Prognoza zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010–2014

Prezentowane opracowanie zawiera wyniki prognozy zatrudnienia w województwie łódzkim na lata 2010-2014 wykonanej w Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP.
Celem prognozy było określenie przyszłego popytu na pracę w poszczególnych sektorach gospodarki i sekcjach PKD. Prognoza ma zasięg regionalny (powiaty, podregiony, województwo) i obejmuje okres pięciu lat: 2010-2014. Ma ona charakter ilościowo-jakościowy. Z jednej strony opiera się na danych statystyki publicznej (gromadzonych przez Urząd Statystyczny w Łodzi), z drugiej – na pozyskanych z Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej informacjach dotyczących planowanych działań wpływających na zmiany w gospodarce województwa łódzkiego (planowane inwestycje).
Prezentowane opracowanie może stanowić podstawę do wprowadzania korekt w zakresie kształcenia w określonych zawodach. Celem tych zmian powinno być dostosowanie oferty edukacyjnej (a więc podażowej strony rynku pracy) do przyszłego (antycypowanego) popytu na pracowników w określonych branżach. Szczególnie istotne jest, że dopasowanie to (ze swej natury długotrwałe – odpowiadające okresowi spędzonemu przez ucznia w szkole) może zostać nakierowane na przyszły, a nie obecny popyt na pracę.

Autor: 
Leszek Kuras, Jakub Stempień, Jarosław Tokarski
Rok wydania: 
2 010r.
Nr ISBN: 
83-89386-60-7