AKTUALNA INFORMACJA O RYNKU PRACY NR 3/2011 (4)

Poniżej przedstawiono bieżące informacje dotyczące rynku pracy oraz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Przedstawiono także informację dotyczącą kluczowej dla Łodzi i regionu inwestycji, tj. budowy nowego centrum komunikacyjnego.

I. Bezrobocie w Łodzi i w województwie łódzkim w drugim i trzecim kwartale 2011 roku

Tabela 1.
Zmiana liczby bezrobotnych [LB] i stopy bezrobocia [SB] w okresie 04.2011 – 08.2011

Obszar 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011
województwo łódzkie LB 141004 137429 132742 131343 131187
SB [w%] 12,7 12,4 12,0 11,9 11,9
m. Łódź LB 37037 36942 35995 35717 35690
SB [w%] 10,7 10,7 10,4 10,4 10,4

Źródło: WUP w Łodzi

Drugi kwartał 2011 roku przyniósł dość wysokie i jednocześnie typowe dla okresu wiosennego zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. O ile bowiem jeszcze w marcu w województwie łódzkim zarejestrowanych było ponad 145 tysięcy osób bezrobotnych, o tyle w trzech kolejnych miesiącach zaobserwować można było dynamiczny spadek liczby osób pozostających bez pracy (na koniec czerwca liczba bezrobotnych wyniosła 132742 osoby). W dwóch kolejnych miesiącach mimo, że nadal mamy do czynienia ze spadkiem liczby osób bezrobotnych, to nie jest on już tak dynamiczny jak wcześniej. Jeśli chodzi o miasto Łódź, to sytuacja wygląda nieco inaczej. Bowiem, choć i tu obserwowany jest spadek liczby osób bezrobotnych, to nie jest on tak dynamiczny, jak w przypadku całego regionu. Co więcej, jeśli porównamy dane dla stycznia i sierpnia 2011 roku, to okaże się, że liczba osób bezrobotnych w styczniu (35503 osób) i sierpniu (35690 osób) jest niemal identyczna.

II. Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje (na podstawie analizy internetowych ofert pracy)

Wykres 1.
Średnia liczba ofert pracy w poszczególnych branżach* w portalu pracuj.pl
(w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.)

Źródło: Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka, produkcja oraz instalacja/ utrzymanie/ serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, ŁCDNiKP, Łódź 2011
* Nazwy branż odpowiadają terminologii przyjętej na stronach internetowych objętych analizą

Biorąc pod uwagę zaprezentowane na powyższym wykresie dane, należy stwierdzić, iż w okresie objętym analizą, niemal 1/3 spośród zamieszczanych w portalu pracuj.pl ogłoszeń jest związana z szeroko pojętą sprzedażą. Zsumowana liczba dostępnych ofert pracy dla dwóch branż związanych z obszarem handlu, tj.: sekcja „sprzedaż” i sekcja „obsługa klienta/ call center” wyniosła 6872, co stanowiło ponad 32% wszystkich dostępnych w analizowanym okresie ofert pracy (ogólna liczba ogłoszeń dla wszystkich sekcji, wśród których są także takie, które z uwagi na małą liczbę ofert nie znalazły się na powyższym wykresie, wyniosła 21150).

Dane dotyczące stosunku liczby ofert pracy w poszczególnych branżach do ogólnej liczby dostępnych ofert pracy wydają się być szczególnie interesujące, gdyż pozwalają stwierdzić, w której sekcji, statystycznie rzecz ujmując, najłatwiej jest znaleźć pracę. Jak widzimy stosunkowo duże zapotrzebowanie na pracowników występuje także na przedstawicieli zawodów związanych z finansami i ekonomią oraz zarządzaniem. Ponadto, niemal dwa tysiące ofert było dostępnych dla informatyków, a ponad tysiąc dla inżynierów. Na kilkaset ofert pracy mogli liczyć między innymi logistycy, księgowi, pracownicy produkcji i usług serwisowych, a także przedstawiciele branży budowlanej, reklamowej i farmaceutycznej.

