Monitorowanie rynku pracy dla edukacji

Gospodarka, edukacja i rynek pracy to obszary nierozerwalnie ze sobą powiązane i współzależne. Istotne zmiany w którymkolwiek z nich, przekładają się na transformację pozostałych. Oznacza to, iż chęć komplementarnego zbadania i opisania jednego z obszarów nie pozwala na pomijanie pozostałych. Jednocześnie wydaje się, że kompleksowe monitorowanie i analizowanie wszystkich, wymaga zaangażowania szeregu osób i instytucji. w tym kontekście niezwykle cenną jest inicjatywa, podjęta przez Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, której efektem było zawarcie wielu porozumień o współpracy na rzecz działań służących rozpoznawaniu różnych segmentów rynku pracy w Regionie Łódzkim.
Publikacja „Monitorowanie rynku pracy dla edukacji” jest jednym z rezultatów realizowanego partnerstwa. Zamieszczone artykuły prezentują wyniki prac analitycznych i badawczych poszczególnych Partnerów, charakteryzują się zatem różnorodnością podejścia do wspólnych obszarów zainteresowań, tj.: gospodarki, edukacji i rynku pracy.
Podjęta w artykułach problematyka, pozwala lepiej zdiagnozować obecną sytuację regionalnego rynku pracy i jego potrzeby z rożnych punktów widzenia. Zebrane materiały mogą być zatem doskonałym narzędziem projektowania zmian dla państwowych i samorządowych oraz niepublicznych instytucji działających w wymienionych obszarach. Mogą one ponadto wspomagać działalność dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, doradców zawodowych, a także pozostałych osób i instytucji zainteresowanych problematyką rynku pracy, edukacji i procesami zachodzącymi w gospodarce.

Autor: 
praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego i dr Elżbiety Ciepuchy
Rok wydania: 
2 011r.
Nr ISBN: 
987-83-89386-70-0