniki badania ankietowego

Prezentowany raport zawiera omówienie wyników badania ankietowego dotyczącego oczekiwań, doświadczeń oraz planów łódzkich szkół ponadginmazjalnych (zawodowych i ogólnokształcących) w zakresie współpracy z pracodawcami.

To od jakości i kierunków kształcenia, zwłaszcza ludzi młodych, zależą możliwości rozwoju przyszłej gospodarki, a także aktywność zawodowa poszczególnych osób na rynku pracy. Tak więc współpraca na linii SZKOŁA-PRACODAWCA wydaje się dziś niezbędnym elementem uzyskiwania równowagi na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Tylko efektywne współdziałanie szkół i przedsiębiorców może sprawić, że rozmiary niedopasowania strukturalnego zostaną znacznie zmniejszone, natomiast firmy będą mogły pozyskiwać pracowników odpowiednio przygotowanych do wykonywania konkretnych zadań zawodowych.

Podejmowane w badaniu problemy są niezwykle istotne nie tylko dla samej edukacji, mają one również kluczowe znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Dlatego też niniejszą publikację kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, instytucji rynku pracy i edukacji, doradców zawodowych, dyrektorów i nauczycieli wdrażających zmiany w szkolnym systemie kształcenia zawodowego, przedsiębiorców, a także do wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na temat lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Ciepuchy i Janusza Moosa
Rok wydania: 
2 012r.
Nr ISBN: 
978-83-89386-88-5