Edukacja, gospodarka i rynek pracy w województwie łódzkim

Publikacja zawiera wyniki przeprowadzonej analizy, która miała na celu rozpoznanie trzech tytułowych obszarów i ukazanie relacji jakie zachodzą między nimi. Zaprezentowano:

  • zmiany w gospodarce i stan bezrobocia w województwie łódzkim,

  • dynamikę zmian w strukturze bezrobocia w województwie łódzkim według PKD w latach 2007-2009,

  • dynamikę zmian w strukturze bezrobocia według zawodów w województwie łódzkim na tle kraju w kontekście zmian w edukacji,

  • wnioski końcowe – w odniesieniu do przewidywanych i koniecznych zmian w edukacji.

Przeprowadzona analiza, zawierająca diagnozę gospodarki i edukacji w odniesieniu do potrzeb wojewódzkiego rynku pracy, dotyczy stanu na koniec listopada 2009 roku. Została opracowana w oparciu o dostępne, a zarazem aktualne dane statystyki publicznej i uzupełniona o informacje dodatkowo pozyskane od naszych partnerów (Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Analiza będzie stanowiła punkt wyjścia dla kolejnych pogłębionych - z punktu widzenia wybranych obszarów - analiz prowadzonych w ramach Obserwatorium Rynku Pracy.

Autor: 
Leszek Kuras (redakcja i koordynacja: Elżbieta Ciepucha)
Rok wydania: 
2 010r.