Do zagadnienia dostępności ofert pracy w poszczególnych branżach nawiązują także dane zawarte w poniższej tabeli. Przedstawiają one stosunek liczby ofert pracy w poszczególnych branżach w odniesieniu do wszystkich ekspozycji ogłoszeń w analizowanych okresach (w celach porównawczych w tabeli znalazły się także dane dotyczące roku ubiegłego). W tabeli uwzględnione zostały te sekcje, dla których współczynnik występowania ogłoszeń przekroczył w 2011 roku 2%.

Tabela 2.
Liczba ofert pracy w okresach spraw. w poszczególnych branżach w odniesieniu do wszystkich ekspozycji ofert we wskazanych okresach

Lp. Nazwa branży Analizowany okres +/-
I – IV.2010 I – VI. 2011
Liczba ogłoszeń [w %] Liczba ogłoszeń [w %]
1 Sprzedaż 2607 27,0 5021 23,7 -
2 Informatyka
(programowanie, administracja)
565 5,9 2119 10,0 +
3 Finanse/ekonomia 882 9,1 2023 9,6 +
4 Obsługa klienta, call center 1135 11,8 1851 8,8 -
5 Kadra zarządzająca 595 6,2 1299 6,1 -
6 Inżynieria, konstrukcja, technologia 479 5,0 1174 5,6 +
7 Logistyka, spedycja, dystrybucja 287 3,0 696 3,3 +
8 Księgowość 214 2,2 551 2,6 +
9 Doradztwo, konsulting 206 2,1 505 2,4 +
10 Instalacja, utrzymanie, serwis 222 2,3 503 2,4 +
11 Projektowanie, wdrażanie 206 2,1 488 2,3 +
12 Produkcja 244 2,5 480 2,3 -
13 Budownictwo, geodezja 203 2,1 451 2,1 =
14 Marketing, reklama, PR 240 2,5 415 2,0 -

Źródło: Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych i prasowych ofert pracy w branżach: informatyka, produkcja oraz instalacja/ utrzymanie/ serwis – oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników, ŁCDNiKP, Łódź 2011

Jak widzimy, struktura dostępnych ofert pracy w okresie ostatnich dwóch lat była względnie stabilna. Zarówno w 2010, jak i w 2011 roku najwięcej ogłoszeń pojawiało się w branży sprzedaż. Mimo, że ogłoszeń związanych ze sprzedażą wciąż jest najwięcej, to zwraca uwagę, dość wyraźny w przypadku tego obszaru, spadek współczynnika liczby ogłoszeń w danej sekcji w odniesieniu do wszystkich dostępnych ogłoszeń. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sekcji „Obsługa klienta”. Niezależnie od tego, o czym już wspominaliśmy, sekcja „sprzedażowa” pozostaje obszarem, w którym potencjalnie najłatwiej znaleźć pracę.

Tym, co ponadto zwraca uwagę, jest dość istotny wzrost liczby ofert pracy w sekcji „Informatyka”. O ile bowiem w 2010 roku ogłoszenia te stanowiły niecałe 6% wszystkich ogłoszeń, o tyle obecnie jest to już 10%. Co ważne, w sposób istotny wzrosła także liczba ofert pracy w sekcji „inżynieria, konstrukcja, technologia”, co stanowi dobrą informację dla absolwentów szkół technicznych i wskazuje na rozwój tego sektora gospodarczego w naszym regionie.

III. Inwestycje (i inwestorzy) w Łodzi i regionie

Najważniejszą w ostatnim czasie, z punktu widzenia Łodzi i regionu, informacją dotyczącą inwestycji w województwie łódzkim, jest ta dotycząca rozpoczęcia prac związanych z powstaniem nowego dworca kolejowego - w miejsce dotychczasowego dworca „Łódź Fabryczna”. Planowany zakres prac (budowa tunelu kolejowego, budowa wielopoziomowej hali dworcowej, przebudowa sieci tramwajowej w okolicach dworca, przebudowa obecnej i budowa nowej infrastruktury drogowej), sprawia, że przez kilka lat centrum Łodzi będzie jednym z największych placów budowy w Polsce. Można zakładać, że na poszczególnych etapach inwestycji przy budowie zatrudnionych będzie co najmniej kilkuset pracowników wielu branż, między innymi: budowlanej, energetyczno-elektrycznej, elektronicznej itp., co nie pozostanie bez wpływu na sytuację lokalnego rynku pracy.

Opracował: 
Leszek Kuras
Specjalista ds. statystyki i analiz